Nyhetsbrev – aktuell information

Nyhetsbrev – Corona

Vi kommer löpande att skicka ut aktuell information för att hålla alla uppdaterade. Informationsbrevet kommer publiceras både genom lärplattformar och hemsida.
Uppkommer det akut information kommer den att publiceras omgående.

Vecka 40

Här läser du veckans Nyhetsbrev – Corona

Vecka 38

Här läser du veckans Nyhetsbrev – Corona  

Vecka 37

Barn och unga med symtom på covid-19 rekommenderas PCR-testning för snabbare återgång till skolan
Folkhälsomyndigheten har tagit fram en ny vägledning till stöd för regionerna i deras arbete med att påvisa pågående covid-19-infektion hos barn och unga. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn i förskoleklass, årskurs 1–9 eller i gymnasieåldern testas om de har symtom som kan tyda på covid-19. På så vis kan barnen snabbare återgå till skolan om de har ett negativt provsvar och deras allmäntillstånd i övrigt tillåter det.

Barn och unga har vanligtvis samma symtom som vuxna vid covid-19 men de blir oftast lindrigare sjuka. Omfattningen av testning av barn och unga varierar mellan olika regioner. Målsättningen med vägledningen är att provtagning och testning för pågående covid-19 för barn och unga sker på ett likartat sätt i alla regioner.

– Barn och unga mår bra av att kunna delta i skolan och andra vardagsaktiviteter, det är ett viktigt skäl till att provta denna åldersgrupp. Tidigare har denna grupp rekommenderats att stanna hemma vid minsta symtom. Med testning kommer de att kunna gå tillbaka till skolan i högre utsträckning även om de har kvarvarande milda symtom, i kombination med ett negativt provsvar, säger Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.

I de fall inget prov tagits rekommenderas att barn och unga stannar hemma så länge symtom finns samt ytterligare två dygn utan symtom. Om barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, när det har gått sju dagar efter insjuknandet kan återgång till skola och annan verksamhet ske även om inget prov tagits.

När det gäller de yngsta barnen, det vill säga barn i förskolan, rekommenderas att i första hand stanna hemma när de är sjuka, utan provtagning. Även förskolebarn rekommenderas att återgå efter två dygn utan symtom eller vid kvarstående milda symtom när det har gått sju dagar efter insjuknandet. I en situation där man lokalt eller regionalt ser ett ökat antal fall kan det dock vara aktuellt med testning även av barn i förskolan.

– Vår uppfattning om barn och smittsamhet har inte förändrats. Där kvarstår vår tidigare bedömning att barn smittar i lägre utsträckning än vad vuxna gör och att skolans miljö inte har visat sig vara drivande i smittspridningen, säger Karin Tegmark Wisell.

Vägledningen påvisning av covid-19 hos barn och unga vänder sig till smittskyddsenheter, vårdgivare, kliniska mikrobiologiska laboratorier samt beslutsfattare i regionerna.

Extra skolskjutsturer
Från och med måndag 31 augusti är det tre turer som har fått förstärkning och blivit uppdelade på två fordon vardera. Alla som berörs av dessa ändrade turer har fått meddelande via sms.
Förvaltningen har från terminsstart arbetat med att glesa ut skolskjutsarna så mycket det går inom befintlig ram med de rutter och fordon som finns. Vissa rutter har delats, dvs att en rutt har gjorts till två så att antalet barn i bussen halverats.
Det har också uppmärksammats att det inom kollektivtrafiken på Västtrafiks fordon från Länghem, Limmared och Dalstorp är mycket passagerare. Dessa bussar används av våra elever på 7–9 och gymnasiet. Kommunen har kontakt med Västtrafik och försöker få fler fordon till dessa turer.

Vecka 35

Nu har skolan kommit igång och vi följer utvecklingen och fortsätter att jobba utifrån de rekommendationerna som Folkhälsomyndigheten ger.

