Träffpunktsbidrag

Alla föreningar som är verksamma inom Tranemo kommun kan söka Träffpunktsbidrag.

Bestämmelser/villkor

Bidraget avser att täcka vissa kostnader för förening som skapar mötesplatser för ungdomar i åldern 10-19 år, med ständig vuxennärvaro.
Verksamheten ska vara öppen för alla och utan krav på medlemsavgift eller liknande.
Tidsperioder för verksamheten skall vara januari-april och september-december.
Innan bidrag söks skall ett bidragsavtal upprättas mellan förening och fritidsavdelning på basis av verksamhet och öppethållande. Verksamhetsbidrag utgår inte för verksamhet enligt ovan. Lokalbidrag eller annan lokalsubvention utgår inte om inte överenskommelse av särskilda skäl har träffats. Lärandesektionen Fritid äger rätt att avgöra och begränsa rätten till träffpunktsbidrag.

Bidrag

Bidrag utgår för max 2 dagar/vecka, max en helgdag och max 4 timmar/dag. Bidrag kan utgå med 85 kr/verksamhetstimma under vardagar. Bidrag kan utgå med 150 kr/verksamhetstimma under helgdagar (fredag eller lördag). Utbetalning sker i förskott i början av respektive period med halva bidragsbeloppet, det resterande bidraget betalas ut efter genomförd verksamhet och redovisning vid periodens slut. Bidrag utgår för avtalad tid.

Länkar


Publicerad den 16 december 2015, senast ändrad den 23 augusti 2016