Samhällsplanering

Enligt lag har kommunen till uppgift att planera för användandet av mark och vatten.

Väg genom Uddebo

Här kan du ta del av pågående planarbeten med information om hur du kan vara med och påverka planeringen i Tranemo.

 

Expansiva Tranemo - mycket på gång!

Expansiva Tranemo

TRANEMO PARK
Området kring gymnasiet, blivande ”Centralen”, medborgartorget och järnvägsgatan ska iordningsställas med torg, parker, parkeringar och gångstråk och cykelbanor. Syftet är att skapa en vacker och mångfunktionell utomhusmiljö i centralortens mitt mes sjön i fokus. Förslaget på utformning kommer finnas för synpunkter i höst och kommer att anlägges i etapper från 2018.

SJÖSIDAN
19 bostadsrätter är under uppförande. Inflyttning beräknad till juni 2018. Totalt i området finns möjlighet ca 100 bostäder.

”CENTRALEN”
Ett kombinerat hus med bibliotek, hotell, restaurang och turistinformation planeras i samverkan med kommunen, lokala företag och föreningen Centralen Tranemo. Förhoppningen är att byggstart kan ske i augusti 2018.

SILVERDALEN
28 byggklara villatomter till försäljning av Bo i Silverdalen.

LÖVSTAGATAN 2
Vid busshållplatsen planeras en byggnad med möjlighet till café, väntsal och lokaler för SFI. Byggnaden kan uppföras i upptill fyra våningar och innehåller dessutom bostäder. Möjlig byggstart 2018.

LÖVÄNGEN
Här byggs och kommer byggas mera! Tranemo kommun uppför mindre lägenheter på en fastighet. 14 lägenheter kommer färdigställas under vintern 2017-2018. Tranemo bostäder har köpt tre fastigheter av Tranemo kommun där de tänker bygga marklägenheter i typ av parhus/radhus.

MEJERIBACKEN
På Mejeribacken (Hammargatan/Norrgatan) finns nu ett nytt bostadsområde för nybyggnation av lägenheter. I nuläget bjuder kommunen in byggherrar för intresseanmälan och visning av gestaltningsprogram. Den nya bebyggelsen blir flerbostadshus och kommer troligtvis att uppföras i tre-fyra våningar. I skogsdungen kommer med stor sannolikhet en lekplats att anläggas.

JÄRPESBO
Här har kommunen ett nytt bostadsområde, avsett för villor. 16 generösa tomter på mellan 1100–2100
kvm stora. Det nya området kommer ligga naturskönt läge med närhet till djur och natur men på promenadavstånd till servicen i centrum. Tomterna kommer finnas till försäljning från våren 2018.

GÅNG- & CYKELVÄG
En gång och cykelväg anordnas i två etapper utmed Lövstagatan från Lövängsvägen till Kroksjöns fiskecamp. Första etappen har påbörjats 2017 och sträcker sig till slutet av samhället i höjd med Äppelgatan. Sista etappen planeras till 2018.

KROKSJÖKORSET
Som ett led till att öka tillgängligheten på 27:an samt öka säkerheten kommer Trafikverket ihop med kommunen bygga en ny tillfart mellan 27:an och Lövstagatan. I samband med att den nya tillfarten byggs kommer den gamla Gislavedsvägen vid Kroksjön/ 27:an stängas.

 

LÄNGHEMS STATION
Ett tågstopp i Länghem har i olika utredningar och rapporter pekats ut som gynnsamt utifrån transportekonomi och resande kombinerat. För att ett tågstopp ska vara möjligt behöver stationsläge Länghem tas med i nationell och/eller regional plan. Om de upptas i planerna, som fastställs under hösten 2017, sker byggstart någon gång under tidshorisonten 2018-2029.

GRIMSÅS STATION
Ett tågstopp i Grimsås har i olika utredningar och rapporter pekats ut som gynnsamt utifrån transportekonomi och resande kombinerat. För att ett tågstopp ska vara möjligt behöver stationsläge Grimsås tas med i nationell och/eller regional plan. Om de upptas i planerna, som fastställs under
hösten 2017, sker byggstart någon gång under tidshorisonten 2018-2029.

FÖRSKOLA
Det finns ett behov av en ny förskola i norra delen av kommun. Kommunen utreder lämplig placering.

