Kommunalt Aktivitetsstöd

Ideell förening som uppfyller de allmänna bestämmelserna för föreningar med barn- ungdomsverksamhet kan söka Kommunalt Aktivitetsstöd. Bidraget avser att stimulera till ökad aktivitet samt ekonomiskt stödja föreningens administrations- och planeringsarbete.

Ett högre bidrag betalas ut när föreningen har antagit och skickat in en alkohol- och drogpolicy samt följer åtaganden nedan.
Det högre bidraget innebär 25kr/sammankomst och 2,50 kr/deltagartillfälle. Föreningar utan alkohol- och drogpolicy får 15 kr/sammankomst och 1,60 kr/deltagartillfälle.

Ert åtagande

  1. Ha upprättat och inlämnat föreningens alkohol- och drogpolicy i linje med kommunfullmäktiges policy, samt ha utsett droginformatör/er.
  2. Delta med representant vid den årliga träffen.
  3. Följa upp policyn genom att årligen antingen:
   a) Lämna in ny/reviderad policy.
   b) Lämna in separat rapport över föreningens arbete med policyn.
   c) Beskriva arbetet utifrån policyn i föreningens verksamhetsberättelse.

Policyn skall innehålla följande

  Inriktning – regler för föreningar vad gäller alkohol, tobak och narkotika. Var? När? Hur?
  Åtgärder – vad blir det för åtgärder när policyn inte efterföljs av medlemmar och de runt omkring.
  Information – hur kommer policyn ut till föreningens medlemmar och andra berörda runt medlemmarna.

Länkar


Publicerad den 16 december 2015, senast ändrad den 18 augusti 2016