Kommunens kvalitet i korthet 2014

Kommunens kvalitet i korthet, KKiK, är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriva kommunernas kvalitet ur ett medborgarperspektiv. Kommunens kvalitet i korthet drivs av Sverige Kommuner och Landsting, SKL, och för närvarande deltar 200 kommuner i detta jämförelsenätverk. 2014 deltar Tranemo kommun för tredje gången i KKiK.

Årligen undersöks kommunens kvalitet ur fem perspektiv:

  • Tillgänglighet
  • Trygghet
  • Information och delaktighet
  • Kostnadseffektivitet
  • Samhällsutveckling

För att ge en snabb och enkel överblick över hur Tranemo kommun står sig jämfört med andra kommuner har vi delat upp resultaten i tre grupper med en markering med grönt, gult och rött ljus.

Gr-n_ruta_st-rre Grönt ljus ges för de resultat där Tranemo kommun är bland de 25% bästa i landet
Gul_ruta_st-rre Gult ljus ges för de 50 % mellersta resultaten
R-d_ruta_st-rre Rött ljus ges för de resultat där Tranemo kommun är bland de 25% sämsta i landet

Vid varje mått finns också en trendpil som visar hur Tranemo kommuns resultat har förändrats sedan förra året.

Vill du läsa alla detaljer om Tranemo kommuns och övriga deltagande kommuners resultat i KKiK kan du göra det i Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet (PDF)>>

Tillgänglighet
Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? YGaCJahuYcgPN4QI28YV Gr-n_ruta_st-rre
Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga? Ec8dng-QR6OK3kBQnlPK Gr-n_ruta_st-rre
Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen? YGaCJahuYcgPN4QI28YV Gul_ruta_st-rre
Hur många timmar/vecka har huvudbiblioteket, simhallen och återvinningsstationen öppet utöver tiden 08-17 på vardagar? wa8NUl4YoFewiIWYgakX Gul_ruta_st-rre
Hur stor del av de som erbjuds plats inom förskoleverksamheten har fått plats på önskat placeringsdatum? Ec8dng-QR6OK3kBQnlPK Gul_ruta_st-rre
Hur lång är väntetiden för dem som inte fått plats för sitt barn inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum? YGaCJahuYcgPN4QI28YV R-d_ruta_st-rre
Hur lång är väntetiden i snitt för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudan om plats? YGaCJahuYcgPN4QI28YV R-d_ruta_st-rre
Hur lång är handläggningstiden i snitt för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök? YGaCJahuYcgPN4QI28YV Gul_ruta_st-rre

 

Trygghet
Hur trygga känner sig medborgare i kommunen? wa8NUl4YoFewiIWYgakX Gul_ruta_st-rre
Hur många olika vårdare besöker en äldre person, med hemtjänst under en 14-dagarsperiod? wa8NUl4YoFewiIWYgakX Gr-n_ruta_st-rre
Hur många barn per personal är det i kommunens förskolor (både planerad och faktisk)? Ec8dng-QR6OK3kBQnlPK Gul_ruta_st-rre

 

Information och delaktighet
Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? wa8NUl4YoFewiIWYgakX R-d_ruta_st-rre
Hur väl möjliggör kommunen för sina medborgare att delta i kommunens utveckling? wa8NUl4YoFewiIWYgakX Gul_ruta_st-rre
Hur väl upplever med­borgarna att de har insyn och inflytande över kommunens verksamhet? wa8NUl4YoFewiIWYgakX Gul_ruta_st-rre
Hur många av kommunens röstberättigade röstade i senaste kommunvalet Ec8dng-QR6OK3kBQnlPK Gul_ruta_st-rre

 

