Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete

young and careful father together with his teenager son holding hands of each other standing isolated over gray background with teddy bear

Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete

Brottsförebyggande rådet i Tranemo kommun har som främsta uppgift att organisera, initiera, planera, stödja och följa upp det brottsförebyggande arbetet i kommunen. Syftet med det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Tranemo kommun är att öka tryggheten och minska brottsligheten för de som bor, vistas och verkar i Tranemo kommun.

Samverkansöverenskommelse

Arbetet i det brottsförebyggande rådet tar sin utgångspunkt i fem områden i överenskommelsen om samverkan mellan Tranemo kommun och polisen i lokalpolisområde Borås. Uppföljning av det brottsförebyggande arbetet sker regelbundet i Tranemo kommuns kvalitetsledningsarbete samt årligen i verksamhetsberättelsen för folkhälsoarbetet.
De fem prioriterade samverkansområdena som är framtagna av Tranemo kommun och polisen i lokalpolisområde Borås är:

 • Trafiksäkerhet
 • Ungdomsbrottslighet
 • Ungas droganvändande
 • Trygghet
 • Organiserad brottslighet

I enlighet med ovanstående inriktningsområden ska det lokala brottsförebyggande arbetet i Tranemo kommun tillvarata det samhälleliga initiativet, privata initiativ, samt åstadkomma en effektiv samverkan mellan det frivilliga arbetet och olika myndigheters åtgärder.
Utöver ovanstående inriktningsområden har det lokala brottsförebyggande rådet, med navet i Trygg och Säker kommun, i Tranemo kommun till uppgift att styra kommunens övergripande brottsförebyggande insatser genom långsiktiga insatser, följa brottsstatistiken i kommunen och inhämta samt förmedla kunskaper och erfarenheter i övergripande, långsiktigt brottsförebyggande arbete.

Trygg och Säker kommun (TSK) är en samverkan mellan folkhälsostrateg, trygghetssamordnare och säkerhetssamordnare.

BRÅ – Nationella Brottsförebyggande rådet
Nationella brottsförebyggande rådet är en myndighet som verkar för att brottsligheten ska minska och tryggheten ska öka i samhället. Nationella brottsförebyggande rådets främsta uppgift är att initiera, bedriva och informera om forsknings- och utvecklingsarbete, för att regeringen och myndigheter i rättsväsendet ska ges underlag för åtgärder och prioriteringar.

Länsstyrelsen har från och med 2017 uppdraget att stödja den regionala samordningen av det brottsförebyggande arbetet. På Länsstyrelsen finns därför en brottsförebyggande samordnare, som ska verka för att minska brottsligheten och öka tryggheten i länet.

Att arbeta både trygghetsfrämjande och brottsförebyggande är väsentligt för ett effektivt folkhälsoarbete.

För kontakt med vår samordnare i Brottsförebyggande rådet i frågor gällande:

 • BRÅ – Samverkan med Brottsförebyggande rådet
 • Trygghetsmätningen
 • Samverkan med polisen
 • SAMfU – Samverkan för minskad Ungdomsbrottslighet
 • Grannsamverkan
 • Trygghetsvandring

 

Medborgarlöfte

2019 års medborgarlöfte är under arbete – fokus kommer att vara trygghet i helhet med barn och unga i fokus.

Grannsamverkan

I ett område med grannsamverkan samarbetar de boende med varandra. Avsikten med grannsamverkan är att minska brottsligheten i området och öka tryggheten.
I många fall leder arbetet med grannsamverkan till en starkare gemenskap mellan grannarna. Den sociala kontrollen i grannsamverkansområden förstärks och en möjlig gärningsperson löper större risk att bli upptäckt. En genomgång av forskningen visar dessutom att grannsamverkan faktiskt minskar brottsligheten i bostadsområdet.
(Källa: www.bra.se)
I Tranemo kommun har vi 12 aktiva grannsamverkansgrupper. Detta engagemang skapar trygghet i deras bostadsområden. Vill ditt område också starta en grannsamverkansgrupp? Kontakta karin.eliasson@tranemo.se eller 0325-57 60 49. Ni får utbildning, material, årliga träffar med de andra grannsamverkansgrupperna samt ett stimulansbidrag på 1000 kr.
Samverkan mot brott sätter ökat fokus för att få spridning på konceptet grannsamverkan
Nu lanserar organisationen Samverkan mot brott en rad utbildningsfilmer om hur man startar och genomför en fungerande grannsamverkan i sitt bostadsområde för att fler ska ansluta sig till konceptet.

