Stipendier och priser

Det finns ett antal olika stipendier att söka för dem som bor i Tranemo kommun. Varje stiftelse har sina egna bestämmelser om ändamål för de utdelade stipendierna, och vem som har rätt att söka. Det finns också ett medborgarpris som varje år tilldelas olika områden.

Kommunens medborgarpris och stiftelser som delar ut stipendier

Medborgarpris

Medborgarpriset kan gå till en eller flera personer, ett företag eller en organisation som på ett särskilt beaktansvärt sätt främjat kommunen inom ett specifikt område. Prissumman är 10 000 kronor och kommer att delas ut på kommunfullmäktige i december månad. Det är kommunfullmäktiges presidium som beslutar om vem eller vilka som ska tilldelas priset. 

 

 

 

Kulturstipendium

Tranemo kommuns kulturstipendium på 10 000 kronor delas årligen ut till enskild person eller grupp som gjort betydande insatser inom det kulturella området. Stipendiaterna ska vara verksamma inom kommunen.

Utdelningen sker vid årets sista kommunfullmäktigesammanträde. Stipendiet ansöks ej, utan förslag inlämnas skriftligen till Tranemo kommun, Medborgarservice och processtöd, 51480 Tranemo eller kommun@tranemo.se, sista nomineringsdatum är 1 oktober.

Kontaktperson:
Juan Ochoa, kulturchef, 0325-57 64 72, juan.o@tranemo.se

 

Kulturstipendiater

Kulturstipendiat 2018
Bertil Olsson och Roland Lindgren
I varje föreningssammanhang måste det finnas engagerade människor. Tranemo kommuns kulturstipendium 2018 tilldelas Bertil Olsson och Roland Lindgren som förenar djupgående kulturkunskap om socknen och dess invånare med praktisk handlingskraft som har gett oss en fin hembygdspark med väl underhållna hus i Tranemo. Tranemo Hembygdsförening har med Bertil och Roland levandegjort ett ovärderligt kulturarv för kommande generationer.

Kulturstipendiat 2017
Torpa Slottsteater
Tranemo kommuns kulturstipendium 2017 tilldelas föreningen Torpa Slottsteater som under närmare två decennier levandegjort delar av Tranemo kommuns kulturarv genom sina teaterföreställningar som utvecklats och breddats genom åren. Torpa Slottsteater har fungerat som plattform och scen där lokala aktörer haft möjlighet att delta och skaffa sig erfarenhet som scenkonstnärer vilket även inspirerat till fortsatt profession i branschen. Genom sin förmåga att använda den historiska platsen som arena har Torpa Slottsteater nått ut till en stor publik och rönt massmediala framgångar.

Kulturstipendiat 2016
Föreningen Kultur 1740
Tranemo kommuns kulturstipendium 2016 tilldelas föreningen Kultur 1740 som har fyllt Glaset hus med ett innehåll och gjort det till vad som får kallas en formidabel succé. Genom ett stort engagemang från civilsamhället som tagits tillvara genom förening 1740 har Glasets hus blivit en kulturarena fylld av energi och med ett spännande kulturellt innehåll. Föreningen bjuder in till möten och aktiviteter som väcker nyfikenhet och erbjuder ett dynamiskt och kvalitativt innehåll. Kultur 1740 har genom Glasets hus gjort intryck och satt avtryck som kulturbärare långt utanför Tranemo kommuns gränser och många besökare hittar till Limmared för att ta del av utbudet.

Kulturstipendiat 2015
Juan Ochoa
Med stort engagemang och med respekt i varje möte lyckas Juan Ochoa i såväl profession som fritid att sprida intresse, nyfikenhet och glädje för kultur med bredd och kvalité i Tranemo kommun. Med glimten i ögat och förmåga att entusiasmera har han gjort stort intryck på många och haft betydelse för duktiga musiker som gått vidare ut i världen.

