Kulturstrategi

I vid mening kan kultur handla om alla aspekter av det mänskliga livet. Den ger oss insikt, skapar empati, utmanar och berör oss, vi växer som individer och känner oss delaktiga. Vår kulturdefinition innefattar kulturarvet och de traditionella konstarterna, men vi ser också hur kultur skapas i dagens samhälle. Synen på kultur ska vara bred, öppen, accepterande och gränslös.

Solnedgång

Idag visar forskning¹ allt oftare på att kultur, utöver att ha ett eget värde i sig, även spelar en viktig roll för utvecklingen av andra områden – till exempel besöksnäring, hälsa, utbildning och näringsliv. Ett rikt kulturliv är en av de viktigaste konkurrensfördelarna för att öka attraktionskraften och skapa intresse för investeringar och nyföretagande. Det är därför viktigt att se kulturen i ett vidare perspektiv i samhällsutvecklingen.

Ur Tranemo kommuns Vision och strategiska plan 3.3.6: (tillagt)
”Kultur- och föreningslivet har stor betydelse för oss människor och Tranemo kommun ska bidra till ett kultur- och föreningsutbud som präglas av gemenskap, tillgänglighet och mångfald. Kultur- och föreningsliv är en ingrediens i tillväxtarbetet och ska vara en del i planeringen av hur vår kommun ska se ut och vilket samhällsklimat vi vill ha.
Kultur- och föreningsliv är en viktig faktor för gemenskap, inkludering, trygghet och trivsel. För integration av nyanlända har kultur och föreningsliv en central roll. Det handlar om hur det ser ut runt omkring oss, hur vi uttrycker oss och blir lyssnade på och var vi kan mötas.”

Kulturstrategin är en konkretisering av visionen och ska ge ledning och peka ut handlingsriktningar och prioriterade områden.

Syfte

Syftet med strategin är att levandegöra visionen ”Lev livet på den gröna sidan”, genom att utveckla ett redan vitalt kulturliv i Tranemo kommun. Strategin ska innehålla ett fåtal övergripande strategiskt viktiga mål, ha positiv inverkan på människors livsmiljö och hälsa och ge kommunen en ökad attraktionskraft för en gynnsam befolkningsutveckling.

Vidare syftar kulturstrategin till att få ett kulturliv med vidgat deltagande, rik och varierad fritid och ett nära samarbete mellan kommun, näringsliv, civilsamhälle och ideella krafter. Kulturen ska finnas i medborgarnas vardag och genomsyra all kommunal verksamhet.
Kultur är mötesplatsen där individen prövar gränser, ifrågasätter rådande värderingar och värnar rätten att yttra sig fritt.

Kulturstrategi

Kulturstrategin är ett övergripande dokument som beskriver färdriktningen för hur kulturen i Tranemo kommun ska utvecklas och samtidigt synliggöra kommunens mål i Vision och strategiska planen, där kultur och föreningsliv är ett prioriterat område.

Målgrupp

Kulturstrategin är ett dokument för alla kommunens sektioner och bolag med intentionen att påverka föreningslivet, det fria kulturlivet och den enskilde invånaren. Kultur ska vara en självklar del av medborgarnas vardag, genom att finnas med i all kommunal verksamhet såväl på landsbygd som i tätort.

Kulturstrategiska prioriteringsområden

  • Kultur i horisontellt perspektiv
  • Barn och unga
  • Samordning
  • Platsutveckling/mötesplatser
  • Civilsamhället

Kultur i horisontellt perspektiv –

kommunens kulturverksamhet ska utformas och utvecklas utifrån hela kommunens perspektiv. Samverkan mellan sektioner, bolag, föreningsliv, fria kulturutövare m.fl. ska uppmuntras då det skapar förutsättningar för ett rikare, varierat kulturutbud och tillgänglighet i alla kommunens delar. Kulturens kraft ska genomsyra all kommunal verksamhet och ses som en utvecklingsmetod för inkludering, vidgat deltagandet, folkhälsa, utveckling av mötesplatser och det offentliga rummet. Det kulturstrategiska utvecklingsområdet är allas angelägenhet.

