Skyddad natur

Naturreservat är den mest använda skyddsformen för värdefull natur. Det är länsstyrelsen som beslutar om de flesta naturreservaten, men även kommunerna har idag den möjligheten. Dessutom finns det Natura 2000-områden, som är ett nätverk av värdefulla naturområden inom EU. Djur- och växtskyddsområden är ett tredje sätt att skydda natur.

AZc3pTdW2M79MZLk9uuc

Naturreservat kan bildas med något, eller samtliga, av följande syften:

 • Bevara biologisk mångfald, vårda, bevara, skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer, tillgodose behov av områden för friluftslivet
 • Skydda, återställa eller nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter.

När Miljöbalken ersatte Naturvårdslagen försvann begreppet ”naturvårdsområde”. Områden som tidigare skyddats som naturvårdsområde ska därför enligt Miljöbalken anses som naturreservat.

I alla naturreservat och naturvårdsområden finns föreskrifter som reglerar vad man får och inte får göra. Länsstyrelsen kan i vissa fall lämna dispens från föreskrifterna.

Naturreservat i Tranemo kommun

 • Moghult
 • Torpanäset
 • Skårtebo
 • Komosse
 • Komosse södra

Natura 2000

Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden inom hela EU. I Västra Götalands län finns 408 Natura 2000-områden. Systemet är fortfarande under uppbyggnad och fler områden kommer troligen att läggas till listan. Den sammanlagda arealen är 244 000 ha varav 28 % är land, 34 % är sötvatten och 38 % är saltvatten. I Sverige har dessa områden skydd enligt 7 kap. 27-28 §§ Miljöbalken och ofta i kombination med föreskrifter inom naturreservat, olika typer av avtal med markägare etc. Det krävs tillstånd för att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område.

Tranemo kommun har 5 områden som utsetts till Natura 2000-områden:

 • Komosse
 • Hofsnäs
 • Kättesjö mossar
 • Knogrum
 • Snaråsatorp

Djur-och växtskyddsområden

De vanligaste formerna av djur- eller växtskyddsområden kallas vanligen för fågelskyddsområden eller sälskyddsområden. Skyddet innebär att länsstyrelsen eller kommunen får meddela föreskrifter som inskränker rätten till jakt eller fiske eller allmänhetens eller markägarens rätt att uppehålla sig inom området. Bestämmelserna om djur- och växtskyddsområden finns i Miljöbalken.


Publicerad den 26 januari 2016, senast ändrad den 24 april 2017