Folkhälsomål 4 – 7

4. Hälsa i arbetslivet

Sjukskrivning och sjukfrånvaro har på längre sikt tydliga negativa konsekvenser för individers upplevda livskvalité och medför även ökade kostnader för samhället. Det finns klara samband mellan långvariga sjukskrivningar, en sämre ekonomisk situation samt en känsla av utanförskap. Att må bra i sin arbetssituation och ha en bra arbetsmiljö är en förutsättning för god upplevd hälsa. En sämre arbetsmiljö kan ge arbetsskador i både fysiologisk och psykologisk form, ibland till följd av till exempel för hög arbetsbelastning och för lågt beslutsutrymme. Stress kan bevisligen kopplas till en rad olika sjukdomar och hälsoproblem samt ge upphov till psykisk ohälsa.

”Arbetsmiljö är en viktig fråga både för den enskildes hälsa och välbefinnande, för verksamheternas utveckling och därmed även för förutsättningar för tillväxt och konkurrens.” (prop. 2007/08:110 En förnyad folkhälsopolitik).

5. Miljöer och produkter

Hälsa och välbefinnande påverkas av luftföroreningar, farliga kemiska ämnen, buller, UV-strålning, radon samt miljöer och produkter som kan relateras till skador.

På lång sikt sammanhänger en god folkhälsa med en bra yttre miljö. (prop. 2007/08:110 En förnyad folkhälsopolitik).”

6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård omfattas även bland annat av arbete kring tandhälsa. Tandhälsa är en viktig bestämningsfaktor för hälsan och påverkar både sociala relationer och livskvalitet

”En väl fungerande hälso- och sjukvård har stor betydelse för folkhälsan. Hälso- och sjukvården hjälper människor att återfå eller bibehålla sin hälsa och funktionsförmåga och bidrar till återgång i arbete eller aktivt liv på annat sätt. Ur ett folkhälsopolitiskt perspektiv är det särskilt angeläget att hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser integreras i den hälso- och sjukvård som erbjuds befolkningen (prop. 2007/08:110 En förnyad folkhälsopolitik).”

7.  Skydd mot smittspridning

”Regeringen avser att satsa på uthålliga och utvecklade funktioner för att hantera allvarliga hälsohot. Förstärkningen av beredskapen för utbrott av allvarliga smittsamma sjukdomar bör fortsätta 2008–2010.”
(prop. 2007/08:110 En förnyad folkhälsopolitik).


Publicerad den 28 december 2017, senast ändrad den 28 december 2017