Brottsförebyggande och Trygghetsfrämjande arbete

Brottsförebyggande rådet i Tranemo kommun har som främsta uppgift att organisera, initiera, planera, stödja och följa upp det brottsförebyggande arbetet i kommunen. Syftet med det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Tranemo kommun är att öka tryggheten och minska brottsligheten för de som bor, vistas och verkar i Tranemo kommun.

Samverkansöverenskommelse

Arbetet i det brottsförebyggande rådet tar sin utgångspunkt i fem områden i överenskommelsen om samverkan mellan Tranemo kommun och polisen i lokalpolisområde Borås. Uppföljning av det brottsförebyggande arbetet sker regelbundet i Tranemo kommuns kvalitetsledningsarbete samt årligen i verksamhetsberättelsen för folkhälsoarbetet.
De fem prioriterade samverkansområdena som är framtagna av Tranemo kommun och polisen i lokalpolisområde Borås är:

 • Trafiksäkerhet
 • Ungdomsbrottslighet
 • Ungas droganvändande
 • Trygghet
 • Organiserad brottslighet

I enlighet med ovanstående inriktningsområden ska det lokala brottsförebyggande arbetet i Tranemo kommun tillvarata det samhälleliga initiativet, privata initiativ, samt åstadkomma en effektiv samverkan mellan det frivilliga arbetet och olika myndigheters åtgärder.
Utöver ovanstående inriktningsområden har det lokala brottsförebyggande rådet i Tranemo kommun till uppgift att:
Styra kommunens övergripande brottsförebyggande insatser genom långsiktiga inriktningar, följa brottsstatistiken i kommunen
och inhämta samt förmedla kunskaper och erfarenheter i övergripande, långsiktigt brottsförebyggande arbete.

BRÅ – Nationella Brottsförebyggande rådet
Nationella brottsförebyggande rådet är en myndighet som verkar för att brottsligheten ska minska och tryggheten ska öka i samhället. Nationella brottsförebyggande rådets främsta uppgift är att initiera, bedriva och informera om forsknings- och utvecklingsarbete, för att regeringen och myndigheter i rättsväsendet ska ges underlag för åtgärder och prioriteringar.

Länsstyrelsen har från och med 2017 uppdraget att stödja den regionala samordningen av det brottsförebyggande arbetet. På Länsstyrelsen finns därför en brottsförebyggande samordnare, som ska verka för att minska brottsligheten och öka tryggheten i länet.

Att arbeta både trygghetsfrämjande och brottsförebyggande är väsentligt för ett effektivt folkhälsoarbete.

För kontakt med vår samordnare i Brottsförebyggande rådet i frågor gällande:

 • BRÅ – Samverkan med Brottsförebyggande rådet
 • Trygghetsmätningen
 • Samverkan med polisen
 • SAMfU – Samverkan för minskad Ungdomsbrottslighet
 • Grannsamverkan
 • Trygghetsvandring

 

Länkar och kontakter

Viktiga kontakter i det brottsförebyggande arbetet Brottsförebyggande rådets uppdrag är att jobba både på kort och lång sikt med brottsförebyggande arbete. Anmäl alltid brott till polisen Telefon: 114 14 Grannsamverkan mot brott Inom Tranemo kommun finns 12 grannsamverkansgrupper i gång. Vill du starta en grannsamverkansgrupp mot brott? Tag kontakt med Karin Eliasson, så hjälper vi er…

Grannsamverkan

I ett område med grannsamverkan samarbetar de boende med varandra. Avsikten med grannsamverkan är att minska brottsligheten i området och öka tryggheten. I många fall leder arbetet med grannsamverkan till en starkare gemenskap mellan grannarna. Den sociala kontrollen i grannsamverkansområden förstärks och en möjlig gärningsperson löper större risk att bli upptäckt. En genomgång av forskningen…