VALÅR 2018 – Valskolan

VALår2018 valskolan

Vad är demokrati?

Ordet demokrati kommer från grekiskan och betyder ungefär ”folkstyre”. Frågor om demokrati har diskuterats i flera tusen år, men det finns ingen definition av begreppet som alla i världen skulle hålla med om. Bland annat beror det på att demokrati är något som ständigt utvecklas och förändras. Däremot finns det saker som många är överens om hör ihop med demokrati, till exempel människors lika värde och rättigheter, fri åsiktsbildning, tryckfrihet och yttrandefrihet, att alla är lika inför lagen och att det hålls fria val.

Källa: www.informationsverige.seVALår2018 valskolan politiktråd

 

Hur styrs Sverige?

Sverige är en representativ demokrati och styrs utifrån demokratisk struktur på olika nivåer i samhället. Sverige är också en monarki. Det betyder att vi har en kung eller drottning som är statschef för landet. Däremot har statschefen ingen politisk makt utan enbart ceremoniella uppgifter. Det är de demokratiskt valda politikerna som styr landet.

Regeringsformen, som är den grundlag som bestämmer hur Sverige styrs, inleds med meningen ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket”. Det innebär att alla beslut som fattas på olika nivåer i samhället ska grunda sig i åsikter och intressen hos invånarna i Sverige.

I Sverige fattas beslut på tre olika politiska nivåer. De nivåer som finns är kommunerna, landstingen/regionerna och staten. I och med att Sverige är med i den Europeiska unionen (EU) finns det också en beslutsnivå över staten. EU är en europeisk sammanslutning av idag 28 länder. På alla nivåer finns det politiker som invånarna har röstat fram i allmänna val. Dessa politiker kallas också för ledamöter. Politikerna sitter i de beslutsfattande församlingar de är valda till: kommunfullmäktige, landstings-/regionfullmäktige, riksdagen och Europaparlamentet.

Källa: www.informationsverige.se

VALår2018 valskolan politiktråd

 

Källkritik

Källkritik – viktigare än någonsin!

Vem säger vad och varför? Det har varit några av källkritikens grundfrågor under lång tid. Men idag, när det är lätt att manipulera digitalt innehåll och det finns massor av algoritmer som väljer ut vad vi får se på nätet behöver vi komplettera med ytterligare frågor: Är det vad det ser ut att vara? Och varför får just jag se det här just nu?

De senaste åren har det förekommit försök att påverka val i andra länder, bland annat var det försök till påverkan både i det Amerikanska och Franska valet genom IT-attacker, falsk information- och ryktesspridning. Det går inte att utesluta att också det svenska valet i höst kommer att utsättas för försök till påverkan. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, arbetar med att stödja samordningen och höja kunskapen om påverkan och målet är att ett gemensamt förebyggande arbete ska säkerställa att valet 2018 inte utsätts för påverkan av främmande makt.

Tänk på ”Är det vad det ser ut att vara? Varför får just jag se det här just nu?”

Källa: anders.thoresson.se och msb.se

VALår2018 valskolan politiktråd

Hur styrs Tranemo kommun?

Tranemo kommun styrs av politiker som valts direkt av medborgarna. På det sättet kan medborgarna påverka och ha insyn i hur kommunen utför sina uppdrag. Kommunfullmäktige är det högst beslutande organet och beslutar om kommunens inriktning i stort, dess verksamhet och ekonomi.

Kommunfullmäktige i Tranemo kommun består av 37 ledamöter. Majoriteten som styr har 19 mandat fördelat på 13 för Socialdemokraterna, två för Miljöpartiet, två för Kristdemokraterna, ett för Vänsterpartiet och ett för Liberalerna.

Övriga partier i kommunfullmäktige har 18 mandat, fördelat på nio för Centerpartiet, fem för Moderaterna och fyra för Sverigedemokraterna.

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige och kan liknas vid en ”regering” på kommunnivå. Kommunstyrelsen ansvarar för ledning och samordning av den kommunala verksamheten. Under den politiska organisationen arbetar förvaltningen som bereder alla ärenden som politiker fattar beslut om.

Mandatfördelning i Tranemo kommuns kommunfullmäktige:

Mandatfördelning Tranemo kommun

Mandatfördelning Tranemo kommun

VALår2018 valskolan politiktråd

Digital anslagstavla

Hur kan man ta del av beslut som fattas?

För att kunna ta del av och påverka politiska beslut finns på Tranemo kommuns hemsida, www.tranemo.se, vår digitala anslagstavla, klicka här så kommer du dit. Där publiceras information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan i kommunhuset. På den digitala anslagstavlan finns protokoll från de olika politiska sammanträdena, anslagsbevis från utskottsprotokoll samt kungörelser och tillkännagivanden.

VALår2018 valskolan politiktråd

Påverka - fler sätt än att rösta

Som invånare finns fler sätt att påverka än att rösta. Ett medborgarförslag kan alla som är folkbokförda i kommunen lämna in. Det kan handla om allt som har med kommunens verksamheter att göra och som kommunen ansvarar för, exempelvis skola, äldreomsorg, samhällsplanering, gator mm. Alla medborgarförslag bereds i kommunstyrelsen för att sedan beslutas i kommunfullmäktige.

För mer långsiktiga och strategiska frågor har kommunfullmäktige tillsatt tre beredningar som har till uppgift att ta fram olika styrande dokument för kommunen. En del av beredningarnas arbete är att inhämta synpunkter genom medborgardialoger och andra träffar med invånare i kommunen. Håll utkik på Tranemo kommuns hemsida och sociala kanaler när det är dags nästa gång.

Vill du engagera dig politiskt? Då hittar du kontaktinformation till de olika politiska partierna på www.tranemo.se/politiker.

VALår2018 valskolan politiktråd

Ordet demokrati kommer från grekiskan och betyder ungefär ”folkstyre”. Frågor om demokrati har diskuterats i flera tusen år, men det finns ingen definition av begreppet som alla i världen skulle hålla med om. Bland annat beror det på att demokrati är något som ständigt utvecklas och förändras. Däremot finns det saker som många är överens om hör ihop med demokrati, till exempel människors lika värde och rättigheter, fri åsiktsbildning, tryckfrihet och yttrandefrihet, att alla är lika inför lagen och att det hålls fria val.

Källa: www.informationsverige.seVALår2018 valskolan politiktråd

 


Publicerad den 11 januari 2018, senast ändrad den 16 maj 2018