Åtgärder som är på gång eller är genomförda:
För att kunna glesa ut i skolskjutsarna har en del turer ändrats och de familjer som är berörda får en personlig återkoppling. Har du som vårdnadshavare möjlighet att själv köra ditt barn till och från skolan så underlättar det för de som måste åka skolskjuts, som då kan sitta med ännu lite större avstånd på bussarna. OBS! Var dock uppmärksamma på var och hur ni kan släppa av era barn vid skolan då det ofta är mycket trafik runt skolorna vid skolstarten på morgonen.

Skolmatsalarna på våra skolor ser lite olika ut, och utifrån varje skolas förutsättning serveras därför skollunchen lite olika. Detta för att glesa ut även i skolmatsalarna och göra det så Coronasäkert som möjligt.

Barn med symtom ska vara hemma så länge barnet är sjukt och därefter vara hemma utan tecken på sjukdom i två dagar före barnet får gå tillbaka till verksamheten.

Stödlinje till familj, barn och unga
Socialtjänsten har en linje för barn, unga och familjer som kan ha och uppleva en situation i hemmet som påverkar negativt eller som ger upphov till frågor.

Det är socionomer, barn- och unga-handläggare samt vuxen-handläggare, som bemannar telefonen.

Det finns även personal inom vårt barn- och elevhälsoteam som kan hjälpa till och stötta. Kontaktuppgifter finns på vår hemsida.

Barn-och elevhälsa

Vecka 33

Hålla i och hålla ut, viktigare än någonsin!

Grundskola och gymnasium
På onsdag och torsdag vecka 34 börjar skolan igen!

Vi välkomna alla elever tillbaka efter ett riktigt skönt sommarlov. Under höstterminen fortsätter vi att tillsammans följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och på så sätt minimera risken för smittspridning och samtidigt skapar vi en bra vardag för våra elever och skolpersonal.

Det är viktigt att du som vårdnadshavare pratar med ditt barn innan skolstart om följande:

 • Håll avstånd – det betyder exempelvis att du inte ska krama din kompis
 • Tvätta händerna – det betyder att du ska tvätta dina händer ofta och noggrant, minst 20 sekunder och se till att du når hela handen, alla fingrar och handlederna.
 • Förkylningssymptom? Stanna hemma! Detta gäller även vid minsta förkylningssymptom. Om du måste hosta eller nysa, se till att alltid göra det i armvecket. Kom ihåg att detta är förkylningssymptom, och betyder att du ska stanna hemma.
 • Undvik trängsel och håll avstånd, även på bussen. Har du som vårdnadshavare möjlighet att själv köra ditt barn till och från skolan så underlättar det för de som måste åka skolskjuts som då kan sitta med lite större avstånd i bussarna.

Första skoldagen är speciell för alla barn, men i år har vi inte samma möjlighet att erbjuda er vårdnadshavare att vara med inne i skolan denna dag.
Information om formerna för skolstarten kommer från respektive skola.
Om det finns särskilda behov ber vi dig kontakta rektorn på ditt barns skola.

Förskola och fritidshem
Hämtning och lämning på förskola och fritidshem sker om möjligt utomhus. Förskola och fritidshem är under dagen utomhus så mycket som möjligt.
15-timmarsverksamheten är igång som vanligt.

Vuxenutbildning – SFI
Vuxenutbildningen öppnar igen, viss undervisning kommer även under hösten att bedrivas som distansundervisning.

Skolstartstider för respektive skola och en informationsfilm från Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland hittar ni på Tranemo kommuns hemsida.

Välkommen till skolan!

Vecka 24

Hålla i och hålla ut, viktigare än någonsin!

Trevlig sommar!

Tack alla för ett fint samarbete under denna lite underliga vår och försommar!

Ni har visat respekt för varandra och följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det kommer vi alla att behöva fortsätta med även under sommaren och i samband med läsårsstarten i augusti.
Med stor säkerhet kommer vi att ha corona, covid-19 kvar även då.

