Bikupans förskola i Länghem

Rektorsområde Limmared/Länghem.

Besöksadress: Aspvägen 3, 514 44 Länghem.

Förskolechef Ulla Andersson, 0325-57 65 80

På Bikupans förskola finns det fem avdelningar:

Avdelningar

Bubblan 0325-57 67 59
Droppen 0325-57 67 56
Flingan 0325-57 67 58
Prisman 0325-57 67 65
Pärlan 0325-57 67 62

Barn och föräldrainflytande

Föräldrainformation

Vi använder Infomentor som kommunikationsplattform mellan förskola och hem. Varje vårdnadshavare har rätt till inloggning på Plattformen och kan där ta del av information runt såväl husets, avdelningens och sitt/ sina barns aktiviteter.

Genom barnens egen PORTFOLIO kan du följa ditt/dina barns utveckling och lärande. Genom KALENDERN ser du vad som ska hända och genom TIDSLINJEN ser du vad som hänt på förskolan.

Barnens schema lägger du som vårdnadshavare in via e-tjänster. Det är viktigt att det alltid finns ett aktuellt schema för ditt barn. Förändringar i schema för enstaka dagar kan du meddela pedagogerna på avdelningen.

Likabehandlingsplan/utvecklingsplan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

I skollagen finns krav på att varje huvudman och förskole- och skolenhet ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete där verksamheten kontinuerligt planeras, följs upp och utvecklas i förhållande till de nationella målen. (Skolverket)

Lärandesektionens samtliga kvalitetsredovisningar finns samlade här Kvalitetsredovisningar.

Om oss

 

Värdegrund Bikupan

Bikupan har 5 avdelningar, och samtliga avdelningar har barn i åldern 1-5 år.

Vi har tillagningskök och egen kock och det serveras god och näringsriktig mat på förskolan.

Vi äter alla måltider i den gemensamma matsalen.

Matsedeln kan du ta del av på kommunens hemsida.

Bikupan är en GRÖN FLAGG certifierad förskola vilket innebär att vi jobbar med specifika grön mål i vårt utvecklingsarbete varje år.

Målet för oss är att erbjuda en bra verksamhet för ditt/dina barn där de kan känna sig trygga, ha roligt och samtidigt erbjudas en pedagogisk verksamhet med fokus på lärande.

Genom ett systematiskt kvalitetsarbete analyserar och utvärderar vi ständigt vår verksamhet. Varje år fastställs en utvecklingsplan som bygger på analysen från föregående år där vi ser vilka förbättringsområden som finns på förskolan.

Vi strävar efter ett gott samarbete mellan förskola och hem.

Barnkonventionen

Konventionsstaterna erkänner att barnet, för att kunna uppnå en fullständig och harmonisk utveckling av sin personlighet, bör växa upp i en miljö och i en omgivning av, trygghet, omtanke, kärlek och förståelse. Konventionen om barns rättigheter är en juridisk överenskommelse mellan de stater som ratificerat.

Barnkonventionen handlar om barns relationer till vuxna i vardagslivet hemma och i förskolan.

I konventionen finns totalt 54 artiklar. Vi på Bikupan har valt ut 13 stycken av dem som vi anser berör förskolan. Vi har omsatt de till att passa vårt dagliga arbete i förskolan bl.a. genom stor nyfikenhet på barns tänkande, att låta barnens åsikt spela roll, lyssna på barnen och ta hänsyn till det de uttrycker.
Vi arbetar för att barnen skall känna sig trygga, dvs. en trygg miljö.

Vi arbetar för att lägga grunden för ett livslångt lärande, vi ser rätten till utveckling som en stor del av vårt arbete. ”Barnen ska få stimulans och vägledning av vuxna för att genom egen aktivitet öka sin kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter” Lpfö-98

Vi på förskolan arbetar för att alla barn ska göras delaktiga oavsett funktionshinder, språk, hudfärg, religion osv.

Vi tycker att det är viktigt att visa varandra respekt, att ta hänsyn till varandra och hjälpas åt.

Lek är liv! Leken är viktig för barnens utveckling, där stimuleras fantasin, man får chansen att kommunicera med kompisarna och tillsammans lösa problem

Svensk förskola har fått internationellt erkännande för en respektfull syn på barn.

Grön flagg

cWF_fgj_4VS0aEgorDTF[1]

På Bikupans förskola arbetar vi sedan hösten 2009 med Grön Flagg.
Vi fick vårt certifikat den 1 juni 2010.

 

Lärplatta

Lärplattan (PDF)

Mål från förskolans läroplan:
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa”. (Lpfö 98/10 sid.9)

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar”. (Lpfö 98/10 sid 9)

Bikupans mål:

– Alla barn ges möjlighet att utveckla sin förmåga i den nya tekniken på lika villkor.

Vi använder pedagogiska applikationer som endast laddas ner av vuxna på förskolan. Innan vi laddar ned en applikation granskar vi den kritiskt i förhållande till våra mål och syftet med lärplattan.


Publicerad den 7 januari 2016, senast ändrad den 12 november 2018

Kontakt

Karta

Visa större karta (2)