Bidrag till föreningar och byalag

Vi har digitaliserat oss ytterligare och ni kan nu som förening logga in med användarnamn och lösenord i kommunens föreningsregister Har du som ordförande i din förening ej fått något inlogg, hör av dig till fritid@tranemo.se

Människa sittande med dator i knä

Det kommunala aktivitetsstödet för barn och ungdomsföreningar, ska nu ansökas digitalt. Ansökan om aktivitetsstöd.

Under rubriken E-tjänster och blanketter  hittar du olika bidragsansökningar, föreningsblanketter m.m.

Kommunen ger stöd till föreningslivet i form av bidrag. För en översikt, vilka bidrag som finns och vilka förutsättningar det är som gäller, se information i flikarna nedan.

Föreningar med ungdomsverksamhet ska anta en alkohol- och drogpolicy för att få verksamhetsbidrag. Syftet med policyn är att stärka det förebyggande arbetet och förhindra alkohol- och drogproblematik hos unga. Se mer info till höger. Där finns också en del andra länkar som kan vara bra att kolla in.

Från och med 1 januari 2020 är FN:s barnkonvention lag i Sverige. Redan i dag står det i Riksidrottsförbundets stadgar att all idrott för barn ska utgå från just barnkonventionen. Vad innebär då den nya lagen för idrottsrörelsen?
Du kan läsa mera på Guide barnkonventionen RF samt skapa trygga idrottsmiljöer

 

Du kan läsa mera i guiden Bidragsbestämmelser 2022

Driftbidrag till allmänna samlingslokaler

En förening som uppfyller de allmänna bestämmelserna för samlingslokaler kan söka driftbidrag. Bidrag utgår till förening som ansökt om och blivit godkänd som allmän samlingslokal.
Bidraget avser att ekonomiskt stödja förening som äger och driver allmän samlingslokal vilken upplåts till verksamhet för allmänheten och föreningar.

Bidraget avser att ekonomiskt stödja föreningars drift- och underhållskostnader för den egna eller förvaltade anläggningen.

Bidraget beräknas efter anläggningens storlek och användning enligt uppgjort poängsystem samt enligt kommunens särskilda bedömning. Kommunstyrelsen kan med ett års varsel ompröva poängsättningen av anläggningen.

Bidraget utgår också från en kategorisering där kategori 1 föreningar får mer i bidrag.

Kategori 1 är föreningar med över 200 sammankomster per år för barn och unga i ålder 7-20 år eller förening som fått särskild prövning.
Kategori 2 är föreningar med under 200 sammankomster samt föreningar som kommunen bedömer är viktiga för bredden i föreningslivet.

Länkar

Driftbidrag till anläggningar för föreningar med barn- och ungdomsverksamhet

Förening som äger eller förvaltar anläggning och som bedriver barn- och ungdomsverksamhet enligt de allmänna bestämmelserna och föreningar som äger eller förvaltar anläggning som kommunen bedömt är viktig för allmänhetens möjlighet till en aktiv fritid kan söka detta bidrag.

Bidraget avser att ekonomiskt stödja föreningars drift- och underhållskostnader för den egna eller förvaltade anläggningen.

Bidraget beräknas efter anläggningens storlek och användning enligt uppgjort poängsystem samt enligt kommunens särskilda bedömning. Kommunstyrelsen kan med ett års varsel ompröva poängsättningen av anläggningen.

Bidraget utgår också från en kategorisering där kategori 1 föreningar får mer i bidrag.

Kategori 1 är föreningar med över 200 sammankomster per år för barn och unga i ålder 7-20 år eller förening som fått särskild prövning.
Kategori 2 är föreningar med under 200 sammankomster samt föreningar som kommunen bedömer är viktiga för bredden i föreningslivet.

Länkar

Folkhälsobidrag

Föreningar kan söka bidrag för folkhälsoinsatser som främjar hälsa och förebygger ohälsa hos invånarna i Tranemo kommun.

Försköningsbidrag

Byalag, samhällsföreningar och vid särskilda fall andra samhällsgemensamma föreningar kan söka försköningsbidrag till sin ort

Investerings- och upprustningsbidrag

För anläggningar och samlingslokaler

Förening som uppfyller de allmänna bestämmelserna för föreningar med ungdomsverksamhet samt samlingslokaler kan söka investerings- och upprustningsbidrag.

Bidraget utgår för nyanläggning, om – och tillbyggnad samt upprustning (dock tidigast efter att anläggningen är avskriven) av föreningsägd eller arrenderad anläggning eller samlingslokal/bygdegård.

Länkar

Kommunalt aktivitetsstöd

Bidraget avser att stimulera till ökad aktivitet samt ekonomiskt stödja föreningens administrations- och planeringsarbete.

Bidraget utgår per sammankomst och per mötesdeltagare. Sammankomsten ska vara planerad, ledarledd och pågå minst 60 minuter samt ha minst tre deltagare i åldrarna 7 – 20 år. För deltagare med funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns. Ledare i bidragsberättigad ålder 13-20 år får räknas som deltagare.
Bidraget utgår endast en gång per dag och grupp oavsett aktivitetens längd. En grupp får inte ur redovisningssynpunkt delas i mindre grupper för att erhålla mer bidrag.