Våra förskolor och fritidshem har fortsatt verksamhet fram till den 3 juli och därefter öppnar vår sommaröppna verksamhet, så det är viktigt att alla fortsätter det goda arbetet med att förbygga och minimera smittspridning genom att barn med symtom, även med lättare symtom ska stanna hemma. Vid minsta tveksamheter kontakta sjukvården och följ deras rekommendationer.

Kontaktuppgifter vid sjukdomsfrågor och medicinska bedömningar

 • folkhalsomyndigheten.se
 • Ring 113 13 om du har allmänna frågor om corona och covid-19
 • 1177 eller 1177.se om du behöver sjukvårdsrådgivning, inte om du har allmänna frågor om corona eller covid-19
 • Ring 112 vid akuta, livshotande tillstånd

Om ditt barn har andra sjukdomar som gör att barnet tillhör en riskgrupp är det behandlande läkare som gör medicinsk bedömning.

Ha nu en riktigt skön och trevlig sommar önskar Lärandesektionen, Tranemo kommun

Vecka 23

Hålla i och hålla ut, viktigare än någonsin!

Skolavslutningstider
På förekommen anledning vill vi påpeka vikten av att alla tar ansvar i skolavslutningstider för att inte samla många personer för fester eller sammankomster. Eftersom det är en allmän smittspridning i hela Sjuhärad behöver vi alla bidra till att begränsa umgänget.

Sommarlovsbusskort 2020
I år kommer Tranemo kommun att erbjuda ungdomar födda 2002, 2003 och 2004 sommarlovsbusskort inom kommunen på 30 dagar. Till elever på Tranängskolan planerar vi att dela ut busskorten under skoltid, till övriga kommer busskorten att skickas till folkbokföringsadressen.

Folkhälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten har sammanställt befintlig kunskap om barn, unga och covid-19. Det nuvarande kunskapsläget visar att få barn och ungdomar drabbas av covid-19. Barn smittar också i lägre utsträckning än vuxna och olika skolverksamheter har inte visat sig vara drivande i smittspridningen. I de flesta fall där barn smittats av covid-19 har de smittats av en vuxen och symtomen är milda.

Den personal som arbetar inom skolverksamheter har inte diagnosticerats för covid-19 i högre utsträckning än andra yrkesgrupper. Det gäller barnskötare, förskollärare, grundskollärare, fritidspedagoger, gymnasielärare, övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens och elevassistenter.

Vi planerar att från den 1 augusti välkomna tillbaka alla våra ”15-timmars barn” som vanligt till våra förskolor. Givetvis är ni fram till skolavslutningen fortsatt välkomna att delta på utomhusvistelsen enligt överenskommelse med förskolan.

Tranemo gymnasieskola kommer att välkomna eleverna för läsåret 2020/2021 till terminsstart i Tranemo gymnasieskolans lokaler.

Vuxenutbildning och SFI kommer att fortsätta bedriva distansundervisning under sommaren. Ni kommer inför hösten få information om hur studierna organiseras.

Sjukdom i familjen
Om någon i familjen insjuknar i covid-19 kontakta sjukvården och följ de rekommendationer som ni får av vården när det gäller närvaro i förskola, fritidshem och skola.

Om ett barn eller en elev blir sjuk under dagen/skoldagen
Om ett barn eller en elev insjuknar under dagen/skoldagen ska barnet/eleven gå hem så snart som möjligt. Personalen kontaktar då barnets/elevens vårdnadshavare och bedömer om barnet/eleven kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills vårdnadshavare anländer.

Västra Götalandsregionen har en telefonlinje om corona på flera språk.

https://www.vgregion.se/covid-19-corona/telefonlinje-om-corona-pa-flera-sprak/

Vecka 22

Hålla i och hålla ut, viktigare än någonsin!

Allmän smittspridning finns nu över hela Västra Götalandsregionen, även i vår kommun och därför är det viktigt att vi följer de rekommendationerna som finns.
Det är allas ansvar att hindra spridningen av sjukdomen covid-19.

