3. Barns och ungas uppväxtvillkor

Boy riding a kick scooter on a park road. Smiling kid character. Modern flat vector illustration clipart.

Barn och ungas uppväxtvillkor

Förhållanden under barn- och ungdomsåren har stor betydelse för både den psykiska och fysiska hälsan, helhetshälsan, under hela livet.
En bra start i livet ger goda förutsättningar för framgång i skolan och för hälsa och välbefinnande. Barns hälsa påverkas också av strukturella faktorer som familjens sociala position och risker i miljön.

Hemmiljön och de nära mellanmänskliga relationerna är en viktig faktor som påverkar barns och ungas hälsa under uppväxten och senare i livet. En god relation mellan barn och föräldrar minskar risken för en rad olika hälsoproblem och riskbeteenden hos barnen. Relationen förälder-barn är därför en central indikator för att följa utvecklingen av miljön i hemmet.

En god miljö i skola och förskola är en viktig förutsättning för barns och ungas skolprestationer. Barn och unga som har ofullständiga slutbetyg från grund- eller gymnasieskola har sämre möjligheter inom arbetslivet. Relationer i skolan liksom barns och ungas kompetenser är centrala indikatorer för uppföljning av skolmiljön (Folkhälsomyndigheten, 2017).

”Trygga och goda uppväxtvillkor är avgörande för barns och ungas hälsa och för folkhälsan på lång sikt. Familjen är den grundläggande gemenskapen i samhället. Föräldrarna har huvudansvaret för barnets välbefinnande
(prop. 2007/08:110 En förnyad folkhälsopolitik).”


Publicerad den 28 december 2017, senast ändrad den 6 april 2018

Kontakt