Kulturstipendiat 2014
Prästgården i Länghem
Genom att skapa en välkomnande mötesplats som erbjuder värme och engagemang har människor kunnat växa och utvecklas med hjälp av engagerad personal på Prästgården i Länghem. Stor bredd i olika kulturella uttryck för eget skapande och individuell utveckling i en miljö som genererar såväl energi som stillhet ger förutsättningar för goda samtal och en positiv känsla som förmedlas såväl inom som utom Tranemo kommuns gränser.

Kulturstipendiat 2013
Mia och Stefan Pettersson, Teater Smylja
Med professionellt förhållningssätt, stort engagemang och värme har Mia och Stefan Pettersson med Teater Smylja visat på kulturens kraft för människors lika värde. Begreppen inkludera och delaktighet är ledord som vi kan se i Teater Smyljas produktioner. Teatern är en viktig katalysator i samhällsutvecklingen som har haft stort personligt värde för många individer.

Kulturstipendiat 2012
Curly Camel
Curly Camel – tre unga jazzmusiker från Tranemo kommun, har rönt stor uppmärksamhet för sin musikaliska begåvning både nationellt och internationellt. Deras känsla, engagemang och glöd har lett till flera utmärkelser. Egna kompositioner och stor instrumentskicklighet har gjort att recensenter menar att ”Jazzens framtid finns i Tranemo”.

Kulturstipendiat 2011
Pehr Zethelius
Pehr Zethelius får Tranemo kommuns kulturstipendium för sin mångåriga kulturhistoriska gärning att vårda och tillgängliggöra Torpa Stenhus. Genom sitt stora engagemang har han gjort bygdens historia levande. Besökare från när och fjärran får genom gestaltning och berättande en konkret bild av de krafter som utvecklat vårt samhälle. Hans idoga arbete har utvecklat området till en plats där kultur i olika former även skapar möjligheter för bygdens ungdomar att utvecklas.

Kulturstipendiat 2010
Gula Huset i Uddebo ekonomisk förening
Gula Huset i Uddebo får Tranemo kommuns kulturstipendium för att de visar på kulturens kraft att lokalt förändra inte bara individen utan också samhället och samhällsutvecklingen. Genom engagemang, kreativitet och uppfinningsrikedom har Gula Huset visat på stor bredd i sin verksamhet – från världsrekordförsök till byggnadsvårdskurser och renovering av det lokala kulturarvet.

Kulturstipendiat 2009
Ingemar Axelsson och Alf Strömqvist
Alf Strömqvist och Ingemar Axelsson får Tranemo kommuns kulturstipendium 2009 för mångårigt gediget arbete med att förvalta vårt kulturarv och göra det tillgängligt för nya generationer.På Ambjörnarps Cykel- och hembygdsmuseum har Alf Strömqvist skapat en samlingsplats för föremål och berättelser från tidigare generationer. Hans arbete har genom åren uppmärksammats i såväl radio som tv- och tidningsreportage.Ingemar Axelsson har i ett stort antal filmer och även i bokform dokumenterat och förmedlat berättelser från människor i vår bygd. På senare tid har han även gjort gamla filmer tillgängliga för modern, allmänt tillgänglig, teknik.

Kulturstipendiat 2008
Tranemo Storband
Tranemo Storband får Tranemo kommuns kulturstipendium för att bandet lyft storbandsjazzen till en erkänt hög nivå. Med stort engagemang och stor kunnighet har de hållit en hög kvalité under mer än tre decennier, och gjort flera skivinspelningar och framträdanden i radio. Många kontakter har knutits lokalt och nationellt med erkända musiker och Storbandet har satt Tranemo på kartan i såväl kultur- och musikerkretsar som hos allmänheten.

