Särskilt integrationsbidrag för föreningar

Ett av Tranemo kommuns övergripande mål är att ge alla medborgare förutsättningar att leva ett bra liv. För en nyanländ person kan det innebära att få ta del av det som pågår i föreningsliv och civilsamhälle vilket ger möjlighet att känna delaktighet och samhörighet. Tranemo kommun vill därför stimulera aktiviteter och initiativ inom föreningslivet som syftar till att skapa möten och sprida kunskap, överbrygga kulturella skillnader och ge möjlighet till inkludering.

Kommunfullmäktige har också antagit övergripande principer för föreningsstödet där man bland annat vill stödja verksamhet och aktiviteter som främjar möten mellan människor med olika förutsättningar och bakgrund och som motverkar utanförskap. Vidare vill man att verksamhet och aktiviteter är nyskapande och främjar utveckling och att kreativa eldsjälar främjas.

Vilka får söka
Ideella föreningar som har sitt säte i Tranemo kommun. Föreningen skall ha antagit stadgar, ha en demokratiskt vald styrelse och vara registrerad hos Tranemo kommun.

Föreningen skall präglas av demokratiska värderingar och vara öppen för alla.

Ändamål
Bidraget avser att vara ett komplement till övriga bidrag och syftar till att ge ideella föreningar stöd för att kunna arbeta med att överbrygga kulturella skillnader och möjligöra integration genom föreningslivet.

Bestämmelser/villkor
Verksamheten kan rikta sig till alla åldrar. Verksamheten skall uppfylla bidragets ändamål/syfte och skall vara alkohol- drog och rökfri och motverka våld och diskriminering.

Bidrag
Max 20 000 kr beviljas av handläggare, större projekt över 20 000 kr beviljas av sektionschef. Bidraget betalas ut direkt efter beviljandet.

Redovisning
Redovisning av beviljat bidrag skall lämnas senast 2 månader efter att projektet avslutats. Redovisningen skall innehålla följande:

  • Antal personer som deltagit
  • Beskrivning av målgruppen som deltagit
  • Antal aktivitetstillfällen eller beskrivning som visar att ni genomfört åtgärden som ni sökt bidrag för
  • Beskrivning av hur ni tycker att ert projekt har främjat integration
  • Ekonomisk redovisning

Om bidraget använts till annat än vad som angetts i ansökan eller om föreningen inte använt hela bidraget så kan föreningen bli återbetalningsskyldig.

Ansökan
Ansökningsblanketten hittar du här: Ansökningsblankett-särskilt integrationsbidrag

Ingen särskild ansökningstid finns, sista ansökningsdag är 30 november 2016. Ansökan måste ha inkommit senast 2 veckor innan verksamheten/aktiviteten startar. Undantag kan medges.

Besked om bidrag beviljats eller ej ges inom 1-2 veckor från det att ansökan inkommit.

Kontakt
Annika Loman
Fritidsintendent
Telefonnummer: 0325 – 57 64 25
E-post


Publicerad den 2 maj 2016, senast ändrad den 19 september 2016