Samhällsplanering

Enligt lag har kommunen till uppgift att planera för användandet av mark och vatten.

Väg genom Uddebo

Här kan du ta del av pågående planarbeten med information om hur du kan vara med och påverka planeringen i Tranemo.

Just nu pågår samråd för Uddebo väveri. Handlingar till detaljplanen finns under fliken detaljplaner.

Kontakt

Elin Berg
Planarkitekt
Telefon: 0325-57 61 49
E-post

Pågående planarbeten

Med en detaljplan får kommunen reglera användningen av mark och vatten. Man prövar om mark är lämplig att bebygga. Detaljplanen får efter att den är antagen rättsverkan. Detaljplanen ger senare ramarna vid framtida bygglovsärenden.

En ny detaljplan behöver göras när ny sammanhållen bebyggelse ska komma till, när befintlig bebyggelse ska förändras eller bevaras. Även när ett nytt enstaka byggnadsverk ska byggas kan det krävas detaljplan.

En detaljplan ska alltid redovisa allmänna platser, kvartersmark och vattenområden och gränserna mellan dessa. Planen ska också redovisa användningen och utformningen på allmänna platser där kommunen är huvudman samt bestämma användningen av kvartersmark och vattenområden. Detaljplanen är en viktig del i hur våra samhällen utvecklas. Genom att ta med ekonomiska, sociala samt ekologiska effekter av planen. Kan påverkan på människor och natur begränsas.

Vid arbetet med en ny detaljplan finns en fastslagen process med flera definierade steg. Samråd är ett sådant skede, här finns möjlighet att påverka utformningen på planförslaget. När planen är av mindre betydelse och saknar intresse för allmänheten kan processen förenklas och processen kallas då enkelt planförfarande.

 

Antagna detaljplaner

Norra infarten Tranemo, Ljungsnäs 1:2
Planbeskrivning
Plankarta
Tranemoparken, Gudarp 12:1, 12:2 m fl
Planbeskrivning
Plankarta
Illustrationskarta
Vatab, Moghult 1:140, Grimsås
Plankarta
Församlingshemmet, Ambjörnarp 1:85, Ambjörnarp
Plankarta
Planbeskrivning
Bouleklubben, Hyltegärde 2:2 och del av 2:3, Tranemo
Plankarta
Plan och genomförandebeskrivning

Paroy, Del av Ömmestorp 1:46
Planbeskrivning
Plankarta

Gång- och cykelväg i Limmared
Planbeskrivning
Plankarta

Gudarp 24:192 mfl, Tranemo
Planbeskrivning
Plankarta

Ardagh, Limmared 26:1 mfl, Limmared
Planbeskrivning
Plankarta del 1
Plankarta del 2

Norra Visen, Grannäs 1:26 mfl, Ambjörnarp
Planbeskrivning
Plankarta

Översiktsplan

Översiktsplanen är strategisk plan som redovisar kommunens långsiktiga mål för den fysiska miljön. Översiktsplanen ska fungera som vägledning vid vidare detaljplanearbete, bygglov och andra tillståndsprövningar. Översiktsplanen används även av andra myndigheter som prövar bygg- och tillståndsärenden. Planen fungerar dessutom som överenskommelse med Länsstyrelsen om riksintressenas innebörd och avgränsning.

Översiktsplanen är ett politiskt dokument och ska spegla den politiska majoritetens uppfattning. För att vara uppdaterad ska översiktsplanen aktualitetsprövas varje politisk mandatperiod. Planen är dock inte bindande.

Planen bör grundas på sammanställningar och analyser av viktiga förutsättningar så som övergripande mål, förändringar och trender i omvärlden, fysiska strukturer och allmänna intressen. Kommunen ska i översiktsplanen redovisa användningen av mark och vatten områden. Hur skall den byggde miljön användas, utvecklas och bevaras. Det ska även redovisas vilken hänsyn som lämnas för allmänna intressen, riksintressen och miljökvalitetsnormer och hur dessa tillgodoses. Planen ska främja en hållbar utveckling och bör därför även ta hänsyn till nationella och regionala mål, planer och program.

För vissa områden och intressen kan tillägg och fördjupningar göras. T.ex. kan områden i strandnära lägen studeras separat och fungera som en fördjupning till översiktsplanen. Intressen som vindbruk kan också studeras enskilt och fungera som tillägg till planen.

I högerspalten hittar du länkar till Tranemo kommuns översiktsplan med tillhörande kartmaterial.

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS), ett tillägg till Översiktsplanen är antaget och finns också att läsa i högerspalten.

Fördjupad översiktsplan Torpa/Hofsnäs

Syftet med att ta fram ett program för Torpa/Hofsnäsområdet är att skapa riktlinjer och ramar för den framtida utvecklingen i området och att säkerställa att denna sker i enlighet med de befintliga kultur-, natur- och friluftsvärdena. Detta är andra steget i att ta fram en fördjupad översiktsplan för Torpa/Hofsnäsområdet.
Processen
Under tiden 27 mars 2014 till 2 juni 2014 ställs granskningshandlingarna ut på kommunkontorets andra våning under ordinarie öppettider. Samrådshandlingarna finns även på biblioteket, bokbussen och på hemsidan www.tranemo.se/planer.
Upplysningar
Upplysningar lämnas av Elin Berg, planarkitekt, tel. 0325-57 61 49, Arne Willhammar, chef Strategisektionen, tel. 0325-57 60 41.
Synpunkter
Den som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra det genom undertecknad handling senast 2 juni 2014 till Tranemo kommun, Strategisektionen, 514 80 TRANEMO eller kommun@tranemo.se.

Plankarta>>
Planprogram>>
Samrådsredogörelse>>

Med en detaljplan får kommunen reglera användningen av mark och vatten. Man prövar om mark är lämplig att bebygga. Detaljplanen får efter att den är antagen rättsverkan. Detaljplanen ger senare ramarna vid framtida bygglovsärenden.

En ny detaljplan behöver göras när ny sammanhållen bebyggelse ska komma till, när befintlig bebyggelse ska förändras eller bevaras. Även när ett nytt enstaka byggnadsverk ska byggas kan det krävas detaljplan.

En detaljplan ska alltid redovisa allmänna platser, kvartersmark och vattenområden och gränserna mellan dessa. Planen ska också redovisa användningen och utformningen på allmänna platser där kommunen är huvudman samt bestämma användningen av kvartersmark och vattenområden. Detaljplanen är en viktig del i hur våra samhällen utvecklas. Genom att ta med ekonomiska, sociala samt ekologiska effekter av planen. Kan påverkan på människor och natur begränsas.

Vid arbetet med en ny detaljplan finns en fastslagen process med flera definierade steg. Samråd är ett sådant skede, här finns möjlighet att påverka utformningen på planförslaget. När planen är av mindre betydelse och saknar intresse för allmänheten kan processen förenklas och processen kallas då enkelt planförfarande.

 


Publicerad den 14 juli 2015, senast ändrad den 19 juni 2017