Kulturstrategi

Kultur är en stark egenskap hos människan, en universell kapacitet. Den skapas av värden som vi människor värnar om, innovativ konst som ger oss mod att möta framtiden men också vårt kulturarv som berättar vilka vi är.

Solnedgång

Genom kultur får människan upplevelser, möten, bildning och känner delaktighet. I vid mening kan kultur handla om alla aspekter av det mänskliga livet. Den ger oss insikt, skapar empati, utmanar och berör oss, vi växer som individer och känner oss delaktiga. Vår kulturdefinition innefattar kulturarvet och de traditionella konstarterna, men vi ser också hur kultur skapas i dagens samhälle. Synen på kultur ska vara bred, öppen, accepterande och gränslös.

Ur Tranemo kommuns Vision och strategiska plan;

”Tranemo är en hållbar och attraktiv kommun som kännetecknas av kreativitet och framtidstro.”

”Ett levande Tranemo. Vi stödjer kultur- och föreningsliv som bidrar till glädje och gemenskap vilket leder till att människor väljer att bo i vår kommun och skapar inspirerande mötesplatser.”

Kulturstrategin är en konkretisering av visionen och ska ge ledning och peka ut handlingsriktningar och prioriterade områden. Kultur bidrar till:

Det hållbara samhället

Kultur bidrar till ett långsiktigt, hållbart samhälle – socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Socialt bidrar kultur till att skapa mötesplatser, sammanhållning och mänsklig växt. Ekonomiskt bidrar kultur och kreativa näringar till sysselsättning, har betydelse för den lokala utvecklingen eftersom den skapar tillväxt. Miljömässigt bidrar kultur och kulturmiljö till att skapa en attraktiv livsmiljö.

Det attraktiva samhället

Kultur kan göra skillnad! Att kunna ta del av ett levande och varierat kulturutbud, liksom att själv ha möjlighet att ägna sig åt skapande verksamhet, kan vara avgörande för människors vilja att besöka en plats, att flytta in och att stanna kvar. Kultur kan vara en viktig faktor för våra orter- och kommunens attraktivitet.

Kreativitet och framtidstro

Kulturdeltagandet behöver värnas och utvecklas. Är kreativiteten det nya stålet? Aktivt deltagande i kultur- och föreningslivet är en enorm resursbas för framtiden. Kulturen spelar en viktig roll i främjandet av demokratiska, dynamiska och attraktiva miljöer.
Genom att prioritera kultur för barn och unga investerar vi i deras uppväxt och lägger grunden till deras och Tranemos framtid.

Syfte

Syftet med strategin är att levandegöra kommunens vision och strategiska plan, genom att utveckla ett redan vitalt kulturliv i Tranemo kommun. Strategin ska innehålla ett fåtal övergripande strategiskt viktiga mål, ha positiv inverkan på människors livsmiljö och hälsa och ge kommunen en ökad attraktionskraft för en gynnsam befolkningsutveckling.
Vidare syftar kulturstrategin till att få ett kulturliv med vidgat deltagande, rik och varierad fritid och ett nära samarbete mellan kommun, näringsliv, civilsamhälle och ideella krafter. Kulturen ska finnas i invånarnas vardag och genomsyra all kommunal verksamhet.

Kulturstrategi

Kulturstrategin är ett övergripande dokument som beskriver färdriktningen för hur kulturen i Tranemo kommun ska utvecklas och samtidigt synliggöra kommunens mål i Vision och strategiska planen.

Målgrupp

Kulturstrategin är ett dokument för alla kommunens sektioner och bolag med intentionen att påverka föreningslivet, det fria kulturlivet och den enskilde invånaren. Kultur ska vara en självklar del av invånarnas vardag, genom att finnas med i all kommunal verksamhet såväl på landsbygd som i tätort.