Kulturstipendiat 2007
Rune Holmberg

Kulturstipendiat 2006
Lena Björn

Kulturstipendiat 2005
Bengt Gustavsson

Kulturstipendiat 2004
Carl Henrik Bogren

Kulturstipendiat 2003
Einar Ödman

Kulturstipendiat 2002
Tranemo konstnärsgrupp

Stiftelsen Bengt Claessons Minne

Stiftelsens stipendier delas ut till elever/studenter från Tranemo, Uddebo och Rosenlund, (dvs. tidigare Tranemo församling) som studerar på grundskolans skolår 7–9, gymnasieskolan eller högskolan. Sökande folkbokförda på studieorten ska ha varit folkbokförd i Tranemo, Uddebo eller Rosenlund fram till studiestarten om man flyttat för att studera. Det ska finnas en tydlig koppling till stiftelsens kriterier gällande boendeområde för sökande som flyttat för studier.

Stipendier kommer att utses bland elever/studenter som visar:

 • Flit, vilket medför att eleven/studenten har nått goda studieresultat utifrån sina förutsättningar.
 • Ordning, vilket utöver att eleven/studenten är allmänt ordningsam också bör innebära att eleven/studenten har en plan för sina studier.
 • Gott uppförande, vilket bl.a. innebär att eleven/studenten visat ansvarskänsla och gott kamratskap.

Högre studier prioriteras och de sökande ska befinna sig i slutet av sin utbildning. Elev/studenten kan erhålla stipendiet högst en gång per skolform. Personligt motiverad ansökan som ska innehålla personuppgifter med adress och telefonnummer, dokumenterade betyg och intyg skickas in digitalt under ansökningsperioden.
Stipendierna kommer att delas ut vid gemensam samvaro. Tid och plats kommer att meddelas senare. Upplysningar och frågor endast via epost till annelie.sallander@tranemo.se
Annonsering om stiftelsen sker i Svenljunga & Tranemo Tidning och på hemsidan under oktober.

Ansökan för 2019 är öppen 1/10-3/11

Ansökan Grundskola 2019

Ansökan Gymnasium 2019

Ansökan Högskola och universitet mm 2019

 

2018

2046 000 kr fördelades mellan 25 elever

2017

292 000 kr fördelades mellan 29 elever

2016

337 000 kronor fördelades mellan 30 elever

2015

267 000 kronor fördelades mellan 29 elever

2014

175 000 kronor fördelades mellan 22 elever

 

 

Ledarstipendium - Unga ledare

Stipendiet syftar till att uppmärksamma och uppmuntra unga föreningsledare inom kommunen och därigenom uppmuntra och utveckla kommunens föreningsliv.
Två stipendier delas varje år ut till en manlig och en kvinnlig föreningsledare, vilka ska vara högst 25 år gamla.

Kriterier

 • Boende i Tranemo kommun.
 • Verksamma i en förening i Tranemo kommun.
 • Starkt engagerade i ideellt arbete – som ledare/tränare, förtroendevald etc.
 • Goda förebilder för sina medmänniskor

Stipendiesumman är 2 000 kronor vardera samt 3 000 kronor vardera till vidareutbildning. Utdelningen sker vi årets sista kommunfullmäktigesammanträde.

Ansökan
Ansöks inte utan stipendiat kan föreslås av förening eller enskild person. Förslagen ska skriftligen inlämnas till samhällsutvecklingssektionen, Fritid senast 1 oktober.

Blanketten hittar du på vår blankettsida.

Kontakt: Annika Loman, 0325-57 64 25.

Ledarstipendium

Stipendiet avser att stödja och uppmuntra förtjänstfulla föreningsledare i kommunen. Två stipendier delas ut varje år. Stipendium kan delas mellan två personer.

Kriterier

 • Stipendiaterna ska vara boende i Tranemo kommun.
 • De ska fortfarande vara aktiva inom sina föreningar.
 • Stipendiaterna ska under flera år ha utfört ett betydelsefullt ideellt arbete för sina föreningar.
 • Ledare kan endast få stipendiet en gång.

