Avlösarservice

Avlösning i hemmet ska bidra till ökad livskvalitet och bibehållen hälsa för den anhörige och möjliggöra vila och utrymme för att utöva egna aktiviteter utanför hemmet. Avlöserservice innebär att en annan person tillfälligt tar över omvårdnaden.

Möjlighet för anhörig att delta i egna aktiviteter

Tranemo kommun erbjuder kostnadsfri avlösning upp till 12 timmar per månad. Outnyttjade timmar kan inte sparas till nästkommande månad.

Vem kan få avlösarservice?
Rätt till avlösning har den som i hemmet vårdar en närstående som inte kan lämnas ensam under längre stunder än 1 timme åt gången. Andra kriterier behöver inte vara uppfyllda. Tjänsten är biståndsbedömd för brukaren och ingår som en del i den anhöriges individuella plan.

I samråd med oss utformar du avlösningen efter dina behov. Vi har regelbunden uppföljning och löpande kontakt för att lösa olika situationer som uppstår.

Om du inte har ett eget förslag på vem som ska vara avlösare så hjälper vi till att rekrytera. Personalen får handledning och utbildning vid behov. Områdeschef finns som stöd för dig och din avlösare.


Publicerad den 6 november 2015, senast ändrad den 5 oktober 2017