Vilket stöd kan jag få?

Om du har svårigheter att på egen hand klara ditt dagliga liv och anser dig vara i behov av hjälp kan du vända dig till myndighetsutövningen.

Ungdomar

Du kan ansöka om:

 • Korttidsvistelse, tillfällig eller växelvård
 • Daglig verksamhet
 • Trygghetslarm
 • Personlig assistans
 • Ledsagarservice
 • Gruppboende eller serviceboende
 • Korttidstillsyn
 • Kontaktperson
 • Boendestöd
 • Hemtjänst
 • Matdistribution
 • Hemtjänst
 • Vård och omsorgsboende (äldreboende), demensboende, serviceboende

Eget val av utförare av hemtjänst

Du som är beviljad hemtjänst kan välja andra utförare än kommunen. Förutsättningen är att det finns alternativa utförare/företag som blivit godkända av kommunen att utföra hemtjänst åt dig i det område där du bor.

Läs mer om eget val inom hemtjänsten för brukare.

Valmöjligheter i personlig assistans

 • Om du blir beviljad personlig assistans kan du välja assistansutförare

Ansökan

Kontakta respektive bistånds-/LSS- eller psykiatrihandläggare för ditt område.

Beslut

Efter ansökan och utredning får du ett beslut så snart som möjligt där det framgår vilken hjälp du har beviljats.

Överklagan

Om du inte beviljats det du ansökt om, har du rätt att överklaga. Information om hur det går till får du av din handläggare.

Avgifter

Avgiften räknas ut efter hur stor din inkomst är och efter hur mycket hjälp du har. Läs mer om avgifter.

Sekretess inom socialtjänsten

Sekretess inom socialtjänsten regleras i 26 kap Offentlighets- och sekretesslagen.

Av 1 § första stycket framgår att sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.

 

 


Publicerad den 3 november 2015, senast ändrad den 11 maj 2018