Stipendiet ges främst till ledare vars insatser främjat ungdomar och ungdomsverksamhet.
Stipendiesumman är 5.000 kronor/ledare. Utdelningen sker vi årets sista kommunfullmäktigesammanträde

Ansökan
Stipendiet ansöks inte utan stipendiat kan föreslås av förening eller enskild person. Förslagen ska skriftligen inlämnas till samhällsutvecklingssektionen, Fritid senast 1 oktober.

Blanketten hittar du på vår blankettsida

Kontakt: Annika Loman, 0325-57 64 25.

 

Stipendium för motverkande av rasism och främlingsfientlighet

Stipendiet utdelas i samband med nationaldagsfirandet varje år, den 6 juni. Sista ansökningsdag 2019 är den 26 maj. 

2017
Språkkaféet Tranemo
(Svenska kyrkan, Tranemo Missionsförsamling, Röda Korset)

2016
Joel Stone, Uddebo

2015
Tranemo IF fotboll

2014
José Hernandez, Limmared

2013
Stefan och Mia Pettersson, Tranemo

2012
Kerstin Haglund, Nittorp

2011
Ingela Karlsson, Ambjörnarp

2010
Länghems Byalag

2009
Ingen utdelning

2008
Juan Ochoa, Tranemo

Stiftelsen Nordqvists Minne

Stipendier till studerande i praktiska skolor från Månstad.

Kontaktperson: Gunilla Gustafsson, telefon, 0706-52 97 29, e-post gunilla.am.gustafsson@telia.com

Stiftelsen Lindgrens Donationsfond

Stipendier till skötsamma elever från Ölsremma samt till Ölsremma kyrka.

Ordförande kyrkoherden i Dalstorp, tel 0321-276 70.

G B Bergendahls Stiftelse

Till släktingar och fattiga behövande i Länghem, Månstad och Södra Åsarps församlingar.
Kontaktperson kyrkoherden i Länghem, 0325-189 51.

Stiftelsen Tranemo sjukhjälps- och understödsfond inklusive F E Claessons fond, Edit Anderssons fond

Understöd till sjuka, personer med funktionsnedsättningar och äldre inom Tranemo ”Socken”.
Kontaktperson Ulf Thifors, 070-375 15 44.

Ansökningsblanketten finns på vår samlade blankettsida.

 

 

Stiftelsen Social Samfond

Stiftelsen social samfond har bildats genom sammanläggning av ett antal mindre donationsfonder. Den årliga avkastningen från fonden skall enligt stadgarna användas ”till hjälp åt behövande kommunmedlemmar och till trevnad och trivsel för pensionärer”. Omsorgs- och folkhälsoutskottet kommer att besluta om utdelningen den 24 oktober 2019.

Ansökan om fondmedel görs skriftligt och adresseras till: Stiftelsen Social samfond, Omsorgs- och folkhälsoutskottet, 514 80 TRANEMO.

Ansökan senast den 14 oktober 2019.

Upplysningar: Anna Carlsson 0325-57 61 35.

Stiftelsen Uddebo och Tranemo ungdomsdonation

Till förenings- och församlingsverksamhet, scouter och kyrkans ungdomsverksamhet.
Kontaktperson Ulf Thifors, tel 070-375 15 44

Stiftelsen Dir och Fru Brunkes Donation

Föreningar i Länghem (ej religiösa, krigiska, politiska eller antireligiösa ändamål).
Ordförande är rektor vid Länghemsskolan, 0325-57 67 50.

Svenska mästare

Svenska mästare

Årets Svenska mästare uppmärksammades på årets sista kommunfullmäktige.

 

Medborgarpriset kan gå till en eller flera personer, ett företag eller en organisation som på ett särskilt beaktansvärt sätt främjat kommunen inom ett specifikt område. Prissumman är 10 000 kronor och kommer att delas ut på kommunfullmäktige i december månad. Det är kommunfullmäktiges presidium som beslutar om vem eller vilka som ska tilldelas priset. 

 

 

 


Publicerad den 13 januari 2016, senast ändrad den 9 september 2019