Avslutade EU-projekt

 Förstudie: Startskottet

Arbetslösheten bland ungdomarna i Tranemo ökar och genom medel från ESF har vi möjlighet att genomföra en förstudie för att hitta en samverkansmodell mellan kommunens olika verksamheter, näringslivet, sjukvården och arbetsförmedlingen för att förhindra ungdomar att hamna i ett utanförskap.

EU-Program: ESF
Kontaktperson: Charlie Larsson
Beviljad se ansökan här(PDF).

Erasmus+ logo

Erasmus+ logo

IBRAVE logo

IBRAVE

Ett 2-årigt strategiskt partnerskapsprojekt där Spanien agerar projektägare. Vi vill tillsammans med andra länder i Europa, Danmark, Belgien, England, Spanien, Checkien och Rumänien utbyta erfarenheter om hur man bäst arbetar med branding och marknadsföring i samverkan mellan offentliga och privata sektorn för att skapa en attraktiv kommun.

EU-program: Erasmus+ Strategiskt partnerskap
Kontaktperson: Susann Gustafson
Beviljat och avslutat

Länk till mer information om projektet

Power to resist

Ett tvåårigt samverkansprojekt där Tranemo agerar partner och Danmark är projektägare. Vi vill tillsammans med andra länder i Europa, Danmark, Spanien, England och Rumänien utbyta erfarenheter om hur man förändrar vuxnas attityder gällande att servera, acceptera och köpa ut alkohol till sina barn och andra ungdomar. Projektet vänder sig mot hela samhället och syftet är att skapa ett gemensamt koncept och att identifiera verktyg, platser och metoder för att nå och påverka vuxna i samhället.

EU-program: Livslångt lärandeprogrammet: Grundtvig partnerskap
Kontaktperson: Helena Söderberg
Beviljat Se ansökan här(PDF) och titta gärna på en liten film filmad i Tranemo. (På Engelska)
uHxTEH7y2YtB67MuM_83

APU utomlands 2010-2012

Även 2010 söker gymnasieskolan i Tranemo EU-medel för att elever ska kunna göra sin praktik utomlands.
Ansökan gäller elever på El-programmet, Barn och Fritid samt Lärling Turism.

EU-Program: Programmet för livslångt lärande
Kontaktperson: Ingbert Kempe
Programdel: Leonardo da Vinci
Avslutat

LAPTOP

Gymnasieskolan i Tranemo vill utveckla användandet av E-learning.
Därför planeras en ansökan där gymnasieskolor från flera länder träffas och diskuterar hur ett skolprojekt med fokus på E-learning kan se ut.

Kontaktperson: Ingbert Kempe
EU-Program: Programmet för livslångt lärande
Programdel: Comenius
Avslutat

Helmi

I samarbete med majoriteten av kommunerna i Sjuhärad deltar Tranemo i en ansökan för ett integrationsprojekt med fokus på forskning och hälsa. Målgrupperna är kvinnor från framförallt Somalia och Thailand. Målsättningen är ett att kunna erbjuda ett bättre mottagande från kommunen för att ge kvinnorna ökade möjligheter att komma in i samhället.

Kontaktperson: Berina Ljubinac
EU-Program: Integrationsfonden
Avslutat

Nordiska Cykelbyar 2

Fortsättningen på det lyckade projektet Nordiska Cykelbyar. Denna gång är Tranemo koncentrerade på att tillsammans med Norska, Danska och andra svenska kommuner utveckla metoder och analysera olika faktorer som gör att fler barn och föräldrar väljer cykel som färdmedel till och från skola och arbete.

EU-Program: Interreg Kattegatt-Skagerak
Kontaktperson: Helena Söderberg
Avslutat

Den Nya Administratören

Kompetensutvecklingsprojekt för administrativ personal i Tranemo och Orust kommuner. Projektet har till syfte att göra kommunernas administratörer mer tillgängliga och att använda de resurser vi har fullt ut, både materiella och personella.

Kontaktperson: Anne Andersson
Läs mer om projektet här: Ansökan DNA(PDF)
Avslutat
Ta även del av resultatet genom Metodboken(PDF), slutrapporten(PDF) och utvärderingen(PDF).

Comenius assistent

På Tranängskolan hade man fram till mars 2008 en Comenius assistent, som framförallt hjälpte till i språkundervisningen i tyska. För skolan var det en värdefull extra resurs, en bra chans för eleverna att få prata tyska och engelska samt en möjlighet att lära om skolsystem i ett annat land.