Effektivitet
Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan? Ec8dng-QR6OK3kBQnlPK Gr-n_ruta_st-rre
Vilket resultat når elever i årskurs 6 i kommunen i de nationella proven? Ec8dng-QR6OK3kBQnlPK Gr-n_ruta_st-rre
Vilket resultat når elever i årskurs 3 i kommunen i de nationella proven? YGaCJahuYcgPN4QI28YV Gul_ruta_st-rre
Vilket resultat når elever i årskurs 6 i kommunen i de nationella proven? (svenska) Ec8dng-QR6OK3kBQnlPK Gr-n_ruta_st-rre
Vilket resultat når elever i årskurs 6 i kommunen i de nationella proven? (engelska) Ec8dng-QR6OK3kBQnlPK Gr-n_ruta_st-rre
Vilket resultat når elever i årskurs 6 i kommunen i de nationella proven? (matematik) Ec8dng-QR6OK3kBQnlPK Gr-n_ruta_st-rre
Vilket resultat når elever i årskurs 3 i kommunen i de nationella proven? (svenska) YGaCJahuYcgPN4QI28YV Gul_ruta_st-rre
Vilket resultat når elever i årskurs 3 i kommunen i de nationella proven? (matematik) YGaCJahuYcgPN4QI28YV R-d_ruta_st-rre
Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 5. wa8NUl4YoFewiIWYgakX Gr-n_ruta_st-rre
Hur effektiva är kommunens grundskolor i förhållande till övriga kommuner? YGaCJahuYcgPN4QI28YV Gul_ruta_st-rre
Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet. YGaCJahuYcgPN4QI28YV R-d_ruta_st-rre
Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 8. Ec8dng-QR6OK3kBQnlPK Gr-n_ruta_st-rre
Kostnad per betygspoäng. YGaCJahuYcgPN4QI28YV R-d_ruta_st-rre
Andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen i kommunen. YGaCJahuYcgPN4QI28YV Gr-n_ruta_st-rre
Kostnaden för de elever som inte fullföljer ett gymnasieprogram. YGaCJahuYcgPN4QI28YV Gr-n_ruta_st-rre
Vilka kvalitetsaspekter finns inom särskilt boende? YGaCJahuYcgPN4QI28YV R-d_ruta_st-rre
Vad kostar en plats i kommunens särskilda boende? YGaCJahuYcgPN4QI28YV Gul_ruta_st-rre
Andelen brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende. Ec8dng-QR6OK3kBQnlPK Gr-n_ruta_st-rre
Vilket omsorgs- och serviceutbud har hemtjänst finansierad av kommunen? YGaCJahuYcgPN4QI28YV R-d_ruta_st-rre
Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten i kommunen? YGaCJahuYcgPN4QI28YV Gul_ruta_st-rre
Andelen brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst. YGaCJahuYcgPN4QI28YV R-d_ruta_st-rre
Vilka kvalitetsaspekter finns inom LSS grupp- och serviceboende? Ec8dng-QR6OK3kBQnlPK Gul_ruta_st-rre
Andelen ungdomar som inte kommit tillbaka ett år efter avslutad insats/utredning. Ec8dng-QR6OK3kBQnlPK Gr-n_ruta_st-rre

 

Samhällsutveckling
Andelen förvärvsarbetare i kommunen. YGaCJahuYcgPN4QI28YV Gr-n_ruta_st-rre
Hur stor del av befolkningen för försörjningsstöd? YGaCJahuYcgPN4QI28YV Gul_ruta_st-rre
Hur många nya företag har startats per 1000 invånare i kommunen? YGaCJahuYcgPN4QI28YV R-d_ruta_st-rre
Vad ger företagarna för ”Sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen” ? (ingen ny mätning är gjord) UHpdrpmwRVQrLeEHTc3G R-d_ruta_st-rre
Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens invånare? YGaCJahuYcgPN4QI28YV Gul_ruta_st-rre
Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall? YGaCJahuYcgPN4QI28YV Gul_ruta_st-rre
Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antal bilar? wa8NUl4YoFewiIWYgakX Gr-n_ruta_st-rre
Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel? Ec8dng-QR6OK3kBQnlPK Gul_ruta_st-rre
Hur ser medborgarna på sin kommun som en plats att bo och leva på? wa8NUl4YoFewiIWYgakX Gul_ruta_st-rre
Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen? (ingen ny mätning är gjord) UHpdrpmwRVQrLeEHTc3G R-d_ruta_st-rre
Svenskt Näringslivs ranking av kommunerna. Ec8dng-QR6OK3kBQnlPK Gul_ruta_st-rre
Hur stor är andelen miljöbilar av totala antal bilar i hela den geografiska kommunen? Ec8dng-QR6OK3kBQnlPK Gr-n_ruta_st-rre
Hur många fler/färre invånare har kommunen fått under de fem sista åren? wa8NUl4YoFewiIWYgakX Gul_ruta_st-rre
Hur stor är utpendlingen i kommunen? YGaCJahuYcgPN4QI28YV Gul_ruta_st-rre
Hur många fler/färre förvärvsarbetande har tillkommit/försvunnit i kommunen? YGaCJahuYcgPN4QI28YV Gul_ruta_st-rre

 

 

Kommunalråd Crister Persson kommenterar resultatet

-Z9--QbujGw-5_1FCph9

– Det är glädjande att Tranemo Kommun hävdar sig väl i en nationell jämförelse inom flera kvalitetsområden. Jag konstaterar också att det finns förbättringsområden som vi efter djupare analys behöver arbeta mera med, säger Kommunstyrelsens ordförande Crister Persson

Publicerad den 21 januari 2016, senast ändrad den 21 juni 2017