Handlingsplan till näringslivspolicy för ett bra företagsklimat klar

Under 2018 har Tranemo kommun genomfört Sveriges kommuner och landstings (SKL:s) utbildning ”förenkla helt enkelt”.

Tranemosjön

Utbildningens mål är att ge inspiration, kunskap och idéer för att få hela kommunorganisationen att förbättra sitt bidrag till ett gott företagsklimat.

Under utbildningens gång har en handlingsplan med åtgärder arbetats fram. Handlingsplanen beskriver 10 åtgärdsförslag som vi kommer arbeta med och regelbundet följa upp framöver.

Tre snabba frågor till Manda Schillerås, Näringslivskoordinator

Nu är handlingsplanen klar, vad syftar den till?
Målet är att den ska bidra till att stärka företagsklimatet i kommunen. Åtgärderna som finns i handlingsplanen syftar också till att skapa tillitsfulla relationer med både näringslivet och invånare i kommunen.

Hur har arbetet gått till med att ta fram handlingsplanen?
Den bottnar i de fyra delar som utbildningen bestått av, som både tjänstepersoner och politiker genomgått. Den grundar sig också i den nyss framtagna näringslivspolicyn som arbetats fram i nära dialog med näringslivet. Några av de delar som finns i handlingsplanen pågår det redan ett arbete med, andra ska vi starta upp arbeten kring.

Hur kommer vi arbeta med handlingsplanen under 2019?
Det första som ska göras är att förankra planen internt. Den ska också spridas och informeras till företagen. Hela organisationen berörs på ett eller annat sätt. Alla tio åtgärdsförslag som finns i handlingsplanen kommer ingå i vårt systematiska kvalitetsarbete och följas upp ungefär en gång i halvåret. På det sättet säkerställer vi att frågorna inte tappas bort.

Vad är förenkla-helt enkelt?

Utbildningen

”Förenkla – helt enkelt” är en utbildning för kommuner som vill förbättra sina företagskontakter. Den riktar sig till chefer, handläggare och politiker som möter företag i sitt arbete.

Målet med ”Förenkla – helt enkelt” är att utveckla kommunens kontakter med näringslivet genom bra interna samarbeten, en större förståelse för företagens behov och att skapa ett tillitsfullt och långsiktigt samarbete mellan kommunen och det lokala näringslivet. Utgångspunkten är det som näringslivet själva anser vara viktigt för möjligheten att starta, verka och växa.

Utbildningen är indelad i sammanlagt fyra block.

Block 1

Tydligt ledarskap – Förträff för ledningsgruppen och politiker
• Introduktion
• Målbild – det vill vi i kommunen uppnå
• Ledarskapets roll i förändringsarbetet

Block 2

Attityd och service – Företag, kommunen och framtiden
Ökad förståelse för företagens behov och utmaningar
• Vårt lokala företagande
• Lokala utvecklingsmål
• Vad tycker företagen?
• Du som möter företagen, vi som möter företagen
• Attityder och det professionella bemötandet

Block 3

Fördjupningar – Hur gör vi? – Fördjupning för definierade målgrupper i kommunen
Effektiv förvaltning och service i myndighetsutövning
• Samordning av företagens processer
• Gemensamt ansvarstagande
• Service, rådgivning och myndighetsrollen
• Verksamhetsutveckling utifrån kundens behov

Block 4

Handla! Så här lägger vi vårt pussel – Utbildningsdag med medarbetare från olika verksamheter
• Kommunen är draglok för utveckling
• Det här gör vi för att utveckla företagsklimatet
• Gemensamma mål och personliga utmaningar
• Mäta företagsklimatet och sätta mål som syftar till att vägleda oss

”Förenkla – helt enkelt” är en utbildning för kommuner som vill förbättra sina företagskontakter. Den riktar sig till chefer, handläggare och politiker som möter företag i sitt arbete.

Målet med ”Förenkla – helt enkelt” är att utveckla kommunens kontakter med näringslivet genom bra interna samarbeten, en större förståelse för företagens behov och att skapa ett tillitsfullt och långsiktigt samarbete mellan kommunen och det lokala näringslivet. Utgångspunkten är det som näringslivet själva anser vara viktigt för möjligheten att starta, verka och växa.

Utbildningen är indelad i sammanlagt fyra block.


Publicerad den 8 februari 2019, senast ändrad den 8 februari 2019