Frågor och svar för vård och omsorg – coronavirus

Jag har en anhörig som är i livet slutskede, får jag inte komma in och träffa denne?

Undantag görs självklart för besök till boende som befinner sig i livets slutskede. Ta kontakt med enhetschef för att genomföra ett sådant besök. Undantag kan också göra vid andra extraordinära situationer. Även då gäller att du ska ta kontakt med enhetschef.

Hur arbetar ni för att hindra smittspridning inom vård och omsorg?

Eftersom många äldre hör till de grupper som är särskilt utsatta när smittor sprids, arbetar vi ständigt med att hindra smittspridning, av alla slag. Vi har upparbetade rutiner för att hindra att smitta sprids vidare.

De mest effektiva sätten att skydda sig själv och andra mot covid-19 och andra liknande smittor är att:

  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten.
  • Hosta och nysa i armvecket
  • Undvik att röra ögon, näsa och mun
  • Undvik kontakt med sjuka människor
  • Stanna hemma om du är sjuk

Får ingen komma på besök till vård- och omsorgsboendena?

Regeringen har fattat beslut om att besöksförbud gäller på alla vård- och omsorgsboenden i Sverige, detta för att skydda våra äldre, som är en känslig riskgrupp. Besöksstoppet gäller även tjänster som fotvård och frisör.
Vi har nu ordnat med säkra mötesplatser, från och med torsdag den 25 juni kan du återigen besöka närstående som bor på Hjälmå och Glimringe och från och med lördag 27 juni går det även bra att besöka närstående på Gudarpsgården. Så här går det till vid besök på de säkra mötesplatserna.

Hur får jag som anhörig information?

Du kan alltid ringa till boendet där din anhörige bor för att få information om läget. Tveka inte att höra av dig om du har frågor eller behöver hjälp med att komma i kontakt med din närstående. Vi hjälper gärna till med telefonsamtal, facetime eller skype. Välkommen att kontakta enhetschefen för respektive verksamhet vid frågor.

Vad kan jag som är anhörig göra för att hjälpa till att minska risken för smittspridning?

Du kan hjälpa till genom att respektera beslutet om besöksförbud. Vi vill rikta ett stort tack till er alla som avstått från att besöka oss och som fortsätter att göra så. Vi förstår att det inte är lätt. Naturligtvis kommer vi att hjälpa dig och din närstående att komma i kontakt med varandra per telefon eller digitalt.

Vad görs om man misstänker smitta hos någon av de äldre?

Om personen är inskriven i hemsjukvården kontaktas deras sjuksköterska som utifrån Folkhälsomyndighetens bedömningsfrågor avgör om det handlar om misstänkt smitta. I så fall kontaktas läkare och personalen börjar använda skyddsutrustning.

Om du eller din anhörige har hemtjänst

Har du som brukare varit i kontakt med någon, eller själv har symtom av coronavirus ber vi dig att omgående kontakta oss på hemtjänsten, samt kontakta 1177, Vårdguiden. Vi vill fortsatt uppmana anhöriga att vara mycket försiktiga med besök så att vi inte smittar de äldre.

Vi har tydliga rutiner för hur samtliga medarbetare ska agera och vi går regelbundet igenom dessa tillsammans i verksamheten. Vi har också en särskild grupp med medicinskt ansvarig sjuksköterska, verksamhetschef vård och omsorg samt enhetschef hemsjukvård som bistår verksamheterna med information och vägledning.

Tveka inte att höra av dig om du har frågor. Kontaktuppgifter hittar du på vår hemsida eller i din omvårdnadspärm.

Hur jobbar ni för att säkra upp verksamheter inom vård och omsorg?

Vi följer Tranemo kommuns pandemiplan, vi gör prioriteringar av arbetsuppgifter och vid behov omfördelning. Om vi hamnar i ett läge där många i en personalgrupp på våra vård- och omsorgsboenden blir sjuka samtidigt kommer vi att omfördela medarbetare mellan olika arbetsgrupper. Hamnar vi i ett läge där vi behöver prioritera arbetsuppgifter har vi en handlingsplan för det. För att hantera eventuell hög frånvaro av personal samarbetar vi över verksamhetsgränserna.

Hanteras personer med nedsatt immunförsvar på något särskilt sätt nu?

Basala hygienföreskrifter följs.

Vad har ni för hygienrutiner?

Vi följer noga rekommendationer och riktlinjer från ansvariga myndigheter som bland annat Folkhälsomyndigheten och smittskydd Västra Götalandsregionen. Basala hygienföreskrifter och rutiner efterföljs utifrån Socialstyrelsens hygienrutiner. Vi har också rutiner för att minimera risken för smittspridning av coronavirus på våra vård- och omsorgsboende.

Medarbetare stannar hemma vid minsta tecken på sjukdom och följer noga basala hygienrutiner i kontakt med boende.

Extra städinsatser genomförs med ytdesinfektion på gemensamma ytor som till exempel ledstänger, handtag och träningsredskap på våra vård- och omsorgsboenden.

Vad händer om det boende där min anhörige bor blir drabbat av coronasmitta?

Vid konstaterad smitta på ett av våra vård- och omsorgsboende kommer vi att informera den äldre och dennes anhöriga via telefon. Vi kommer även att informera övriga boende och deras anhöriga på samma avdelning. Vi följer lagstiftning gällande sekretess och kommer inte att röja uppgifter om vem som är smittad.

En äldre som blir sjuk i covd-19 kommer att i de flesta fall vårdas på vård- och omsorgsboendet med stöd av boendets läkare och i vissa enstaka fall med ytterligare stöd av sjukvården inom Södra Älvsborgs sjukhus.

Vi har tydliga rutiner för hur samtliga medarbetare ska agera och vi går regelbundet igenom dessa tillsammans i verksamheten. Vi har också en särskild grupp med medicinskt ansvarig sjuksköterska, verksamhetschef vård och omsorg samt enhetschef hemsjukvård som bistår verksamheterna med information och vägledning.

Hur tar ni hand om brukare som kommer hem efter sjukhusvistelse?

De brukare som har varit på sjukhus sätts i karantän i 14 dagar i sitt hem, i sin lägenhet på boendet eller på korttidsrummet om de kommer dit.


Publicerad den 16 mars 2020, senast ändrad den 20 juli 2020