Skoldatatek – för att alla ska lyckas

Skoldatateket är en övergripande resurs som syftar till att skapa förutsättningar för barn och elever att klara skolarbetet, även om de har svårt att läsa eller problem med koncentrationen.

Skoldatateket vänder sig i första hand till personal som arbetar med barn och elever i behov av särskilt stöd, främst med fokus på läs- och skrivsvårigheter och koncentrationssvårigheter.

Skoldatateket vänder sig i första hand till personal som arbetar med barn och elever i behov av särskilt stöd, främst med fokus på läs- och skrivsvårigheter och koncentrationssvårigheter. Skoldatateket arbetar med de digitala verktyg Tranemos förskolor och skolor har; PC, MAC och iPad samt annan särskild anpassad utrustning och program för elever i behov av särskilt stöd.

Skoldatatekets syfte är att:

  • medverka till höjd måluppfyllelse.
  • främja ett inkluderande arbetssätt med hjälp av digitala lärverktyg.
  • medverka till tidiga insatser för barn och elever i behov av särskilt stöd.
  • ge personalen i kommunen en fördjupad specialpedagogisk kompetens i hur man kan underlätta lärandesituationen för elever i behov av särskilt stöd med hjälp av digitala lärverktyg.
  • utbilda kommunens specialpedagoger som i sin tur ger stöd till personalen på de enskilda skolorna.
  • utvärdera nyheter och sprida information om ITK i lärandet.

Besök efter överenskommelse:

Tranängsskolan
Brogatan
514 80 Tranemo

 

 

 

 


Publicerad den 5 januari 2016, senast ändrad den 16 mars 2020