Biståndshandläggning äldreomsorg

Om du har svårigheter att på egen hand klara ditt dagliga liv och anser dig vara i behov av hjälp kan du vända dig till socialtjänsten.

dator

Ansökan

För att göra en ansökan tar du kontakt med kommunens växel 0325-57 60 00 och ber att få tala med en biståndshandläggare. Om alla handläggare är upptagna så kan de skicka ett meddelande till biståndshandläggaren om du önskar att bli uppringd.

Du kan även göra en ansökan genom att skriva ut och fylla i blanketten du hittar under E-tjänster och blanketter här till höger på sidan.

En biståndshandläggare tar normalt kontakt med dig inom två dagar efter att ansökan lämnats in. Om ditt behov av hjälp är brådskande gör biståndshandläggaren en första preliminär bedömning av din ansökan samma dag.

Vad kan jag ansöka om?

Du kan ansöka om:

  • Hemtjänst
  • Matdistribution
  • Trygghetslarm
  • Ledsagarservice
  • Boendestöd
  • Anhörigavlösning, 12 timmar/månad, kostnadsfritt
  • Dagverksamhet, för enskilda med kognitiv nedsättning
  • Korttidsvistelse, tillfällig eller växelvård
  • Vård och omsorgsboende (äldreboende), demensboende

Hur går en ansökan till?

Så här går det till, steg för steg, att ansöka om ett bistånd inom äldreomsorgen:

1. En kontakt tas

Du eller en anhörig tar kontakt med en biståndshandläggare vid socialtjänsten, alternativt skickar in en ansökningsblankett (ansökan enligt SoL) till Myndighetsutövningen varefter en biståndshandläggare tar kontakt med dig. Ibland sker den första kontakten i samband med planering på sjukhus, se rubrik ”planering på sjukhus”.

2. Information om hjälpinsatser

Biståndshandläggaren informerar dig om olika hjälpinsatser och frågar vilket behov du har.

3. Du ansöker

Du avgör vilken hjälpinsats du vill ansöka om. Ansökan kan ske skriftligt eller muntligt. Du kan ta stöd av anhöriga eller en legal företrädare som till exempel God man.

4. Hembesök

Efter att ansökan lämnats in bokar biståndshandläggaren en tid för hembesök hos dig. Du bestämmer vilka som skall delta, till exempel närstående. Om det finns behov kan en tolk vara med.

5. Biståndshandläggare utreder ditt behov

När biståndshandläggaren utreder ditt behov av hjälp kommer handläggare att ställa frågor till dig om din situation och eventuella svårigheter, ditt hälsotillstånd och vilka behov du har.

6. Prövning av ansökan

Din ansökan prövas därefter utifrån socialtjänstlagen och de riktlinjer som den kommunstyrelsen i vår kommun har beslutat om. Riktlinjerna är till för att säkerställa att personer med likartade hjälpbehov får hjälp i samma omfattning. Varje ansökan prövas alltid utifrån ditt individuella behov. Det innebär att ditt beslut kan avvika mer eller mindre från vad som beskrivs i riktlinjerna.

7. Beslut

När behovet är utrett och ansökan prövad fattar biståndshandläggaren ett beslut om vilken insats du har rätt till och omfattningen av insatsen. Beslutet skickas per post hem till dig.

8. Helt eller delvis avslag på ansökan

Om du inte har rätt till den sökta insatsen utifrån den information som inkommit får du din utredning till påseende, du kan då lämna synpunkter innan beslut fattas. När beslutet är fattat kan du inom 3 veckor överklaga beslutet om du inte är nöjd med det fattade beslutet.

Ett avslag kan gälla hela ansökan eller delar av den. Vid delavslag beviljas inte ansökan i den omfattning som du önskat. Skäl för avslag kan vara att hjälpen kan ges på annat sätt eller att ansökan gäller insatser som är mer omfattande än vad socialtjänstlagen ger rätt till.

9. Uppdrag talar om vad om ska göras

När du beviljats insatser skickar biståndshandläggaren ett uppdrag till den som ska utföra hjälpen, till exempel hemtjänst, plats på korttidsboende eller vård- och omsorgsboende. För vissa insatser inom hemtjänsten kan du välja att någon annan än kommunen utför tjänsten, så kallat kundval.  Mer information finns i mappen ”hemtjänstvalet” som du får utav din handläggare. Tranemo kommun har i dagsläget inga privata företag som kan utföra beviljad hemtjänst.

