Boende för personer med funktionsnedsättning

Boende gruppbostad

Det finns olika boendeformer där du kan få stöd.

Boende barn och unga

Boende i bostad med särskild service för barn och ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet. Barn som på grund av sitt funktionshinder och trots omfattande stödåtgärder inte kan bo hos sina föräldrar, har rätt till boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar.

Familjehem innebär att barnet bor i ett annat hem än det egna. Bostad med särskild service för barn och ungdom innebär ett boende för flera barn med behov av särskilt stöd. Det är i första hand omvårdnadsbehovet som styr valet av denna boendeform. Placering såväl i familjehem som bostad med särskild service görs endast utifrån barnets funktionshinder.

Båda boendeformerna skall utgöra en för barnet kompletterande varaktig uppväxtmiljö där föräldrahemmet finns med i bilden. Barnet skall kunna bo kvar till dess att gymnasieskolan avslutats, dvs till ca 21 års ålder. I dagsläget finns inga boende för barn i Tranemo kommun.

I insatsen bostad med särskild service för barn och ungdom ingår omvårdnad, fritidsverksamhet samt kulturella aktiviteter. Boende med särskild service för barn och ungdomar är aldrig en ersättning för föräldraskapet utan ett komplement.

Servicebostad

Servicebostad är för dig som:
•Behöver hjälp/stöd ibland.
•Behöver personal i närheten.
•Kan vara självständig till viss del.
•Klarar av att vara ensam.
•Klarar av att stödet är planerat i förväg.
•Inte behöver så mycket spontant stöd.
•Kan kalla på hjälp själv genom att kontakta personal.

Du som bor i servicebostad har en egen lägenhet, oftast i ett vanligt hyres­hus. Personalen finns nära dig, i samma hus eller i ett hus nära dig med gångavstånd. Det finns också ett gemensamt utrymme där du vid bestämda tider kan träffa perso­nalen och dina grannar på servicebostaden. I servicebostaden får du stöd av personal för att du ska bli så självständig som möjligt.

När du väljer att bo i servicebostad är du beredd på att ta emot stöd från personalen.
Personalen kan bland annat stödja dig med:
•Att sköta ditt hem.
•Att ordna rutiner för att du ska få en bra dag.
•Att planera måltider.
•Att planera inköp, som mat och kläder med mera.
•Det du vill göra på fritiden.
•Kontakten med dina anhöriga, god man och vänner

Gruppbostad

Syftet med att erbjuda särskilt boende är att tillgodose behovet av stöd och insatser dygnet runt. Det finns flera varianter av bostäder i Tranemo kommun. Gemensamt är att bostaden skall vara anpassad till den enskildes behov och stärka självständigheten.

Kommunen har skyldighet att anvisa särskilt anpassade bostäder, dvs bostäder som är handikappanpassade eller bostäder med personalstöd hela eller delar av dygnet beroende på den enskildes behov.

I en gruppbostad skall finnas en fast kollektiv bemanning som skall täcka de boendes hela stödbehov av såväl omvårdnad som fritidsaktiviteter. personalen ska ha den kompetens som krävs för en ändamålsenlig verksamhet.

Vad kostar det?

Den enskilde betalar för mat, hyra samt eventuellt hemsjukvård och tekniska hjälpmedel.

Hur ansöker jag?

Vänd dig till Myndighetsutövning r.

Boende i bostad med särskild service för barn och ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet. Barn som på grund av sitt funktionshinder och trots omfattande stödåtgärder inte kan bo hos sina föräldrar, har rätt till boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar.

Familjehem innebär att barnet bor i ett annat hem än det egna. Bostad med särskild service för barn och ungdom innebär ett boende för flera barn med behov av särskilt stöd. Det är i första hand omvårdnadsbehovet som styr valet av denna boendeform. Placering såväl i familjehem som bostad med särskild service görs endast utifrån barnets funktionshinder.

Båda boendeformerna skall utgöra en för barnet kompletterande varaktig uppväxtmiljö där föräldrahemmet finns med i bilden. Barnet skall kunna bo kvar till dess att gymnasieskolan avslutats, dvs till ca 21 års ålder. I dagsläget finns inga boende för barn i Tranemo kommun.

I insatsen bostad med särskild service för barn och ungdom ingår omvårdnad, fritidsverksamhet samt kulturella aktiviteter. Boende med särskild service för barn och ungdomar är aldrig en ersättning för föräldraskapet utan ett komplement.


Publicerad den 6 november 2015, senast ändrad den 7 maj 2018