LEDIGA TOMTER
Lediga tomter med tomtrabatter, upp till 100 000 kronor, finns runt om i kommunen.

 

 

Detaljplanens kännetecken

Med en detaljplan får kommunen reglera användningen av mark och vatten. Man prövar om mark är lämplig att bebygga. Detaljplanen får efter att den är antagen rättsverkan. Detaljplanen ger senare ramarna vid framtida bygglovsärenden.

En ny detaljplan behöver göras när ny sammanhållen bebyggelse ska komma till, när befintlig bebyggelse ska förändras eller bevaras. Även när ett nytt enstaka byggnadsverk ska byggas kan det krävas detaljplan.

En detaljplan ska alltid redovisa allmänna platser, kvartersmark och vattenområden och gränserna mellan dessa. Planen ska också redovisa användningen och utformningen på allmänna platser där kommunen är huvudman samt bestämma användningen av kvartersmark och vattenområden. Detaljplanen är en viktig del i hur våra samhällen utvecklas. Genom att ta med ekonomiska, sociala samt ekologiska effekter av planen. Kan påverkan på människor och natur begränsas.

Vid arbetet med en ny detaljplan finns en fastslagen process med flera definierade steg. Samråd är ett sådant skede, här finns möjlighet att påverka utformningen på planförslaget. När planen är av mindre betydelse och saknar intresse för allmänheten kan processen förenklas och processen kallas då enkelt planförfarande.

 

Antagna detaljplaner

Norra infarten Tranemo, Ljungsnäs 1:2
Planbeskrivning
Plankarta
Tranemoparken, Gudarp 12:1, 12:2 m fl
Planbeskrivning
Plankarta
Illustrationskarta
Vatab, Moghult 1:140, Grimsås
Plankarta
Församlingshemmet, Ambjörnarp 1:85, Ambjörnarp
Plankarta
Planbeskrivning
Bouleklubben, Hyltegärde 2:2 och del av 2:3, Tranemo
Plankarta
Plan och genomförandebeskrivning

Paroy, Del av Ömmestorp 1:46
Planbeskrivning
Plankarta

Gång- och cykelväg i Limmared
Planbeskrivning
Plankarta

Gudarp 24:192 mfl, Tranemo
Planbeskrivning
Plankarta

Ardagh, Limmared 26:1 mfl, Limmared
Planbeskrivning
Plankarta del 1
Plankarta del 2

Norra Visen, Grannäs 1:26 mfl, Ambjörnarp
Planbeskrivning
Plankarta

Översiktsplan

Översiktsplanen är strategisk plan som redovisar kommunens långsiktiga mål för den fysiska miljön. Översiktsplanen ska fungera som vägledning vid vidare detaljplanearbete, bygglov och andra tillståndsprövningar. Översiktsplanen används även av andra myndigheter som prövar bygg- och tillståndsärenden. Planen fungerar dessutom som överenskommelse med Länsstyrelsen om riksintressenas innebörd och avgränsning.

Översiktsplanen är ett politiskt dokument och ska spegla den politiska majoritetens uppfattning. För att vara uppdaterad ska översiktsplanen aktualitetsprövas varje politisk mandatperiod. Planen är dock inte bindande.

Planen bör grundas på sammanställningar och analyser av viktiga förutsättningar så som övergripande mål, förändringar och trender i omvärlden, fysiska strukturer och allmänna intressen. Kommunen ska i översiktsplanen redovisa användningen av mark och vatten områden. Hur skall den byggde miljön användas, utvecklas och bevaras. Det ska även redovisas vilken hänsyn som lämnas för allmänna intressen, riksintressen och miljökvalitetsnormer och hur dessa tillgodoses. Planen ska främja en hållbar utveckling och bör därför även ta hänsyn till nationella och regionala mål, planer och program.

För vissa områden och intressen kan tillägg och fördjupningar göras. T.ex. kan områden i strandnära lägen studeras separat och fungera som en fördjupning till översiktsplanen. Intressen som vindbruk kan också studeras enskilt och fungera som tillägg till planen.

I högerspalten hittar du länkar till Tranemo kommuns översiktsplan med tillhörande kartmaterial.

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS), ett tillägg till Översiktsplanen är antaget och finns också att läsa i högerspalten.

