Kommunens kvalitet i korthet 2013

Kommunens kvalitet i korthet, KKiK, är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriva kommunernas kvalitet ur ett medborgarperspektiv. Kommunens kvalitet i korthet drivs av Sverige Kommuner och Landsting, SKL, och för närvarande deltar 200 kommuner i detta jämförelsenätverk. 2013 deltar Tranemo kommun för andra gången i KKiK.

Årligen undersöks kommunens kvalitet ur fem perspektiv:

  • Tillgänglighet
  • Trygghet
  • Information och delaktighet
  • Kostnadseffektivitet
  • Samhällsutveckling

För att ge en snabb och enkel överblick över hur Tranemo kommun står sig jämfört med andra kommuner har vi delat upp resultaten i tre grupper med en markering med grönt, gult och rött ljus.

Gr-n_ruta_st-rre Grönt ljus ges för de resultat där Tranemo kommun är bland de 25% bästa i landet
Gul_ruta_st-rre Gult ljus ges för de 50 % mellersta resultaten
R-d_ruta_st-rre Rött ljus ges för de resultat där Tranemo kommun är bland de 25% sämsta i landet

Vid varje mått finns också en trendpil som visar hur Tranemo kommuns resultat har förändrats sedan förra året. Ett rakt streck innebär att det inte finns något tidigare mått att jämföra med.

Vill du läsa alla detaljer om Tranemo kommuns och övriga deltagande kommuners resultat i KKiK kan du göra det i Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet (PDF)>>

Här kan du också titta på sammanfattningen av Tranemo kommuns resultat i KKiK.

Tillgänglighet
Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? YGaCJahuYcgPN4QI28YV Gr-n_ruta_st-rre
Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga? YGaCJahuYcgPN4QI28YV Gul_ruta_st-rre
Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen? wa8NUl4YoFewiIWYgakX Gul_ruta_st-rre
Hur många timmar/vecka har huvudbiblioteket, simhallen och återvinningsstationen öppet utöver tiden 08-17 på vardagar? YGaCJahuYcgPN4QI28YV Gul_ruta_st-rre
Hur stor del av de som erbjuds plats inom förskoleverksamheten har fått plats på önskat placeringsdatum? UHpdrpmwRVQrLeEHTc3G Gul_ruta_st-rre
Hur lång är väntetiden för dem som inte fått plats för sitt barn inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum? UHpdrpmwRVQrLeEHTc3G Gul_ruta_st-rre
Hur lång är väntetiden i snitt för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudan om plats? YGaCJahuYcgPN4QI28YV R-d_ruta_st-rre
Hur lång är handläggningstiden i snitt för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök? Ec8dng-QR6OK3kBQnlPK Gr-n_ruta_st-rre

Du kan läsa mer om tillgänglighetsmåtten här>>

Trygghet
Hur trygga känner sig medborgare i kommunen? UHpdrpmwRVQrLeEHTc3G Gul_ruta_st-rre
Hur många olika vårdare besöker en äldre person, med hemtjänst under en 14-dagarsperiod? wa8NUl4YoFewiIWYgakX Gul_ruta_st-rre
Hur många barn per personal är det i kommunens förskolor (både planerad och faktisk)? YGaCJahuYcgPN4QI28YV Gul_ruta_st-rre

Du kan läsa mer om trygghetsmåtten här>>

Information och delaktighet
Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? Ec8dng-QR6OK3kBQnlPK R-d_ruta_st-rre
Hur väl möjliggör kommunen för sina medborgare att delta i kommunens utveckling? UHpdrpmwRVQrLeEHTc3G Gr-n_ruta_st-rre
Hur väl upplever med­borgarna att de har insyn och inflytande över kommunens verksamhet? UHpdrpmwRVQrLeEHTc3G Gul_ruta_st-rre