Kontaktperson: Peter Glücksam
EU-program: Programmet för livslångt lärande

Studiebesök

Högstadiets rektor Gunilla Sjödahl träffade under en knapp vecka i Skottland kollegor från andra länder och lärde sig om hur skolan kan främja elevers intresse för naturämnen. Det gav många nya idéer och bra kontakter.

Kontaktperson: Gunilla Sjödahl
EU-Program: Programmet för livslångt lärande

Utomhuspedagogik i skolan

Två förskolelärare från Solhagen i Tranemo och två lärare från skolan i Grimsås har varit i

Skottland under en vecka för att lära mer om utomhuspedagogik. Lärorikt och jätteroligt tyckte de.

EU-Program: Programmet för livslångt lärande

Skolbibliotekarier till Litauen

Cecilia Karlsson och Tina Haglund har varit i Druskininkai och lärt om hur man kan utveckla skolbiblioteket. Det var många deltagare från olika länder och de tycker att det var en riktigt bra och rolig kurs.

EU-Program: Programmet för livslångt lärande

EU-projekt i skolan

Rektor för Ljungsarp har sökt fortbildningsstipendium för att åka på en kurs om EU-projekt i skolan. På kursen, som gick på Cypern, träffades skolpersonal från Europa och fick kunskap om hur man driver EU-projekt från början till slut. Det blev också starten på projektet I Can Do It! som pågick 2009-2011.

Kontaktperson: Helen Hoof
EU-program: Programmet för livslångt lärande

Entreprenörskap på gymnasiet

Rektor för Tranemo gymnasieskola beviljades stipendium för att delta i en kurs om hur man främjar entreprenörskap i skolan. Kursen gick under fem dagar i december.

Kontaktperson: Håkan Blixt
EU:program: Programmet för livslångt lärande

Comenius assistent i skolan

Under hösten 2008 bodde Eric Woelk från Nederländerna i Tranemo och hjälpte till i undervisningen av främst engelska och latin. Han var en mycket populär lärare och en väldigt bra extra resurs på skolan.

Kontaktperson: Stig Carlsson
EU-program: Programmet för livslångt lärande

Miljökonferens

Hållbar utveckling i väst (HUT) genomförde i november 2008 en stor konferens för ungdomar och politiker från alla kommuner i Västra Götaland där man i workshops, seminarier mm arbetade med miljöfrågor.

Kontaktperson: Sylvia Löfberg
EU-program: Ung och aktiv

Kunskap gör skillnad

Under hösten 2008 inventerades behovet av kompetensutveckling hos personal inom vård- och omsorg. Kartläggningen resulterade i en ny ansökan där Tranemo kommun sökte drygt två miljoner för att kompetensutveckla all tillsvidareanställd personal inom omsorgen. Även det projektet heter Kunskap gör Skillnad och det pågick 2009-2011.

Kontaktperson: Anita Stomberg
EU-program: Socialfonden

Lärarträff i Nederländerna

Genom eTwinning har en lärare från Grimsås fått möjlighet att åka till Nederländerna för att träffa kollegor från hela Europa och lära sig om IT och eTwinning i undervisningen.

Kontaktperson: Anna-Lena Larsson
Program: Programmet för livslångt lärande

Studiebesök utomlands

Högstadiets rektor Ewa Hermelin reste i april till Finland för att lära mer om hur skolan kan motverka frånvaro och att elever avbryter sin skolgång.

Kontaktperson: Ewa Hermelin
EU-program: Programmet för livslångt lärande

MAST-modellen och Panorama

I nära samverkan med Mark och Svenljunga söktes EU-medel för att inventera dagens samarbete mellan arbetsmarknadsenheter, vuxenutbildning och näringslivet och kompetensutvecklingsbehovet i dessa verksamheter. Förhoppningen är att hitta nya samarbetsvägar både inom och mellan kommunerna.

Kontaktperson: Madde Sandman, Svenljunga och Carina Roos, Mark
EU-Program: Europeiska socialfonden

Metoder för att minska långtidssjukskrivningar

Tillsammans med Ulricehamns kommun beviljades Tranemo medel för att analysera hur man kan hitta nya vägar för att hjälpa långtidssjukskrivna tillbaka till arbetsmarknaden. I projektet ingick ett studiebesök i Nederländerna för att studera deras arbetsmetoder.

Kontaktperson: Micha Angborn
EU-program: Socialfonden

Comenius assistent på högstadiet

Tranängskolan har haft en Comenius assistent på högstadiet under vårterminen. Hon har främst varit en resurs inom undervisningen i tyska.

Kontaktperson: Peter Glücksam
EU-program: Programmet för livslångt lärande

I Can Do It!

