Taxor och avgifter

Priset för fjärrvärmen är beroende av storleken på anslutningen och består av en rörlig och en fast del. Kommunfullmäktige fastställer taxan för nästkommande år i november. Inför 2019 sänks det rörliga priset med i genomsnitt 4%.

Miniräknare och penna

Avläsning och fakturering

Avläsning sker månadsvis via radioavläsning.
Fakturering sker månadsvis under vinterhalvåret (oktober – mars) och kvartalsvis under sommarhalvåret (april – september).

Avgifter för Taxa 1 (Villa) 2019

Fast avgift:      2 000 kr/år
Rörlig avgift:              76 öre/kWh
Anslutningsavgift:  60 720 kr

Exempel

Årlig förbrukning
Total kostnad/år
Varav fast del
Varav rörlig del
15 000 kWh
20 000 kWh
30 000 kWh
13 400 kr
17 200 kr
24 800 kr
2 000 kr
2 000 kr
2 000 kr
11 400 kr
15 200 kr
22 800 kr
 Inkl. 25% moms  

Vad ingår i anslutningsavgiften?

För anslutning till fjärrvärmen i Tranemo, Limmared och Dalstorp betalar man en inkopplingskostnad där fjärrvärmecentralen samt inkoppling av densamma ingår. Ev. omkoppling av hetvatten ingår inte. Utomhus ingår fjärrvärmeledning från befintligt pannrum till max 5 m utanför tomtgräns. Vid längre avstånd till befintlig ledning betalar kunden för ledningen motsvarande kommunens självkostnad. Kund svarar själv för återställande av ytskikt.

Fjärrvärmelagen

1 juli 2008 trädde den nya fjärrvärmelagen (SFS 2008:263) i kraft. Syftet med den nya lagen är att stärka kundens ställning. Den ger möjlighet till insyn i fjärrvärmeverksamheten genom att ställa redovisningskrav på fjärrvärmebolagen. Andra krav i lagen är att prisinformation ska finnas tillgänglig och att förändringar i avtalsvillkor ska meddelas två månader innan de får börja gälla.
Vid förändring av avtalsvillkor som är till ensidig nackdel för kunden, har denne rätt till förhandling kring villkoren.

Begäran om förhandling ska skickas in inom tre veckor från det att kunden meddelats om förändringen. Kunden har även rätt till medling och rätt att säga upp avtalet. Medlingen hanteras av en fjärrvärmenämnd tillsatt av Energimyndigheten.

 


Publicerad den 25 januari 2016, senast ändrad den 28 december 2018

Kontakt

Adress

FELANMÄLAN:
Vardagar 7.30-16.00
0325-57 60 00 (kommunens växel)

JOUR ÖVRIG TID:
0706-51 57 11