Du kan läsa mer om informations- och delaktighetsmåtten här>>

Effektivitet
Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan? YGaCJahuYcgPN4QI28YV Gr-n_ruta_st-rre
Vilket resultat når elever i årskurs 6 i kommunen i de nationella proven? UHpdrpmwRVQrLeEHTc3G Gul_ruta_st-rre
Vilket resultat når elever i årskurs 3 i kommunen i de nationella proven? YGaCJahuYcgPN4QI28YV Gr-n_ruta_st-rre
Vilket resultat når elever i årskurs 6 i kommunen i de nationella proven? (svenska) UHpdrpmwRVQrLeEHTc3G Gul_ruta_st-rre
Vilket resultat når elever i årskurs 6 i kommunen i de nationella proven? (engelska) UHpdrpmwRVQrLeEHTc3G R-d_ruta_st-rre
Vilket resultat når elever i årskurs 6 i kommunen i de nationella proven? (matematik) UHpdrpmwRVQrLeEHTc3G Gr-n_ruta_st-rre
Vilket resultat når elever i årskurs 3 i kommunen i de nationella proven? (svenska) UHpdrpmwRVQrLeEHTc3G Gr-n_ruta_st-rre
Vilket resultat når elever i årskurs 3 i kommunen i de nationella proven? (matematik) UHpdrpmwRVQrLeEHTc3G Gr-n_ruta_st-rre
Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 5. YGaCJahuYcgPN4QI28YV Gr-n_ruta_st-rre
Hur effektiva är kommunens grundskolor i förhållande till övriga kommuner? UHpdrpmwRVQrLeEHTc3G Gul_ruta_st-rre
Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet. Ec8dng-QR6OK3kBQnlPK Gul_ruta_st-rre
Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 8. Ec8dng-QR6OK3kBQnlPK Gul_ruta_st-rre
Kostnad per betygspoäng. Ec8dng-QR6OK3kBQnlPK Gul_ruta_st-rre
Andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen i kommunen. YGaCJahuYcgPN4QI28YV Gr-n_ruta_st-rre
Kostnaden för de elever som inte fullföljer ett gymnasieprogram. YGaCJahuYcgPN4QI28YV Gr-n_ruta_st-rre
Vilka kvalitetsaspekter finns inom särskilt boende? Ec8dng-QR6OK3kBQnlPK R-d_ruta_st-rre
Vad kostar en plats i kommunens särskilda boende? Ec8dng-QR6OK3kBQnlPK Gul_ruta_st-rre
Andelen brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende. YGaCJahuYcgPN4QI28YV Gul_ruta_st-rre
Vilket omsorgs- och serviceutbud har hemtjänst finansierad av kommunen? UHpdrpmwRVQrLeEHTc3G R-d_ruta_st-rre
Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten i kommunen? Ec8dng-QR6OK3kBQnlPK Gul_ruta_st-rre
Andelen brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst. YGaCJahuYcgPN4QI28YV R-d_ruta_st-rre
Vilka kvalitetsaspekter finns inom LSS grupp- och serviceboende? Ec8dng-QR6OK3kBQnlPK Gul_ruta_st-rre
Andelen ungdomar som inte kommit tillbaka ett år efter avslutad insats/utredning. Ec8dng-QR6OK3kBQnlPK Gr-n_ruta_st-rre

Du kan läsa mer om effektivitetsmåtten här>>

Samhällsutveckling
Andelen förvärvsarbetare i kommunen. YGaCJahuYcgPN4QI28YV Gr-n_ruta_st-rre
Hur stor del av befolkningen för försörjningsstöd? UHpdrpmwRVQrLeEHTc3G Gul_ruta_st-rre
Hur många nya företag har startats per 1000 invånare i kommunen? YGaCJahuYcgPN4QI28YV Gul_ruta_st-rre
Vad ger företagarna för ”Sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen” ? UHpdrpmwRVQrLeEHTc3G R-d_ruta_st-rre
Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens invånare? UHpdrpmwRVQrLeEHTc3G Gr-n_ruta_st-rre
Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall? Ec8dng-QR6OK3kBQnlPK Gr-n_ruta_st-rre
Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antal bilar?
Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel? wa8NUl4YoFewiIWYgakX Gul_ruta_st-rre
Hur ser medborgarna på sin kommun som en plats att bo och leva på? UHpdrpmwRVQrLeEHTc3G Gul_ruta_st-rre
Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen? UHpdrpmwRVQrLeEHTc3G R-d_ruta_st-rre
Svenskt Näringslivs ranking av kommunerna. UHpdrpmwRVQrLeEHTc3G Gul_ruta_st-rre
Hur stor är andelen miljöbilar av totala antal bilar i hela den geografiska kommunen? UHpdrpmwRVQrLeEHTc3G Gr-n_ruta_st-rre
Hur många fler/färre invånare har kommunen fått under de fem sista åren? UHpdrpmwRVQrLeEHTc3G Gul_ruta_st-rre
Hur stor är utpendlingen i kommunen? UHpdrpmwRVQrLeEHTc3G Gul_ruta_st-rre
Hur många fler/färre förvärvsarbetande har tillkommit/försvunnit i kommunen? YGaCJahuYcgPN4QI28YV Gul_ruta_st-rre

Du kan läsa mer om samhällsutvecklingsmåtten här>>

Kommentar till Tranemo kommuns resultat

6Q2inAVon92cSxv2m_Th -Kvalitetsredovisningen är ett bra underlag som vägvisare för utveckling av verksamheterna i vår kommun. Det är en utmaning att förbättra oss på områden där vi har högre målsättning. Det är glädjande att kunna konstatera att bland de i kommunen prioriterade målen så har vi flyttat fram positionerna, säger kommunalrådet Crister Persson.

Publicerad den 21 januari 2016, senast ändrad den 21 juni 2017