Riktlinjer för ersättningsnivåer enligt 9 § 2 punkten LSS

Information om riktlinjer för ersättningsnivåer för insatsen personlig assistent eller  ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 punkten lagen om service och stöd till vissa funktionshindrade, LSS.

Lagbok och ordförandeklubba

Du som beviljats personlig assistans enligt LSS, kan välja att anlita kommunen som utförare eller begära ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans.

I förarbeten till lagstiftningen och av rättspraxis framgår bland annat att kommunen ansvarar för ekonomiskt stöd för faktiska och skäliga kostnader. Det vill säga normala lönekostnader och vissa administrativa kostnader för att utföra assistansen om du inte väljer kommunen som assistansanordnare. Något schabloniserat belopp per timme – liknande Försäkringskassans assistansersättning enligt 51 kap Socialförsäkringsbalken – finns inte för LSS.

Tranemo kommun ersätter ekonomiskt stöd endast för skäliga och faktiska kostnader för beviljade och utförda assistanstimmar i enlighet med beslut enligt 9 § 2 punkten LSS. Det är kommunen som bedömer vilka kostnader som anses skäliga och har rätt att begära tillförlitliga underlag som även styrker att yrkade kostnader är faktiska. Bedömning av vad som är skäliga kostnader är i sig inget förvaltningsrättsligt beslut som kan överklagas utan är endast ett verkställande av det befintliga beslutet om personlig assistans.

Tranemo kommuns ersättningsmodell innebär att du kan välja mellan två alternativ enligt följande:

  • Ansökan om ett fast belopp motsvarande 260,60 kr/h för år 2019 (256,80 kr/h år 2018), för detta krävs enbart tidsredovisning för utförda timmar.
  • Ansökan om annat timbelopp dock högst motsvarande den statliga schablonersättningen, för närvarande 299,80 kr/h år 2019 (295,40 kr/h år 2018). Önskar man ett högre belopp så krävs en detaljerad redovisning enligt bilaga.

Ansökan av ekonomisk ersättning görs på ansökningsblankett, se Bilagor i högerspalten.


Publicerad den 22 februari 2016, senast ändrad den 27 december 2018