Här kommer några viktiga saker som alla kan göra:

 • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
 • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
 • Håll avstånd till andra på bussen, tåget, tunnelbanan, spårvagnen och andra allmänna färdmedel.
 • Undvik större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, kalas eller bröllop.
 • Håll avstånd till andra på idrottsplatser, badhus och gym och undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.
 • Res inte i rusningstid om du kan undvika det.
 • Avstå från onödiga resor.
 • Är du 70 år eller äldre är det extra viktigt att du begränsar dina sociala kontakter och undviker platser där människor samlas.

Folkhälsomyndigheten ansvarar för allmänna råd inom verksamhetsområdet smittskydd. Råden gäller fram till 31 december 2020.

Tillsammans kan vi bromsa smittan! (Folkhälsomyndigheten)

Vecka 21

Skolavslutning 2020

Grundskola
Tranemo kommuns grundskolors skolavslutningar kommer att se olika ut från skola till skola. Men det som är gemensamt för alla skolor är att avslutningen sker klassvis och att familj och vänner inte får vara med på skolavslutningen. För detaljerad information för vad som gäller på ditt barns skola, se avslutningsinformationen som finns på InfoMentor.

Skolskjuts kommer att gå enligt ordinarie tidtabell till skolan på avslutningsdagen, om ni behöver skolskjuts även hem så ska detta precis som vanligt föranmälas.

För att kunna planera avslutningsskjutsarna behöver vi få in nedanstående information från alla som behöver skolskjuts hem den dagen. Anmälan skickas till skolskjuts@tranemo.se senast den 1 juni kl. 16.00

Elev:
Skola:
Klass:
Hållplats:

Vi följer regeringens och Folkhälsomyndighetens förbud mot allmänna sammankomster på max 50 personer, för att förebygga smittspridning.

Tranemo Gymnasieskola
Studentavslutningen kommer att vara, som tidigare annonserats, fredagen den 12/6. Utifrån rådande situation med pandemin kommer studentavslutningen i år vara förändrad, vilket bland annat innebär att eleverna kommer att springa ut på olika tider och från olika byggnader och utgångar.

Utifrån myndigheternas rekommendationer om hur studentavslutningarna kan genomföras så har förvaltningen beslutat enligt följande:

 • Varje elev får bjuda in två (2) anhöriga till studentutsläppet.
 • Utsläppet är utspritt över hela fredagen den 12/6 enligt tidsschemat.
 • Utsläppet görs traditionsenligt utomhus

Vi ber anhöriga att respektera detta och hålla sig till anvisade platser. Tänk på att hålla avstånd, följa de instruktioner och förhållningsregler som finns vid utsläppen. De som tillhör en riskgrupp eller är 70 år och äldre bör helt avstå från att deltaga, helt enligt folkhälsomyndighetens rekommendation. Allt detta för att förhindra smittspridning och få ett så bra studentfirande som möjligt utifrån de förutsättningar som råder.

Parkeringarna kring gymnasiet och medborgarhuset kommer att vara avstängda.

För utsläppstider se Tranemo gymnasieskolas hemsida.

 

Vecka 20

Skolavslutning 2020
Arbetet med att även i år få en fin avslutning på läsåret pågår. Information om genomförandet på avslutningsdagen kommer i veckobrevet nästa vecka, vecka 21.

Förebyggande smittskyddsarbete
Alla elever samt personal tillhörande Gult arbetslag, Tranängskolan 7–9 kommer fr.o.m. torsdagen den 14/5 och resten av terminen ha sin ordinarie arbetsplats och undervisning på Tranemo gymnasieskola. Luncherna kommer att serveras i Tranemo gymnasieskolas matsal, Medborgarhuset. Undervisning i specialsalar samt i språkval kommer dock fortsatt bedrivas på Tranängskolan.

På Tranängskolan F-6 äter två-tre klasser varje dag sin lunch i medborgarhuset. Både i matsalen på Tranängskolan och i medborgarhuset sitter eleverna på varannan plats för att hålla avstånd. Fyra klasser på Tranängskolan F-3 äter i sina klassrum.

