Stationslägen och mötesspår i Länghem och Grimsås

Tranemo kommun har under lång tid påtalat betydelsen av, och arbetat för, stationslägen i Länghem och Grimsås.

TågrälsTågräls

Vi vill med hjälp av välbyggda kommunikationer skapa ytterligare möjligheter att bo, leva och verka i Tranemo kommun samt erbjuda ett snabbt och enkelt sätt att använda sig av tågtrafik.

I ett utredningsalternativ som Västra Götalandsregionen och andra myndigheter står bakom framgår att Länghem och Grimsås ligger topp 3 i hela Västra Götaland när man tittar på transportekonomi och resande kombinerat. Dessutom föreslår Västtågsutredningen att ”målbild tåg 2035”, som är en målbild för tågtrafiken i Västsverige för tiden fram till år 2035, ska kompletteras med stationslägen i Länghem och Grimsås.

”I målbilden för kollektivtrafik år 2025 i Sjuhärad står det att läsa att ”befintliga järnvägsstråk ska utvecklas” och att ”Tågtrafiken ska utgöra stommen i Sjuhärads kollektivtrafiksystem”. Istället för att bygga ny infrastruktur bör redan tillgänglig infrastruktur som Kust- till kustbanan bättre kunna utnyttjas och utvecklas.”
– Tony Hansen (S) Kommunalråd Tranemo kommun  

För oss i Tranemo kommun är det viktigt att stationslägen i Länghem och Grimsås tas med i regional och nationell plan från 2018. Vi har tagit fram en gestaltningsplan som visualiserar hur stationslägen i Grimsås och Länghem skulle kunna se ut. I visualiseringen för Länghem placeras stationen direkt norr om Boråsvägen med dubbelspår och nya perronger på båda sidor om spåren, mitt i ortens centrum. I Grimsås placeras stationen i direkt anslutning till Storgatan, på den nordöstra sidan om Storgatan och spåret, vilket ger en god koppling till större delen av samhället och industrin.

Frågor och svar

Hur troligt är det att det blir av?

Utifrån de utredningar och rapporter som presenterats, som bland annat visar på att god transportekonomi och resande kombinerat är gynnsamt för tågstopp i Länghem och Grimsås, ser vi det som självklart att stationslägena bör upptas i både nationell och regional plan från 2018.

När kan det bli stationslägen?

Om vi räknar med att stationslägena upptas i både nationell och regional plan skulle det innebära någon gång under tidshorisonten 2018-2029.

Ungefär hur lång tid skulle en resa ta till och från Borås?

Utredningarna ger inga exakta tider. En uppskattad restid mellan Länghem och Borås är ca 20 minuter. Mellan Grimsås och Borås är den uppskattade tiden ca 30 minuter.

Hur ofta kommer tåget att gå?

I västtågsutredningen föreslås en utökning av turer från dagens fyra regiontåg till 10 dubbelturer om dagen.

Vem tar fram nationell och regional plan?

Den nationella planen tas fram av Trafikverket och den regionala planen tas fram av Västra Götalandsregionen. Planerna revideras vart fjärde år. Kommande planer sänds under sommaren 2017 ut på remiss och kommer gälla under tiden 2018-2029.

När presenteras den nationella och regionala planen?

Remisstiden för planerna sträcker sig fram till hösten 2017. Troligt är då att planerna presenteras under senhösten/årsskiftet 2017/2018.


Publicerad den 17 maj 2017, senast ändrad den 17 maj 2017 av