1. Delaktighet och inflytande i samhället

Människors möjligheter att påverka sin omvärld har betydelse för deras upplevelse av hälsa. Samhällen med låg föreningsaktivitet, misstro till myndigheter, egen upplevelse av möjlighet till påverkan av sin livssituation och lågt valdeltagande har ofta större ohälsotal än andra. Att lyfta människors delaktighet i samhället tillhör därför ett av folkhälsans nationella mål. Diskriminering och utanförskap är en orsak till att människors delaktighet och inflytande kan påverkas. Arbetslöshet, sjukskrivning och ofullständiga studier är ett hot mot känslan av inflytande och delaktighet.

”I ett demokratiskt samhälle tillerkänns människor lika värde med jämlika möjligheter att vara delaktiga och ha inflytande. Rätten till delaktighet och inflytande gäller oavsett kön, etnisk eller religiös tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.”
(prop. 2007/08:110 En förnyad folkhälsopolitik).


Publicerad den 28 december 2017, senast ändrad den 28 december 2017