Det här genomförs för att vi ska uppfylla Folkhälsomyndighetens krav på att hålla avstånd i Corona tider.

Var rädd om dig själv och andra
Alla de åtgärder som vi har vidtagit inom våra verksamheter är gjorda av omtanke för barn, elever, personal och vårdnadshavare. Allt för att på bästa sätt hindra smittspridningen av covid-19. Vi följer Folkhälsomyndighetens råd och hittar inte på egna regler. Inom Västra Götalandsregionen har vi ännu inte nått någon platå utan här ökar smittspridningen fortfarande.

Vi måste alla hålla i och hålla ut och tillsammans göra allt vi kan för att hindra att smittan sprids vidare.

Sjukdom i familjen
Om någon i familjen insjuknar i covid-19 kontakta sjukvården och följ de rekommendationer som ni får av vården när det gäller närvaro i förskola, fritidshem och skola.

Om ett barn eller en elev blir sjuk under dagen/skoldagen
Om ett barn eller en elev insjuknar under dagen/skoldagen ska barnet/eleven gå hem så snart som möjligt. Personalen kontaktar då barnets/elevens vårdnadshavare och bedömer om barnet/eleven kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills vårdnadshavare anländer.

Vecka 19

Folkhälsomyndighetens råd
Det är allmän smittspridning i vår region, och smittspridningen ökar. Det är därför fortsatt viktigt att vi alla följer Folkhälsomyndighetens råd. Det är allas ansvar att hindra smittspridningen av sjukdomen covid-19

Från Folkhälsomyndighetens hemsida;
Här kommer några viktiga saker som alla kan göra:

 • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
 • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
 • Håll avstånd till andra på bussen, tåget, tunnelbanan, spårvagnen och andra allmänna färdmedel.
 • Undvik fester, begravningar, dop, kalas eller bröllop.
 • Håll avstånd till andra på idrottsplatser, badhus och gym och undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.
 • Res inte i rusningstid om du kan undvika det.
 • Res bara om det är nödvändigt.
 • Är du 70 år eller äldre är det extra viktigt att du begränsar dina sociala kontakter och undviker platser där människor samlas.

Folkhälsomyndigheten ansvarar för allmänna råd inom verksamhetsområdet smittskydd. Råden gäller fram till 31 december.

I dagsläget bedömer Folkhälsomyndigheten att det ur ett smittskyddsperspektiv inte finns anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan. Bedömningen baserar sig på erfarenheter från spridning av influensasjukdom, som smittar på liknande sätt som covid-19.

Sjukdom i familjen
Om någon i familjen insjuknar i covid-19 kontakta sjukvården och följ de rekommendationer som ni får av vården när det gäller närvaro i förskola, fritidshem och skola.

Om en elev blir sjuk under skoldagen
Om en elev insjuknar under skoldagen ska eleven gå hem så snart som möjligt. Personalen kontaktar då elevens vårdnadshavare och bedömer om eleven kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills vårdnadshavare anländer.

 

Vecka 18

Skolavslutning och studentexamen
Skolavslutningarna kommer att bli annorlunda i år på grund av coronaviruset och de nationella bestämmelser som finns i och med covid-19. Vi bevakar frågan, och varje skola återkommer med information under senare delen av maj hur genomförandet kommer se ut på just din skola.
Vad det gäller studentexamen på Tranemo Gymnasieskola har precis nya rekommendationer släppts från Folkhälsomyndigheten. Dessa får nu omsättas lokalt och samverkas och ett klart beslut kommer att presenteras tidigast den 18 maj.

Kontaktuppgifter vid sjukdomsfrågor och medicinska bedömningar
Skolan kan inte besvara hälsofrågor som berör coronaviruset eller covid-19. Vi kan inte heller göra några medicinska bedömningar. Vi ber er kontakta sjukvården om du har frågor om virus, sjukdom och symtom.

