Folkhälsomål 8-11

8. Sexualitet och reproduktiv hälsa

Området omfattar användande av preventivmedel i skydd mot oönskade graviditeter och sexuellt överförbara sjukdomar. Indikatorer som berör detta område kan vara mätning av antal tonårsaborter eller fall av sexuellt överförbara sjukdomar till exempel klamydia.

”Sexualiteten är en viktig faktor i människors liv för lust och livsglädje. Hälsorisker förknippade med sexuellt beteende kan förebyggas. Det handlar om dels saklig sexualkunskap, dels att stärka individens egen identitet, självkänsla och förmåga att hantera relationer till andra människor (prop. 2007/08:110 En förnyad folkhälsopolitik).”

9. Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet är en betydande skyddsfaktor för välmående och en god hälsoutveckling. Fysisk inaktivitet är en riskfaktor för sjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar, fetma, typ 2-diabetes, sjukdomar i rörelseorganen, psykisk ohälsa och cancer. Nordiska rådet rekommenderar minst 30 minuters fysisk aktivitet om dagen för en vuxen och 60 minuter för barn.

”Utvecklingen mot mer inaktiva livsstilar bidrar starkt till välfärdssjukdomar och ohälsa, samtidigt som regelbunden fysisk aktivitet främjar hälsa och välbefinnande samt har en sjukdomsförebyggande effekt (prop. 2007/08:110 En förnyad folkhälsopolitik).”

10. Matvanor och livsmedel

Övervikt och fetma medför stora konsekvenser för individen i form av ökad risk för överviktsrelaterade sjukdomar men medför även stora samhällskostnader. Goda matvanor, i kombination med fysisk aktivitet kan förebygga en rad hälsoproblem.

11. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel

Att bruka beroendeframkallande preparat som tobak, alkohol, narkotika och dopningspreparat liksom spelberoende påverkar vår hälsa negativt.

”Åtgärder mot skador på grund av tobak, alkohol och spel samt för ett samhälle fritt från narkotika och dopning är både viktiga för att förbättra människors individuella hälsa och för folkhälsan generellt” (prop. 2007/08:110 En förnyad folkhälsopolitik)


Publicerad den 28 december 2017, senast ändrad den 28 december 2017