Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Grundtanken med LSS är att personer med omfattande funktionsnedsättning ska tillförsäkras goda levnadsvillkor och ges möjlighet till att leva som andra i motsvarande ålder.

Lagbok och ordförandeklubba

För att kunna göra detta behöver man ibland stöd och service. Stödet ska vara så utformat att det stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt och oberoende liv och att delta aktivt i samhällslivet. Insatserna skall utformas med respekt för den enskildes självbestämmande.

Lagens personkrets riktar sig till personer med följande funktionsnedsättning:

Personkrets 1: personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
Personkrets 2: personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
Personkrets 3: personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Ett psykologiskt och medicinskt utlåtande skall alltid medfölja ansökan som underlag för bedömning.

Insatserna som man kan ansöka om enligt LSS är:

Avlösarservice
Boende för barn
Boende för vuxna
Daglig verksamhet
Korttidsvistelse i form av korttidshem, läger eller stödfamilj
Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år i anslutning till skoldagen samt under lov
Ledsagning
Kontaktperson
Personlig assistans
Råd, stöd och behandling för barn och vuxna – denna insats söker du via regionens habilitering

Individuell plan

Alla som beviljas en insats enligt LSS, kan i samband med detta begära att en individuell plan upprättas. I den individuella planen skall den enskildes önskemål och behov samt beslutade och planerade insatser framgå. Det är den enskilde själv som väljer vem som ska delta vid upprättandet. Kontakta LSS-handläggaren om du har frågor.

Så här går det till när man ansöker om insatser enligt LSS

Ansökan kan göras av de enskilde själv, vårdnadshavare, god man eller förvaltare. LSS-handläggaren gör ett hembesök och utreder behovet av hjälp. Varje ansökan behandlas individuellt utifrån den enskildes behov och förutsättningar. Efter att utredningen gjorts tas ett beslut i ärendet som antingen beviljas eller avslås. Vid avslag kan den enskilde överklaga beslutet. När du fått ditt beslut görs en planering där du är med och påverkar hur insatsen ska utformas.

För ytterligare information och ansökan kontakta

Se kontaktruta till höger.

Hur man överklagar ett beslut

Om du tycker att omsorgssektionens beslut är fel kan du skriva och överklaga. Du skickar din överklagan till omsorgssektionen som då har möjlighet att ompröva beslutet. Om omsorgssektionen inte ändrar sitt beslut som du önskar, skickas din överklagan till Förvaltningsrätten i Jönköping. Du måste skicka in din överklagan inom tre veckor från det du har fått beslutet från omsorgssektionen. Om den kommer in för sent så går det inte att överklaga.

Du skickar din överklagan till:

Omsorgssektionen
TRANEMO KOMMUN
514 80 TRANEMO

Informationen om insatserna enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) finns också utgiven av Centrum för lättläst. Här finns ytterligare information på lättläst svenska: Centrum för lättläst  

 


Publicerad den 6 november 2015, senast ändrad den 24 augusti 2017