Aktivitetsstödet utgår med ett fast belopp per sammankomst samt ett belopp per deltagartillfälle i bidragsberättigad ålder, dock till högst 20 deltagare per sammankomst. En förutsättning för att erhålla bidrag är att föreningen har en antagen och godkänd alkohol- och drogpolicy och i övrigt följer regelverket. Föreningar som certifierar sig enligt regelverket för ”Utmärkt förening” erhåller ett högre bidrag

Ert åtagande

1.Ha upprättat och inlämnat föreningens alkohol- och drogpolicy i linje med kommunfullmäktiges policy, samt ha utsett droginformatör/er.
2.Delta med representant vid den årliga träffen.
3.Följa upp policyn genom att årligen antingen:

a)Lämna in ny/reviderad policy.
b)Lämna in separat rapport över föreningens arbete med policyn.
c)Beskriva arbetet utifrån policyn i föreningens verksamhetsberättelse.

Policyn skall innehålla följande

Inriktning – regler för föreningar vad gäller alkohol, tobak och narkotika. Var? När? Hur?

Åtgärder – vad blir det för åtgärder när policyn inte efterföljs av medlemmar och de runt omkring.

Information – hur kommer policyn ut till föreningens medlemmar och andra berörda runt medlemmarna.

Länkar

Kulturarrangörsbidrag

Alla som vill arrangera ett offentligt kulturarrangemang i Tranemo kommun kan söka om ekonomiskt bidrag. Det är arrangemangets innehåll som bedöms oavsett om det är en privatperson, förening eller annan organisation som står bakom.

Kulturföreningsbidrag

Kulturföreningar som bedriver kontinuerlig verksamhet och som uppfyller bestämmelser och villkor som finns kan söka

Ledarutbildningsbidrag

Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet som uppfyller de allmänna bestämmelserna kan söka ledarutbildningsbidrag.

Bidraget avser att stödja utbildning av föreningens ledare och funktionärer. Den maximala summa en förening kan disponera för ledarutbildning under ett år baseras på antalet godkända aktivitetssammankomster under föregående år (det som ligger som underlag för det kommunala aktivitetsstödet). Lägsta summa är 4000 kr/år och maxbeloppet är 8 000 kr/år.

Länkar

PUF-pengar

Ett bidrag som kan sökas av unga i åldern 13-19 år.

Stimulansbidrag

De föreningar som kan söka stimulansbidrag är de som bedriver barn- och ungdomsverksamhet, driver bygdegård eller samlingslokal, är samhällsföreningar/byalag eller bedriver annan verksamhet som förvaltningen bedömer kunna utveckla föreningslivet.

Stimulansbidrag beviljas till verksamhet som riktar sig till barn och unga i åldern 7-20 år.

Den skall vara alkohol- drog- och rökfri och motverka våld och diskriminering. Exempel på insatser och projekt som prioriteras: insatser för underrepresenterade grupp, samverkansprojekt, öka ungdomars inflytande och delaktighet i föreningsverksamheten, nystartande av förening, läger/lovverksamhet som går utöver befintlig föreningsverksamhet. För bidrag till läger/lovverksamhet gäller ett bidrag per ort och att föreningarna uppmanas till samverkan så långt det är möjligt.

Max 5 000 kr beviljas som engångsbelopp per ansökan.

Länkar

Svenska mästare

Tranemo Kommun uppmärksammar varje år personer, boende i kommunen eller tävlande för förening i kommunen och som haft idrottsliga framgångar. Uppvaktningen berör den/de som under året erövrat titeln Svensk Mästare, eller högre titel (Nordisk Mästare etc.), eller motsvarande.

Finns det någon som ni känner till, någon som enligt detta bör uppvaktas ber vi er meddela Lärandesektionen-fritid, 514 80 Tranemo före den 15 november!

Länkar

Träffpunktsbidrag

Alla föreningar som är verksamma inom Tranemo kommun kan söka träffpunktsbidrag.

Bestämmelser/villkor

  • Bidraget avser att täcka vissa kostnader för förening som skapar mötesplatser för ungdomar i åldern 10-19 år, med ständig vuxennärvaro.
  • Verksamheten ska vara öppen för alla och utan krav på medlemsavgift eller liknande.
  • Tidsperioder för verksamheten skall vara januari-april och september-december.
  • Innan bidrag söks skall ett bidragsavtal upprättas mellan förening och fritidsavdelning på basis av verksamhet och öppethållande. Verksamhetsbidrag utgår inte för verksamhet enligt ovan. Lokalbidrag eller annan lokalsubvention utgår inte om inte överenskommelse av särskilda skäl har träffats. Samhällssektionens Fritid äger rätt att avgöra och begränsa rätten till träffpunktsbidrag.

Bidrag
Bidrag utgår för max 2 dagar/vecka, max en helgdag och max 4 timmar/dag. Bidrag kan utgå med 85 kr/verksamhetstimma under vardagar. Bidrag kan utgå med 150 kr/verksamhetstimma under helgdagar (fredag eller lördag). Utbetalning sker i förskott i början av respektive period med halva bidragsbeloppet, det resterande bidraget betalas ut efter genomförd verksamhet och redovisning vid periodens slut. Bidrag utgår för avtalad tid.

Länkar

Andra bidragsmöjligheter

 

 

Allmänna Arvsfonden

RF bidrag och stöd

Boverket

MUCF

Idéer för livet Skandia

Leader Sjuhärad

Projektstöd IF

Alla är olika

Energi-initiativet

Investeringsstöd för fritids- och idrottsanläggningar- Jordbruksverket

Tillväxtverket- EU

Projektstöd parafotboll

Erasmus+

Europeiska socialfonden

Bidrag och stöd från RF/SISU


Publicerad den 16 december 2015, senast ändrad den 23 november 2022