 • www.folkhalsomyndigheten.se
 • Ring 113 13 om du har allmänna frågor om corona och civid-19
 • 1177 eller www.1177.se om du behöver sjukvårdsrådgivning, inte om du har allmänna frågor om corona eller covid-19
 • Ring 112 vid akuta, livshotande tillstånd

Om ditt barn har andra sjukdomar som gör att barnet tillhör en riskgrupp är det behandlande läkare som gör medicinsk bedömning.

Information som vi vill påminna om – som vi har informerat tidigare om
Lämna och hämta utomhus. Skola, fritidshem och förskola.
Vi är ute så mycket som möjligt och därför kommer lämning och hämtning i större utsträckning ske utomhus.
Det är viktigt att vuxna och barn (syskon) som har symtom inte går in i lokalerna, kontakta i så fall skolan, fritidshemmet eller förskolan så möter de upp dig med barnen utanför lokalen.

Smittförebyggande åtgärder
Nedan ser ni några av de saker vi arbetar smittförebyggande med i våra verksamheter. Åtgärderna uppdateras regelbundet utifrån myndigheternas rekommendationer. Varje skola jobbar även lokalt med egna uppsatta regler.

 • Om elev eller personal insjuknar under skoldagen går hen hem så fort som möjligt.
 • Om vi behöver hosta eller nysa gör vi det i armvecket.
 • Vi försöker undvika att röra vid ansiktet eller ögonen.
 • Vi tvättar händerna ofta och alltid före måltider och efter toalettbesök.
 • Vi tar handsprit före det att vi tar mat.
 • Extra rengöring av kontaktytor på skolan genomförs varje dag.
 • Anpassning av schema så att det inte blir så trångt i matsalen.
 • I möjligaste mån tar eleverna inte mat själva.
 • Vi undviker större samlingar av eleverna.
 • Vi förlägger den undervisning som går utomhus.

Förskola och fritidshem
Är öppna som vanligt.15-timmarsbarn är välkomna under utomhusvistelsen efter överenskommelse med respektive förskola och under föräldraansvar.

Grundskola 
Årskurs F-9 har skolplikt. Är man frisk ska man vara i skolan. Vid sjukdomssymtom, även lindriga ska man vara hemma.

Grundsärskola
Har verksamhet som vanligt

Gymnasium
Har distansundervisning och du hittar mer information här https://gymn.tranemo.se/studentinformation/

SFI
Bedriver verksamhet som vanligt fast på distans.

 

Vecka 17

Skollunch till gymnasieelever
Från och med måndag 27 april kan du som är gymnasieelev och folkbokförd eller boende i Tranemo kommun hämta ut en restauranglunch till ett värde av 84 kronor per dag.
Du får varje dag en personlig QR-kod via mail, koden är aktiv mellan klockan 11.00-14.00 måndag till fredag.

Läs mer: https://www.tranemo.se/sa-har-fungerar-det-med-gymnasieluncher-fran-restauranger/

15-timmarsverksamhet
Från den 23 mars har 15-timmarverksamheten varit stängd.
Från och med den 4 maj är 15-timmarsbarnen välkomna att vara med på utevistelsen tillsammans med vårdnadshavare. Vårdnadshavare kontaktar respektive förskola/avdelning för att få information om hur detta är organiserat på förskolan.
Under vistelsen på förskolan gäller föräldraansvar.

Lämna och hämta utomhus. Skola, fritidshem och förskola.
Alla tillsammans kan vi bidra till att minska smittspridningen av coronaviruset. Det är viktigt att du följer de råd som Folkhälsomyndigheten ger och håller dig uppdaterad.
Vi gör allt vi kan för att hjälpa till att minska smittorisken. Både för att skydda barn, personal och föräldrar. Vi följer noggrant de rekommendationer som vi får av Folkhälsomyndigheten, Regeringen och Västra Götalands Regionen. Vi anpassar våra rutiner allteftersom vi får nya direktiv. Vi är ute så mycket som möjligt och därför kommer lämning och hämtning i större utsträckning ske utomhus.
Det är viktigt att om du själv har symptom inte går in i lokalerna, kontakta i så fall skolan, fritidshemmet eller förskolan så möter de upp dig med barnen utanför lokalen.