Samverkan mot brott sätter ökat fokus för att få spridning på konceptet grannsamverkan

Nu lanserar organisationen Samverkan mot brott en rad utbildningsfilmer om hur man startar och genomför en fungerande grannsamverkan i sitt bostadsområde för att fler ska ansluta sig till konceptet.

– Filmerna, som tagits fram i nära samarbete med polisen, visar att det är ganska enkelt att komma igång och de ger också bra information om hur man kan skydda sin egendom och få en tryggare boendemiljö. Filmerna är också framtagna på olika språk för att så många som möjligt ska kunna ta till sig informationen.
(Källa: www.bra.se)

Nedan finner ni två av filmerna. Övriga 14 filmer hittas via länken:

http://samverkanmotbrott.se/?page_id=6616

Länsstyrelsen

Ett långsiktigt och strukturerat brottsförebyggande arbete kräver en väl fungerande samverkan på såväl nationell som regional och lokal nivå.

Länsstyrelsen har fått ansvaret för att utveckla det brottsförebyggande arbetet på regional nivå.
I deras uppdraget ingår att:
stödja utvecklingen av ett kunskaps- och problembaserat lokalt och regionalt brottsförebyggande arbete, bidra till att samarbete och erfarenhetsutbyte mellan berörda aktörer utvecklas på lokal och regional nivå för att förebygga brott, stödja kompetensutveckling och gemensamma tvärsektoriella utbildningsinsatser inom det brottsförebyggande området och stödja och initiera kommunöverskridande brottsförebyggande åtgärder.

Kontakter

Viktiga kontakter i det brottsförebyggande arbetet:

Brottsförebyggande rådets uppdrag är att jobba både på kort och lång sikt med brottsförebyggande arbete. BRÅ

Anmäl alltid brott till polisen
Telefon: 114 14

Grannsamverkan mot brott
Inom Tranemo kommun finns 12 grannsamverkansgrupper i gång. Vill du starta en grannsamverkansgrupp mot brott? Tag kontakt med Karin Eliasson, så hjälper vi er att komma igång Tel: 0325-57 60 49.

Alkohol och droger
Ingrid Björk är fritidskonsulent och ansvarig för ”Ungas hälsa”. Tag kontakt med Ingrid för mer information om hur vi arbetar drogförebyggande i vår kommun. Tel: 0325-57 64 33.

Utsatt för brott
Kanske behöver du hjälp att komma över en hemsk upplevelse, tag då kontakt med brottsofferjouren i Borås/Sjuhärad på telefon 033-10 11 05.
Kvinnofridsbrott
Kvinnojouren i Mark, Tel: 0706-128 852
www.kvinnojourenimark.se
Kvinnojouren Borås, Tel: 033-41 02 15
”Utväg”
Projekt Utväg arbetar med en väg ut ur våldet. Vänd dig till följande kontaktpersoner:
Samordnare för barn, tel: 033-10 35 94, 0733-20 35 94
Samordnare för kvinnor, tel: 033-10 35 96, 0733-20 35 99
Samordnare för män, tel: 033-10 36 01, 0738-10 36 01

Barn och ungdom
Vill du prata? Ring Bris (barnens rätt i samhället) tel: 0200-230 230.

Att tänka på

Minska sannolikheten för utsatthet

Nedan följer en beskrivning av ett förhållningssätt i syfte att förebygga bostadsinbrott utifrån ett kriminologiskt perspektiv.

 För att ett brott ska begås krävs det enligt rutinaktivitetsteorin att en motiverad gärningsperson och ett lämpligt brottsobjekt sammanträffar i tid och rum, utan att det finns någon kapabel beskyddare/väktare närvarande.  Rutinaktivitetsteorin påvisar att frånvaron av ett av dessa element förhindrar brott.  En av de primära åtgärderna som kan genomföras för att öka kapaciteten hos väktare är att öka både den formella och informella kontrollen genom till exempel grannsamverkan. Utifrån ovan teori kan följande rekommendationer ges:

 Öka ansträngningen genom att…

ü  Gör brottsobjekt mer svåråtkomliga (lås, larm, belysning)

ü  Kontrollera tillgången till bostäder och uthus

Öka risken genom att…

ü  Underlätta den naturliga övervakningen

ü  Minska anonymiteten

ü  Utnyttja platsansvariga (ta hjälp av dina grannar)

Minska belöningen genom att…

ü  Dölj brottsobjekt

ü  Ta bort brottsobjekt

ü  Märk egendom

 

Med andra ord- ni kan göra skillnad genom att hjälpa varandra!

 

2019 års medborgarlöfte är under arbete – fokus kommer att vara trygghet i helhet med barn och unga i fokus.


Publicerad den 29 januari 2016, senast ändrad den 9 januari 2019