Åsalyckans förskola är projektägare i ett projekt tillsammans med förskolor i Rumänien, England, Polen, Lettland och Spanien. I projektet ingår tre resor till Rumänien, England och Spanien. Där träffar Åsalyckans personal kollegor från de andra förskolorna och arbetar med projektets tre teman: att främja barnens kreativitet, intresse för matte och NO samt självkänsla – deras känsla av I Can Do It!

I november 2009 träffades alla partners i Tranemo för det första projektmötet.

Kontaktperson: Helen Hoof
EU-Program: Programmet för livslångt lärande
För att ta del av resultatet av projektet, läs mer här!(PDF)
Avslutat

Vita Villan

På grund av lågkonjunkturen ökar arbetslösheten även i Tranemo, särskilt bland unga. Därför har Tranemo kommun sökt och beviljats EU-medel för ett projekt som aktiverar och stöttar arbetslösa ungdomar.
Samarbetspartner är framförallt Arbetsförmedlingen.

Kontaktperson: Lena Adolfsson
EU-Program: Europeiska socialfonden

Three H

Från Länghems skola åkte tre lärare på EU-finansierad kurs om utomhuspedagogik. Där fick de både kontakter och inspiration vilket utmynnade i ett skolprojekt. Projektet fokuserar på hur utomhusmiljön kan användas som verktyg i undervisning. Under projektets två år kommer personalen, om ansökan beviljas, att få besöka såväl Island som Lettland och Italien.

Kontaktperson: Britt-Marie Hansson
EU-Program: Programmet för livslångt lärande
Programdel: Comenius
För att ta del av resultaten av projektet se länkar nedan:
Three H: film
Three H: Guidebook(PDF)
Tematiskt arbete: Solrosor(PDF)
Tematiskt arbete: Återvinning och hållbarhet(PDF)
Här kan du se filmen om våra svenska traditioner.

Creative Rooms

Tranemodellen handlar om kreativa mötesplatser på olika orter i Tranemo kommun. Här ska människor träffas över ålders- och disciplingränser för att utbyta idéer och få utlopp för sin kreativitet. Genom projektet Creative Rooms kopplas kreativa rum i flera länder samman. Medel söks från programmet för vuxnas livslånga lärande.

Kontaktperson: Birgitta Adler
EU-Program: Programmet för livslångt lärande
Programdel: Grundtvig
Se filmen om projektet här.

The European Train

Det förberedande mötet resulterade i en ansökan för ett tvåårigt projekt där Dalstorps skola är en av tretton partners. Projektet handlar om språk och kultur och klasserna kommer att skicka presentationer till varandra under två år. Flera lärarträffar ingår också i projektet.

Kontaktperson: Kristina Gustavsson
EU-Program: Programmet för Livslångt lärande
Programdel: Comenius
Se filmen om projektet här.

Nordiska Cykelbyar

Tranemo deltar i ett stort projekt för att främja och underlätta cyklandet i kommunen. Danska kommunen Fredrikshavn är projektägare och projektet pågår under tre år.

Kontaktperson: Sylvia Löfberg
EU-Program: Interreg Kattegatt-Skagerak
Läs mer om projektet här: Nordiska Cykelbyar
Vill du veta mer om detta projekt kan du ta en titt på denna film.

EVS-Young Culture in Europe 2011

Tranemo kommun har för andra gången tagit emot två volontärer till Kulturskolan. Den här gången är det två tjejer som kommer från Tyskland och Frankrike. Projektets mål är dels att öka ungdomars förståelse för olika kulturer i just Europa, samt dels att visa på vikten av att satsa på kultur för ungdomar.
EU-program: Youth in action EVS
Kontaktperson: Juan Ochoa-Echevarria

Trans in Form

Tranemo har tillsammans med ett flertal andra kommuner i Östersjöområdet beviljats EU-medel för ett treårigt projekt. Målet är att stärka landsbygdskommuners attraktivitet genom design, samarbete med näringslivet och marknadsföring.

EU-program: Östersjöprogrammet
Kontaktperson: Staffan Arvegård
Läs mer om projektet här: Trans in Form

EVS

Kulturskolan i Tranemo kommun har nu för tredje gången tagit emot ungdomar för Europa för att göra volontärtjänst i Tranemo. På kulturskolan finns nu 4 ungdomar från Spanien, Frankrike, England och Turkiet. Dessa är här från oktober till juni 2014.

EU-program: Ung och Aktiv EVS
Kontaktperson: Juan Ochoa
Avslutat

H-u5S5llXOZBJxonDJwv


Publicerad den 18 januari 2016, senast ändrad den 9 februari 2017