Stödlinje till familj, barn och unga
From den 22 april startar socialtjänsten en linje för barn, unga och familjer som kan ha och uppleva en situation i hemmet som påverkar negativt eller som ger upphov till frågor.
Det är socionomer, barn- och unga-handläggare samt vuxen handläggare, som bemannar telefonen.

Stödlinje till familj, barn och unga

Vecka 16

Distansarbete, arbeta eller studera hemifrån
Då det nu är många som distansarbetar, arbetar eller studerar hemifrån vill vi passa på att påminna om att barnen lämnas på förskola och fritidshem utifrån arbetstider eller studietider. Ordinarie restid ska inte ingå i barnets omsorgstid.

Förskole/fritidsschema för veckorna 25 – 34
Registrering av schematider för veckorna 25–34 ska göras i appen Tieto Education senast den 30 april.

Tänk på att registrera hela dagar på sommarlovet om schemat gäller ett fritidsbarn.

De veckor som barnet ska vara ledig, registrerar du ledig hela veckan, även de veckor som verksamheten har stängt (vecka 28 – 31).

Sommaröppen verksamhet på Parkhagen, Limmared
Vi planerar att Sommaröppen verksamhet kommer att genomföras. Verksamheten kommer att vara öppen under veckorna 28, 29, 30 och 31. Ansökan ska registreras på Tranemo kommuns hemsida, via e-tjänsten senast den 28 april, enligt tidigare information.

Tänk på att schema för veckorna 28 – 31 ska registreras på Sommaröppen verksamhet, övriga veckor ska registreras på ordinarie verksamhet, all schemaregistrering gör du i appen Tieto Education, senast den 30 april.

OBS! Under rådande situation med Corona kan förändringar komma att ske med kort varsel.

Vid en eventuell stängning av förskola, fritidshem och skola
För att vi ska kunna möta den efterfrågan av omsorg som kan uppstå vid en eventuell stängning har vi gjort vissa förberedelser och vill informera om vilka möjligheter det finns för er att ansöka om placering på jourförskola och jourfritidshem.

Ansökan sker via e-tjänst som kommer att bli tillgänglig på Tranemo kommuns hemsida. För att få omsorg inom jouröppen verksamhet behöver man ha en samhällsviktig funktion eller att barnet behöver omsorg av annat skäl.  Vid behov kan kommunen begära in ett intyg av arbetsgivaren som styrker din samhällsviktiga funktion. Tranemo kommun har tagit fram en mall som arbetsgivaren kan använda. Mallen kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida vid en eventuell stängning.

MSB_Informationsblad till vårdnadshavare

Smittförebyggande åtgärder
Nedan ser ni några av de saker vi arbetar smittförebyggande med i våra verksamheter. Åtgärderna uppdateras regelbundet utifrån myndigheternas rekommendationer. Varje skola jobbar även lokalt med egna uppsatta regler.

 • Om elev eller personal insjuknar under skoldagen går hen hem så fort som möjligt.
 • Om vi behöver hosta eller nysa gör vi det i armvecket.
 • Vi försöker undvika att röra vid ansiktet eller ögonen.
 • Vi tvättar händerna ofta och alltid före måltider och efter toalettbesök.
 • Vi tar handsprit före det att vi tar mat.
 • Extra rengöring av kontaktytor på skolan genomförs varje dag.
 • Anpassning av schema så att det inte blir så trångt i matsalen.
 • I möjligaste mån tar eleverna inte mat själva.
 • Vi undviker större samlingar av eleverna.
 • Vi förlägger den undervisning som går utomhus.