Kulturstrategiska prioriteringsområden

 • Kultur i horisontellt perspektiv
 • Barn och unga
 • Samordning
 • Gestaltad livsmiljö
 • Civilsamhället

Kultur i horisontellt perspektiv – kommunens kulturverksamhet ska utformas och utvecklas utifrån hela kommunens perspektiv. Samverkan mellan sektioner, bolag, föreningsliv, fria kulturutövare m.fl. ska uppmuntras då det skapar förutsättningar för ett rikare, varierat kulturutbud och tillgänglighet i alla kommunens delar. Kulturens kraft
ska genomsyra all kommunal verksamhet och ses som en utvecklingsmetod för inkludering, vidgat deltagandet, folkhälsa, utveckling av mötesplatser och det offentliga rummet. Det kulturstrategiska utvecklingsområdet är allas angelägenhet.

Barn och unga – kulturverksamhet ska utformas och utvecklas med hänsyn tagen till barn och ungas perspektiv och behov. Barn och ungas drivkraft och kreativitet är vital för samhällets framtid och ska uppmuntras. Ett kreativt klimat för barn och unga är en betydande tillväxtfaktor. De har rätt till kulturupplevelser och eget skapande oavsett uttrycksform. Barn och unga ska kunna påverka kulturutbudet och ges möjlighet att till fullo delta i kulturell och konstnärlig verksamhet. Ungdomars kulturintressen är ofta icke-traditionella, kan vara svåra att identifiera och är föränderliga. Kommunen ska ta tillvara och uppmärksamma barn och ungas kulturuttryck.

Samordning – kommunens organisation för kultur ska leda utvecklingsarbetet i det horisontella perspektivet för att skapa förutsättningar för ett rikt kulturliv. Organisationen ska jobba med civilsamhället, utveckla dialogen med det fria kulturlivet, samarbeta mellan kommunala verksamheter, privatpersoner och näringsliv för att ge förutsättningar att utveckla kreativa näringar och ta tillvara kommuninvånarnas engagemang och kreativitet. Organisationen samarbetar också lokalt med föreningar, utvecklar kulturella nätverk och förstärker kommunikation och marknadsföring, samt utvecklar regionala samarbeten med Boråsregionen och Västra Götalandsregionen.

Gestaltad livsmiljö – det handlar om en helhetssyn på utformningen av våra livsmiljöer; platserna där vi bor, arbetar och lever våra liv. Med hjälp av kultur ges förutsättningar att utveckla attraktiva mötesplatser, inspirerande offentliga miljöer och tydliggöra Tranemo kommuns karaktär och historia. Kompetenser inom samhällsplanering möter praktiker inom arkitektur, form, design, konst och kulturarv i gemensamma processer som gör att vi kan hantera de samhällsutmaningar vi står inför och tillsammans bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle där alla får möjlighet att påverka vår gemensamma miljö.

Civilsamhället– kommunen ska lyfta det civila samhällets betydelse, samt utveckla och tydliggöra dess relation. Civilsamhället kan utgöras av individer, grupper och organisationer som agerar tillsammans för gemensamma intressen. Genom nätverk och dialog med det civila samhället görs människor delaktiga, vilket stärker det civila samhällets förutsättningar att bidra till samhällsutveckling och välfärd.

Process

Kulturstrategin arbetades fram i en process där den politiska beredningsgruppen hade samtal med invånarna via medborgardialoger och sociala medier. Verksamheten för kultur har i dialog med barn i kommunen samt sakkunniga från Kultur i Väst har tagit fram ett underlag och uppdaterat kulturstrategin som ska gälla de kommande fyra åren och som är kopplad till:

 • Vision och strategisk plan
 • Västra Götalands regionala kulturplan 2019-2023
 • FN:s barnkonvention
 • Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Regeringens kulturpolitiska mål, Mål för kultur

Implementering och tillämpning

 • Kommunen ska med stöd av strategin ta fram en kulturplan samt en barn- och ungdomskulturplan.
 • Varje sektion och bolag ska beakta ett kulturperspektiv i sin verksamhetsplan. Kommunens organisation för kultur ska fungera som ett stöd vid implementering och tillämpning.

Uppföljning

Uppföljning av strategin sker minst vart fjärde år. Kulturstrategin är giltig tom år 2026.


Publicerad den 21 augusti 2019, senast ändrad den 17 mars 2023