Vilket stöd kan jag få?

Om du har svårigheter att på egen hand klara ditt dagliga liv och anser dig vara i behov av hjälp kan du vända dig till myndighetsutövningen.

Hand håller en annan hand

På myndighetsutövningen arbetar bistånds-, LSS- och psykiatrihandläggare som beslutar om vilka insatser du kan få.

Du kan ansöka om:

 • Hemtjänst
 • Vård och omsorgsboende (äldreboende), demensboende
 • Korttidsvistelse, tillfällig eller växelvård
 • Dagverksamhet
 • Daglig verksamhet LSS
 • Matleverans
 • Trygghetslarm
 • Personlig assistans
 • Ledsagarservice
 • Gruppboende eller serviceboende LSS
 • Korttidsvistelse LSS
 • Kontaktperson LSS
 • Boendestöd

Eget val av utförare av hemtjänst

Du som är beviljad hemtjänst kan välja andra utförare än kommunen. Förutsättningen är att det finns alternativa utförare/företag som blivit godkända av kommunen att utföra hemtjänst åt dig i det område där du bor.

Läs mer om eget val inom hemtjänsten för brukare.

Valmöjligheter i vård och omsorgsboende/personlig assistans

 • Om du ansöker om vård och omsorgsboende kan du lämna önskemål om var du vill bo. Naturligtvis försöker vi tillgodose din önskan, men om det inte finns plats erbjuds du ett annat boende.
 • Om du blir beviljad personlig assistans kan du välja assistansutförare.

Ansökan

Kontakta respektive bistånds-/LSS- eller psykiatrihandläggare för ditt område.

Beslut

Efter ansökan och utredning får du ett beslut så snart som möjligt där det framgår vilken hjälp du har beviljats.

Överklagan

Om du inte beviljats det du ansökt om, har du rätt att överklaga. Information om hur det går till får du av din handläggare.

Avgifter

Avgiften räknas ut efter hur stor din inkomst är och efter hur mycket hjälp du har. Läs mer om avgifter.

 

 


Publicerad den 22 december 2015, senast ändrad den 14 augusti 2017