Kommunens organisation

Tranemo kommun har delat in kommunens verksamheter i sektioner och funktioner. För enkelhets skull kan man säga att det finns en politisk nivå där förtroendevalda fattar beslut och en förvaltande nivå som ser till att de förtroendevaldas beslut förbereds och genomförs.

Ko vid en sjö

Varje sektion leds av en sektionschef. Den personen är tjänsteman och inte folkvald politiker.

Kommunchef är Carita Brovall.

Tranemo kommuns centrala administration finns i kommunhuset, Forum, på Storgatan 26 i Tranemo.

De olika sektionerna

I Tranemo kommun finns fem sektioner:

  • Lärandesektionen
  • Omsorgssektionen
  • Tekniska sektionen
  • Servicesektionen
  • Samhällsutvecklingssektionen

Servicesektion

Servicesektionen är ett serviceorgan till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och dess beredningar. Servicesektionen arbetar också med interna styr- och stödprocesser som ekonomi-, personal, kommunikation- och ledningsfrågor.

Sektionschef är Carita Brovall, e-post till Carita

För att utföra uppgifterna är servicesektionen organiserad i funktioner.

Dessa är:

Medborgarservice och processtöd (kansli, processtöd, integration, överförmyndarfrågor, konsumentrådgivning mm.) funktionschef Kajsa Montan, e-post till Kajsa

Ekonomifunktionen (budget- och finansfrågor, bokföring mm.) funktionschef Lars-Gunnar Karlsson, e-post till Lars-Gunnar

Personalfunktionen (personalfrågor, lönekontor mm.) funktionschef Karolina Wikmyr, e-post till Karolina

Trygg och säker kommun (säkerhetssamordnare, folkhälsostrateg och integrationssamordnare)

Kommunikation

Postadress: Tranemo kommun, Servicesektionen, 514 80 Tranemo.
Besöksadress: Forum, Storgatan 26, Tranemo
Telefon växel: 0325-57 60 00

Samhällsutvecklingssektionen

Sektionen jobbar med strategiskt viktiga och långsiktiga frågor för Tranemo kommuns utveckling. Sektionen innehåller turismfrågor,  samhällsplanering, näringsliv, kultur, fritid och strategiska miljöfrågor.

Sektionschef är Pernilla Kronbäck, e-post till Pernilla
Postadress:  Tranemo kommun, Samhällsutvecklingssektionen, 514 80 Tranemo.
Besöksadress: Forum, Storgatan 26, Tranemo
Telefon växel: 0325-57 60 00

Lärandesektionen

Med ett pedagogiskt helhetsperspektiv som löper från förskola till gymnasiet har lärandesektionen det samlade ansvaret för förskoleverksamhet, grundskola, skolbarnsomsorg, särskola samt gymnasieskola.

Tranemo kommun har förskolor på tio orter, dessutom finns alternativa förskolor på fem orter, grundskolor på åtta orter och gymnasieskola i centralorten.

Sektionschef: Thomas Åhman, e-post till Thomas
Postadress:  Tranemo kommun, Lärandesektionen, 514 80 Tranemo.
Besöksadress: Forum, Storgatan 26, Tranemo
Telefon växel: 0325-57 60 00

Omsorgssektionen

Omsorgssektionen arbetar med äldreomsorg, hemsjukvård, omsorg om funktionshindrade samt socialtjänst. Verksamheten styrs bland annat av Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa handikappade (LSS) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Sektionschef: Solveig Eldenholm, e-post till Solveig
Postadress:  Tranemo kommun, Omsorgssektionen, 514 80 Tranemo.
Besöksadress: Byns väg 1 och Storgatan 26 i Tranemo.
Telefon växel: 0325-57 60 00
Fax till avdelningarna för äldreomsorg samt funktionshinder: 0325-57 62 46
Fax till avdelningen för individ- och familjeomsorg: 0325-57 62 29

Tekniska sektionen

Tekniska sektionen ansvarar för fastigheter, bostadsanpassning och färdtjänst. Inom tekniska sektionen ligger också verksamheterna kost, lokalförsörjning, infrastruktur med gata, park och skog, fjärrvärme, renhållning samt vatten och avlopp.

Sektionschef: Karl-Johan Ohlin, e-post till Karl-Johan
Postadress:  Tranemo kommun, Tekniska sektionen, 514 80 Tranemo
Besöksadress: Forum, Storgatan 26, Tranemo
Telefon växel: 0325-57 60 00

 


Publicerad den 15 januari 2016, senast ändrad den 29 maj 2018