Information anhörigstöd

Vem är anhörigvårdare? Med anhörigvårdare menas den inom familjen, släkten eller vänkretsen som vårdar eller stödjer en närstående som inte klarar vardagen på egen hand.

AnhörigstödAnhörigstöd

Syfte och mål med anhörigstöd

Syftet med anhörigstöd är att bidra till en ökad upplevelse av livskvalitet och hälsa hos de anhöriga.

Vilket stöd kan du få som anhörig?

För dig som anhörig eller närstående finns det flera olika former av stöd. Några kräver biståndsbeslut.

Stöd till alla som önskar:
-träffar
-föreläsningar
-samtal
-anhöriggrupper
-anhörigvårdarkort
Mer om dessa stöd får du av vår anhörigsamordnare.

Stöd där det behövs:
-individuell stödplan
-avlösning i hemmet, avgiftsfri
-dagverksamhet
-korttidsplats
-växelvård
Mer information om dessa stöd kan du få av en biståndshandläggare.

Avlösning i hemmet

Kommunen erbjuder kostnadsfri avlösning i hemmet för anhörigvårdare. Stödet omfattar upp till 12 timmars avlösning per månad. Rätt till avlösning har den som i hemmet vårdar en närstående som inte kan lämnas ensam under längre stunder än 1 timme åt gången. Andra kriterier behöver inte vara uppfyllda. Outnyttjade timmar kan inte sparas till nästkommande månad. Tjänsten ska vara biståndsbedömd för brukaren och ingå som en del i den anhöriges Individuella plan.

Anhöriggrupper

När någon i familjen blir sjuk, kan det kännas skönt att tala med andra människor som är i en liknande situation. Man kan byta erfarenheter och lära av varann.
Samtidigt som det kan vara bra att tala med någon utanför den närmaste familjen. Gruppen blir ett extra stöd. Kommunen kommer att anordna samtalsgrupper inom olika diagnosgrupper som t ex. demens och stroke. Har du särskilda önskemål, hör av dig till anhörigsamordnaren.
Start: När vi får in tillräckligt antal deltagare.

Träffar och föreläsningar

Anhörigsamordnaren bjuder under året in anhöriga till träffar med olika tema. Det kan vara trivselträffar där trevlig samvaro och en kopp kaffe är viktigast. Det kommer också att bli föreläsningar om ämnen som berör anhöriga till sjuka,handikappade och äldre.
Träffar och föreläsningar annonseras i STT Svenljunga och Tranemo Tidning och på kommunens äldreboenden.

Dagverksamhet, korttidsvistelse och växelvård

Ibland behöver man som anhörigvårdare tid för sig själv eller kanske en paus i omsorgen om sin maka/make/barn/förälder. För regelbunden avlastning kan Dagverksamhet vara ett alternativ. Dagverksamhet finns i kommunen inom omsorgen till personer med funktionsnedsättning och demensomsorgen.

Behöver man resa bort kan det bli aktuellt med en korttidsvistelse på Rehab- och korttidsenheten i Tranemo. Vistelsen är tidsbestämd. Information och ansökan finns hos biståndshandläggaren.

Att ta hand om en svårt sjuk anhörig kan leda till många jobbiga situationer. För att orka kan man behöva regelbunden avlastning. Då kan växelvård vara en bra lösning. Växelvård innebär att din anhörige bor hemma vissa veckor och på ett boende de andra veckorna. Behovet styr hur ofta och länge avlastningen behövs.
Ansökan om växelvård gör du hos biståndshandläggaren.


Publicerad den 22 december 2015, senast ändrad den 6 februari 2018