Vecka 14

Heltidspermittering

Fritidshem
Om du som vårdnadshavare har blivit heltidspermitterad har du inte rätt till fritidshemsplats utan eleven ska vara hemma.
Kontakta:
Eva-Lena Stjerna
Marie Johansson
så att platsen avslutas omgående. När du sedan återgår i arbete, ansöker du om fritidsplacering på Tranemo kommuns hemsida, självservice (e-tjänst). Det är ingen kö till fritidshemmen, utan du får placering omgående.
Förskola
Om du som vårdnadshavare har blivit heltidspermitterad har du inte rätt till förskola eller allmän förskola, under rådande förhållande (Corona) utan barnet ska vara hemma. Kontakta:
Eva-Lena Stjerna
Marie Johansson
för att se över din situation (taxa, placering och schema). När du sedan återgår i arbete registrerar du schema enligt dina arbetstider.

Deltidspermittering

Fritidshem
Vid deltidspermittering registrerar du nytt schema enligt dina nya arbetstider. Eleven lämnas enligt dina nya arbetstider.
Förskola
Vid deltidspermittering registrerar du nytt schema enligt dina nya arbetstider. Barnet lämnas enligt dina nya arbetstider.

Skola – Fritidshem

Friska elever ska vara i skolan. När man är hemma från skolan har man ett ansvar att ta igen det man missar och nu i dessa tider kan frånvaron bli längre än vanligt. Vi ber er vårdnadshavare att hjälpa era barn som är hemma att ta del av vad som läggs upp i classroom eller annan överenskommelse med undervisande lärare. Regelbunden kontakt med undervisande lärare är därför nödvändig. Det är oerhört viktigt att barnen inte missar relevant undervisning och kommer efter.

Förskola – Allmän förskola

Allmän förskola, 15-timmarplacering är fortsatt stängt.

Kontaktuppgifter:
Eva-Lena Stjerna telefon:  0325-57 64 21
Marie Johansson telefon: 0325-57 64 22

Folkhälsomyndigheten Undvik att bli smittad

Vecka 13

Förskolor, fritidshem, grundsärskola och grundskolor i Tranemo kommun är fortsatt öppna.

Riksdagen har fattat beslut om möjligheten att kunna stänga förskolor, fritidshem, grundsärskolor och grundskolor och Lärandesektionen följer utvecklingen. Om regeringen längre fram skulle fatta beslut om att stänga dessa har Lärandesektionen tagit fram en handlingsplan för jouröppna förskolor och fritidshem för att skyndsamt kunna fatta beslut om en stängning om det skulle behövas. Jouröppen verksamhet kommer kunna erbjudas till vårdnadshavare vars yrken bedöms vara samhällsviktiga.

Som tidigare gäller fortfarande att friska barn och elever går till förskolan och skolan som vanligt. Sjuka barn och elever som är förkylda, har feber, hosta eller andningssvårigheter eller har någon annan sjukdom, t ex. magsjuka, stannar hemma så att de blir friska och inte smittar någon annan. Barnet eller eleven ska stanna hemma så länge man har symtom och två dagar efter tillfrisknande.

Löpande information kommer att veckovis publiceras på InfoMentor och på Tranemo kommuns hemsida

Följ rekommendationer

Tranemo kommun följer de nationella rekommendationerna från bland annat Folkhälsomyndigheten, det är viktigt att vi alla, var och en följer de råd som vi får från myndigheterna.

 • Vill du ha hjälp med matinköp rekommenderar vi att du söker upp de lokala mataffärernas sajter för att se vad de erbjuder för tjänster.
 • Vi har begränsningar i vilka som får besöka våra vård- och omsorgsboenden och boenden för funktionsnedsatta.
 • Stanna hemma om du känner dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber, även om symtomen är lindriga. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola.
 • Tvätta händerna med tvål och varmt vatten ofta.
 • Majoriteten av de som har blivit sjuka har varit lindrigt sjuka. Sjukdomsförloppet har i de flesta fall varit av lättare sort som en lindrig influensa eller förkylning, symtomen är ganska lika

Publicerad den 27 mars 2020, senast ändrad den 5 oktober 2020