10. Dina insatser följs upp

Din biståndshandläggare följer upp ditt beslut regelbundet. Om du själv upplever att du inte har behov av de insatser du beviljats eller att du har ett större behov av hjälp kontaktar du biståndshandläggaren.

Vårdplanering på sjukhus

Om du vårdas på sjukhus och behöver hjälp efter sjukhusvistelsen ska ansvarig läkare, i samråd med dig, kalla till ett avstämningsmöte innan utskrivning. Det är ett möte via videosamtal eller telefon. På avstämningsmötet deltar sjukhuspersonal, kommunens handläggare och de närstående du vill ha med dig.

Syftet med mötet är planera för hur din vård och omsorg ska ordnas den närmsta tiden efter utskrivningen från sjukhuset. Du kanske har svårt att klara din personliga omvårdnad eller så kan du ha behov av serviceinsatser i form av städning, inköp eller liknande. Vid mötet beskriver sjukhuspersonalen ditt tillstånd både medicinskt, omvårdnadsmässigt och funktionellt.

Under mötet får du berätta om din situation och dina behov. Du kan ställa frågor och få information om vilka hjälpinsatser som kommunen respektive landstinget kan ge och vad det kostar. Du får ansöka om de insatser du har behov av hos kommunen och handläggaren gör en bedömning om hur ditt fortsatta omvårdnadsbehov skall ordnas. I slutet av avstämningsmötet får du en kort sammanfattning om vad som har blivit bestämt under mötet, du får även ett beslutsmeddelande hemskickat via posten.

Hur lång tid tar det att få ett beslut?

När du kontaktar biståndshandläggaren och hjälpbehovet är brådskande görs en första preliminär bedömning av ansökan samma dag.  I övriga fall tar en handläggare kontakt inom två vardagar. För hemtjänst i övrigt bör handläggningstiden vara maximalt två veckor och för övriga hjälpinsatser maximalt tre månader. Handläggarna strävar alltid efter att kunna fatta ett beslut så snabbt som möjligt.

Med handläggningstid menas tiden från ansökan till beslut.

Vad kan jag göra om jag inte får bistånd?

Om du är missnöjd med det beslut som socialtjänsten har fattat kan du överklaga detta. Överklagandet ska vara skriftligt och innehålla namn, adress, telefonnummer samt vilket beslut du överklagar, vilken ändring du vill ha och varför. Skicka gärna med de handlingar som du tror har betydelse för hur din ansökan bedömts. Överklagandet ska undertecknas.

OBS! Du ska adressera överklagandet till Förvaltningsrätten, men skicka eller lämna det till socialtjänsten. Din skrivelse måste ha kommit in till socialkontoret inom tre veckor från den dag som du fick del av beslutet för att överklagandet ska kunna tas upp till prövning.

Om något är oklart eller om du vill ha hjälp med att överklaga beslutet kan du vända dig till din biståndshandläggare eller annan tjänsteman på socialkontoret.

Överklagandet ska skickas till:

Tranemo kommun

Omsorgssektionens myndighetsutövning

51480 TRANEMO

Vad händer om jag behöver annan typ av hjälp?

Om ditt hjälpbehov förändras kan biståndshandläggaren ompröva ditt beslut om hjälpinsatser. Det kan innebära att typen av hjälpinsats ändras eller att insatserna ökar eller minskar i omfattning.

Även om förhållandena inte har förändrats omprövas beslutet normalt en gång per år. För personer med omfattande hjälpbehov, som bedöms som föränderliga, görs en uppföljning inom en månad efter beslutsdatum. Vid beslut om korttidsplats görs en uppföljning inom två veckor.

Kan jag välja själv vilken utförare jag vill ha?

För vissa insatser, så som till exempel serviceinsatser/hemtjänst, finns kundval, vilket innebär att den enskilde som beviljats hjälpen kan välja bland auktoriserade utförare. Biståndshandläggaren kan ge information om vilka utförare som finns, du får även en mapp utav din handläggare kallad ”hemtjänstvalet” med information om utförare eller så kan du läsa mer här på hemsidan under eget val inom hemtjänsten för brukare.

Vad kostar de olika hjälpinsatserna?

Avgiften räknas ut efter hur stor din inkomst är och efter hur mycket hjälp du har. Läs mer om avgifter.

Sekretess inom socialtjänsten

Sekretess inom socialtjänsten regleras i 26 kap Offentlighets- och sekretesslagen.

Av 1 § första stycket framgår att sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.


Publicerad den 23 december 2015, senast ändrad den 24 maj 2023