2. Ekonomiska och sociala förutsättningar

Ekonomin har betydelse för individers och familjers möjligheter att kontrollera och medvetet styra sina livsvillkor och löpande inkomster och ekonomiska tillgångar är viktiga för hälsan.

Giftfri miljö

Att ha ett arbete ger möjlighet till goda ekonomiska förutsättningar samt en vardag som bidrar till delaktighet och meningsfullhet. För samhället i stort betyder en hög förvärvsfrekvens ett högt skattetryck som kan finansiera välfärdstjänsterna. Arbetslöshet medför sämre ekonomiska förutsättningar för individen samt en förlust av det sociala stöd och den gemenskap som en arbetsplats erbjuder.

”Ekonomisk och social trygghet är en av de mest grundläggande förutsättningarna för en god hälsa på lika villkor
(prop. 2007/08:110 En förnyad folkhälsopolitik).”


Publicerad den 28 december 2017, senast ändrad den 28 december 2017