Aktuellt

 

JUST NU I FOKUS I FOLKHÄLSAN:

Glada pensionärer Visenjobba hos ossBack View Of Young Family Running Along Winter BeachDansare

Rätt svar i sommarfinalens poängpromenad. I sommarfinalens poängpromenad den 1 september 2018 deltog ett glatt gäng
Nu är de inlämnade svaren rättade och vinnare har mottagit sina priser. Vinnarna bor i Sjömarken och Tranemo.

Rätta svar:
A1 – Hur stor andel elever i åk 5 i Tranemo kommun svarade att de känner sig trygga i skolan enligt Skolinspektionens senaste skolenkät (2016)?
A2 – Hur många asylsökande bor i Tranemo kommun?
A3 – Vilka är de vanligaste anmälda brotten i Tranemo kommun?
B4 – Det finns idag 2 miljarder barn i världen i åldern 0 – 15 år. Enligt FN (Förenta Nationerna),
hur många barn kommer det att finnas år 2100? (Fråga ur Hans Roslings bok ”Factfulness 2018)
C5 – Hur många invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd, (de som svarat bra eller mycket bra)
i undersökningen Hälsa på lika villkor) finns i Tranemo kommun?
C6 – På helgmorgnar under hösten ringmärker naturskyddsföreningen fåglar här. Hur många fåglar ringmärktes under 2017 på denna plats?
D7 – Hur många registrerade föreningar finns hos Tranemo Kommun?
D8 – O,5 milligram per liter utandningsluft innebär grov rattfylla. Vad kan straffet bli?
D9 – När öppnade Grottan?

A1 – SVAR: X: 95 %
A2 – SVAR: 2: 215 st
A3 – SVAR: 2 Viltolycka, Förlorat gods, Narkotika (Innehav och bruk)
B4 – SVAR: 2: 2 miljarder
C5 – SVAR: 1: 73 %
C6-  SVAR: 2: 261 st
D7- SVAR: 1: 183 st
D8- SVAR: X: Kan bli fängelse upp till två år samt återkallat körkort upp till 24 månader
D9- SVAR: 2: 2001

 Uppdaterat Föräldrastöd på gång

Under hösten 2018 kommer flera personer att utbildas till föräldrastödsledare. Ett bra föräldrastöd kan ge föräldrar/vårdnadshavare ett stöd till en trygg relation med barnen. Trygghet i relationerna ger ökade förutsättningar för bättre upplevd hälsa. En trygg individ skapar trygga grupper och vice versa. Kolla in konceptet vi kommer använda! Kursstart på senhösten 2018.

http://www.allabarnicentrum.se/

Resultat av enkät- trygghet, trivsel och hälsa

Enkät gjord under 1 oktober 2017 – 31 januari 2018. Frågor ställdes om hur man trivs, upplevelse av trygghet och upplevelse av hälsa i Tranemo kommun. Det fanns även öppna frågor om vad man önskade för att öka känsla av trivsel, upplevelse av trygghet och upplevelse av hälsa. Utskick gjort till skoladministratörer, föreningar, byalag. Information spridd i forum som KPR, företagarfrukost, STT, på bibliotek. Enkät gick ut till föreningslivet, skolan – men eventuellt har inte budskapet nått fram på ett effektivt sätt då alla åldersgrupper ej blev representerade. Utveckling av marknadsföring ses över.
Syfte: Genom omvärldsbevakning av upplevd hälsa, trygghet och trivsel se över behov av insatser och aktiviteter, För att öka förutsättningarna att insatser vi gör överensstämmer med vad invånare önskar och behöver för att öka hälsa, känsla av trygghet och trivsel i vår kommun.
Mål: Öka folkhälsa och känsla av delaktighet och inflytande hos invånare i Tranemo kommun.

Majoriteten av invånare i Tranemo kommun upplever god trivsel, trygghet och hälsa. Svar har inkommit från ålder 18-89 år. Åldersspann 0-17 hade inga svar, ej heller över 90 år. Flest svar från spann 40-69 år. Alla orter i kommunen har nåtts och svar har inkommit från alla. Flest svar från Tranemo, Nittorp, Länghem, Grimsås och Dalstorp.

Resultat – Trivsel

Trivsel : 45% trivs mycket bra, 44 % ganska bra. 7 % varken eller och sammanlagt 4 % trivs ganska eller mycket dåligt.
I de öppna frågorna framkom att en ökad trivsel skulle bli resultatet om kommunen satsade lite mera på små samhällen i kommunen. Allmän decentralisering bör ske och det bör satsas på att ge bättre service, både med kollektivtrafik och kultur- och fritidsaktiviteter, till de orter som ligger i kommunens ytterkanter. Man önskar även ett levande centrum med butiker, bibliotek, café dvs en naturlig träffpunkt för människor.

Resultat – Trygghet

Trygghet: 95 % känner sig alltid eller oftast trygga i Tranemo kommun. 5 % känner sig ibland eller sällan trygga. I de öppna frågorna framkom att en ökad trygghet skulle bli resultatet om det fanns en Ökad närvaro av polis, bättre belysning och ökade insatser mot droger.

Resultat – Hälsa

64 % upplever sin hälsa som bra, 30 % upplever den som mycket bra. 5 % upplever hälsan som mindre bra och 1 % som dålig. Ca 20 % upplever att de känner sig begränsade i sin vilja och förmåga att uppnå god hälsa. Förslag på åtgärder som skulle kunna ge ökad upplevelse av hälsa är bland annat att ökad möjlighet för fysisk aktivitet ses över. Nära tillgång till promenadstigar och gym bör finnas oavsett var man bor i kommunen. Nära tillgång till vård är även något som skulle öka upplevelsen av god hälsa.

Kommentarer

I och med byggandet av Centralen så kan vi komma en bit på väg mot ett mer levande centrum.
I egenskap av representant för Trygg och Säker kommun så vill jag berätta att vi har planer på trygghetsmöten – där bl.a kommunpolis, folkhälsostrateg, integrationssamordnare, säkerhetssamordnare kan vara ute på plats i kommunen, besöka orterna och möta dem som bor där för att öka och uppdatera dialogen kring trygghet. Arbete sker kontinuerligt med att utforma åtgärder, både i det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet. Glöm inte anmäla brott – ett bättre underlag ger oss en bättre bild över vilka resurser vi behöver. Tranemo kommun är ett föreningstätt samhälle och är du nyfiken på något nytt att testa på, så ta en titt i föreningsbroschyren, uppdateras varje år. Vi på kommunen kan även stötta dig/er i arbetet om ni vill starta en egen förening kring ett intresse.

https://www.tranemo.se/2018/01/ar-du-med-i-en-forening-och-har-en-utvecklingside/

Kontakt