Expansiva Tranemo

TRANEMO PARK
Området kring gymnasiet, blivande ”Centralen”, medborgartorget och järnvägsgatan ska iordningsställas med torg, parker, parkeringar och gångstråk och cykelbanor. Syftet är att skapa en vacker och mångfunktionell utomhusmiljö i centralortens mitt mes sjön i fokus. Förslaget på utformning kommer finnas för synpunkter i höst och kommer att anlägges i etapper från 2018.

SJÖSIDAN
19 bostadsrätter är under uppförande. Inflyttning beräknad till juni 2018. Totalt i området finns möjlighet ca 100 bostäder.

”CENTRALEN”
Ett kombinerat hus med bibliotek, hotell, restaurang och turistinformation planeras i samverkan med kommunen, lokala företag och föreningen Centralen Tranemo. Förhoppningen är att byggstart kan ske i augusti 2018.

SILVERDALEN
28 byggklara villatomter till försäljning av Bo i Silverdalen.

LÖVSTAGATAN 2
Vid busshållplatsen planeras en byggnad med möjlighet till café, väntsal och lokaler för SFI. Byggnaden kan uppföras i upptill fyra våningar och innehåller dessutom bostäder. Möjlig byggstart 2018.

LÖVÄNGEN
Här byggs och kommer byggas mera! Tranemo kommun uppför mindre lägenheter på en fastighet. 14 lägenheter kommer färdigställas under vintern 2017-2018. Tranemo bostäder har köpt tre fastigheter av Tranemo kommun där de tänker bygga marklägenheter i typ av parhus/radhus.

MEJERIBACKEN
På Mejeribacken (Hammargatan/Norrgatan) finns nu ett nytt bostadsområde för nybyggnation av lägenheter. I nuläget bjuder kommunen in byggherrar för intresseanmälan och visning av gestaltningsprogram. Den nya bebyggelsen blir flerbostadshus och kommer troligtvis att uppföras i tre-fyra våningar. I skogsdungen kommer med stor sannolikhet en lekplats att anläggas.

JÄRPESBO
Här har kommunen ett nytt bostadsområde, avsett för villor. 16 generösa tomter på mellan 1100–2100
kvm stora. Det nya området kommer ligga naturskönt läge med närhet till djur och natur men på promenadavstånd till servicen i centrum. Tomterna kommer finnas till försäljning från våren 2018.

GÅNG- & CYKELVÄG
En gång och cykelväg anordnas i två etapper utmed Lövstagatan från Lövängsvägen till Kroksjöns fiskecamp. Första etappen har påbörjats 2017 och sträcker sig till slutet av samhället i höjd med Äppelgatan. Sista etappen planeras till 2018.

KROKSJÖKORSET
Som ett led till att öka tillgängligheten på 27:an samt öka säkerheten kommer Trafikverket ihop med kommunen bygga en ny tillfart mellan 27:an och Lövstagatan. I samband med att den nya tillfarten byggs kommer den gamla Gislavedsvägen vid Kroksjön/ 27:an stängas.

 

LÄNGHEMS STATION
Ett tågstopp i Länghem har i olika utredningar och rapporter pekats ut som gynnsamt utifrån transportekonomi och resande kombinerat. För att ett tågstopp ska vara möjligt behöver stationsläge Länghem tas med i nationell och/eller regional plan. Om de upptas i planerna, som fastställs under hösten 2017, sker byggstart någon gång under tidshorisonten 2018-2029.

GRIMSÅS STATION
Ett tågstopp i Grimsås har i olika utredningar och rapporter pekats ut som gynnsamt utifrån transportekonomi och resande kombinerat. För att ett tågstopp ska vara möjligt behöver stationsläge Grimsås tas med i nationell och/eller regional plan. Om de upptas i planerna, som fastställs under
hösten 2017, sker byggstart någon gång under tidshorisonten 2018-2029.

FÖRSKOLA
Det finns ett behov av en ny förskola i norra delen av kommun. Kommunen utreder lämplig placering.

LEDIGA TOMTER
Lediga tomter med tomtrabatter, upp till 100 000 kronor, finns runt om i kommunen.

 

 


Publicerad den 14 juli 2015, senast ändrad den 13 augusti 2018