Fördjupad översiktsplan, Länghem

I den kommunomfattande översiktsplanen talar kommunen om hur man vill främja en långsiktig god utveckling när det gäller bebyggelse och mark- och vattenanvändning.

Fördjupad översiktsplan LänghemFördjupad översiktsplan Länghem

Delar av översiktsplanen kan behöva göras mer detaljerade än andra delar. Då kan man fördjupa den. En fördjupning efter det att den kommunomfattande översiktsplanen antagits innebär att denna ändras för det område fördjupningen omfattar. Tätorter och kustområden är exempel på områden som kan behandlas genom fördjupning. (Boverket)

Utveckling

Utveckling

 

Nu ska kommunen påbörja en fördjupad översiktsplan för Länghem. Ambitionen är att möjliggöra för nya bostäder och verksamhetsområden. Men också skapa plats för ny förskola och service. Vi vill även möjliggöra nya och förbättra befintliga mötesplatser, ge plats för ett tänkt tågstopp.

Därför behöver vi er hjälp med att plocka fram de bra egenskaperna som finns i Länghem. Tillexempel; Tips om vart ni promenerar hunden. En bra lekplats, eller för den delen en mindre bra lekplats. Grönområden som används. Kanske saknas det sittplatser på torget. Fattas det en cykelväg till en målpunkt.

Dialog

Dialog

Vi vill ha era synpunkter, åsikter och förslag till förbättring. Kontakta oss gärna via mejl till adressen samhallsplanering@tranemo.se


Publicerad den 1 juli 2016, senast ändrad den 11 november 2016