Barn och unga –

kulturverksamhet ska utformas och utvecklas med hänsyn tagen till barn och ungas perspektiv och behov. Barn och ungas drivkraft och kreativitet är vital för samhällets framtid och ska uppmuntras. Ett kreativt klimat för barn och unga är en betydande tillväxtfaktor. De har rätt till kulturupplevelser och eget skapande oavsett uttrycksform. Barn och unga ska kunna påverka kulturutbudet och ges möjlighet att till fullo delta i kulturell och konstnärlig verksamhet. Ungdomars kulturintressen är ofta icke-traditionella, kan vara svåra att identifiera och är föränderliga. Kommunen ska ta tillvara och uppmärksamma barn och ungas kulturuttryck.

Samordning –

kommunens organisation för kultur ska leda utvecklingsarbetet i det horisontella perspektivet för att skapa förutsättningar för ett rikt kulturliv. Organisationen ska jobba med civilsamhället, utveckla dialogen med det fria kulturlivet, samarbeta mellan kommunala verksamheter, privatpersoner och näringsliv för att ge förutsättningar att utveckla kreativa näringar och ta tillvara kommuninvånarnas engagemang och kreativitet. Organisationen samarbetar också lokalt med föreningar, utvecklar kulturella nätverk och förstärker kommunikation och marknadsföring, samt utvecklar regionala samarbeten med Boråsregionen och Västra Götalandsregionen.

Platsutveckling/mötesplatser –

med hjälp av kultur ges förutsättningar att utveckla attraktiva mötesplatser, inspirerande offentliga miljöer och tydliggöra Tranemo kommuns karaktär och historia. Med ett horisontellt kulturperspektiv i samhällsplanering kan organisationen bidra till att skapa ett tryggt, friskt, socialt och ekonomisk hållbart samhälle.

Civilsamhället –

kommunen ska lyfta det civila samhällets betydelse, samt utveckla och tydliggöra dess relation. Civilsamhället kan utgöras av individer, grupper och organisationer som agerar tillsammans för gemensamma intressen. Genom nätverk och dialog med det civila samhället görs människor delaktiga, vilket stärker det civila samhällets förutsättningar att bidra till samhällsutveckling och välfärd.

Process

Kulturstrategin har arbetats fram i en process där den politiska beredningsgruppen har haft samtal med invånarna via medborgardialoger och sociala medier. Bibliotekschef och kulturskolechef i dialog med sakkunniga från Kultur i Väst har tagit fram ett underlag kopplade till:

Implementering och tillämpning

  • Kommunen ska med stöd av strategin ta fram en kulturplan samt en barn- och ungdomskulturplan.
  • Varje sektion och bolag ska beakta ett kulturperspektiv i sin verksamhetsplan. Kommunens organisation för kultur ska fungera som ett stöd vid implementering och tillämpning.
  • För att kulturstrategin ska få önskad effekt bör en kulturchef tillsättas.

Uppföljning

Uppföljning av strategin sker minst vart fjärde år och följs upp i varje sektions systematiska kvalitetsarbete i Tranemo kommun.

——————
¹ Antoni, Rudolf & Mellander, Charlotta (2013) Stadens kultur och tillväxt i Lennart Weibull, Henrik Oscarsson & Annika Bergstram (red) Vägskäl. Göteborgs universitet: SOM-institutet.
Sacco, P.L. (2013) Kultur 3.0: Konst, delaktighet, utveckling Serie: Nätverkstans skriftserie; 002. Göteborg.
Gustafsson, C (2013) Kreativa kraftfält i Skaraborg. Skaraborgs kommunalförbund och Västra Götalandsregionen, Skövde.


Publicerad den 21 augusti 2019, senast ändrad den 5 januari 2022