Kommunens kvalitet i korthet 2015

Kommunens kvalitet i korthet, KKiK, är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriva kommunernas kvalitet ur ett medborgarperspektiv. Kommunens kvalitet i korthet drivs av Sverige Kommuner och Landsting, SKL, och för närvarande deltar 240 kommuner i detta jämförelsenätverk.

Årligen undersöks kommunens kvalitet ur fem perspektiv:

  • Tillgänglighet
  • Trygghet
  • Information och delaktighet
  • Kostnadseffektivitet
  • Samhällsutveckling

Resultat 2015

KKIK-mätningen är ett viktigt instrument i kommunens kvalitetsarbete, både för att jämföra oss över tid och med andra kommuner. Vi kan konstatera att vi har en god kvalitet i stora delar av våra verksamheter. Glädjande är att vi förbättrat resultatet avseende väntetid och kvaliteten inom vård- och omsorgsboende, företagsklimatet samt andel ekologiska livsmedel

-Kommunstyrelsens ordförande Crister Persson (C), angående resultatet

Här kan du ta del av 2015 års resultat av KKiK


Publicerad den 27 januari 2016, senast ändrad den 27 januari 2016