Bikupans förskola i Länghem

Rektorsområde Limmared/Länghem.

Besöksadress: Aspvägen 3, 514 44 Länghem.

Förskolechef Ulla Andersson, 0325-57 65 80

På Bikupans förskola finns det sju avdelningar:

 

Avdelningar

Bubblan 0325-57 67 59
Diamanten 0325-57 67 54, Länghemskolan, Boråsvägen 46 B
Droppen 0325-57 67 56
Flingan 0325-57 67 58
Mini Hopp 0325-57 67 57, Solbacken, Radhusvägen 4
Prisman 0325-57 67 65
Pärlan 0325-57 67 62

Barn och föräldrainflytande

Föräldrainformation

Frukost serveras kl.07.30 Lunch serveras kl.11.45 Mellanmål serveras kl.14.30 Vi äter frukt varje förmiddag
Efter lunch sover barnen på Skutt, efter behov.
På syskonavdelningen vilar de yngre barnen och något av barnen väljer en cd med saga som vi lyssnar på. De äldre barnen sitter och lyssnar till en saga som personalen läser.

I dagsprogrammet ingår lek, gemensamma aktiviteter, samlingstunder, utevistelse, sång och musik.

Aktiviteter för alla barn
•Sommarresa
•Sommarfest
•Julfest
•Luciafirande

Lediga barn är välkomna att vara med.

Inskolning

För att få en positiv start på barnens förskoletid följer vi nedanstående inskolningsschema:
•Dag 1-4  1 timma/dag
•Dag 5-6  1½ timma/dag
•Dag 7-8  2 timmar/dag
•Dag 9   3 timmar
•Dag 10   4 timmar

De första dagarna ägnas till att skapa en bra kontakt med barn och föräldrar.

Utförligare och tydlig information till föräldrarna ges när barnet börjar söka kontakt med andra.

Från dag 5, individuellt när förälder går ifrån korta stunder.
I inskolningen ingår att förälder äter lunch tillsammans med barnet.

Dag 9 och 10, när barnet känner sig tryggt vilar det utan förälder.

Inskolningsschemat kan se något annorlunda ut för de äldre barnen beroende på om de har varit på förskola tidigare eller inte. Inskolningen kan vara från 1 vecka till 2 veckor.

Likabehandlingsplan/utvecklingsplan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

I skollagen finns krav på att varje huvudman och förskole- och skolenhet ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete där verksamheten kontinuerligt planeras, följs upp och utvecklas i förhållande till de nationella målen. (Skolverket)

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 (PDF)

Lärandesektionens samtliga kvalitetsredovisningar finns samlade här Kvalitetsredovisningar.

Om oss

Barnsyn och Värdegrund

På Bikupan har vi läst om barnsyn ur boken Möten för lärande av Eva Johansson. Utifrån reflektion och diskussion har vi kommit fram till nedanstående beskrivningar av den barnsyn vi eftersträvar på Bikupan:
•Vi lär varandra.
•Barn är aktiva med förmåga att påverka den pedagogiska verksamheten.
•Alla är unika och har rätt till respekt.
•Varje barns kompetens och intresse ska tas tillvara.
•Barn är medmänniskor.
•Varje barn har rätt till att bli förstått, tolkad och kärleksfullt bemött.

För Bikupans förskola, barn och personal
Alla har lika värde.

Alla har rätt till en egen åsikt, samt visar hänsyn och respekt för andras.

Alla hjälper till och ställer upp för varandra och försöker förstå andra människors situation.

Alla bidrar till att utveckla trygga och självständiga människor.

Alla är delaktiga i planering och utvärdering av sin egen verksamhet, samt tar ansvar för sitt eget arbete.

Alla har möjlighet att utvecklas utifrån egna förutsättningar.

Alla är rädda om miljön.

Barnkonventionen

Konventionsstaterna erkänner att barnet, för att kunna uppnå en fullständig och harmonisk utveckling av sin personlighet, bör växa upp i en miljö och i en omgivning av, trygghet, omtanke, kärlek och förståelse. Konventionen om barns rättigheter är en juridisk överenskommelse mellan de stater som ratificerat.

Barnkonventionen handlar om barns relationer till vuxna i vardagslivet hemma och i förskolan.

I konventionen finns totalt 54 artiklar. Vi på Bikupan har valt ut 13 stycken av dem som vi anser berör förskolan. Vi har omsatt de till att passa vårt dagliga arbete i förskolan bl.a. genom stor nyfikenhet på barns tänkande, att låta barnens åsikt spela roll, lyssna på barnen och ta hänsyn till det de uttrycker.
Vi arbetar för att barnen skall känna sig trygga, dvs. en trygg miljö.

Vi arbetar för att lägga grunden för ett livslångt lärande, vi ser rätten till utveckling som en stor del av vårt arbete. ”Barnen ska få stimulans och vägledning av vuxna för att genom egen aktivitet öka sin kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter” Lpfö-98

Vi på förskolan arbetar för att alla barn ska göras delaktiga oavsett funktionshinder, språk, hudfärg, religion osv.

Vi tycker att det är viktigt att visa varandra respekt, att ta hänsyn till varandra och hjälpas åt.

Lek är liv! Leken är viktig för barnens utveckling, där stimuleras fantasin, man får chansen att kommunicera med kompisarna och tillsammans lösa problem

Svensk förskola har fått internationellt erkännande för en respektfull syn på barn.

Grön flagg

cWF_fgj_4VS0aEgorDTF[1]

På Bikupans förskola arbetar vi sedan hösten 2009 med Grön Flagg.
Vi fick vårt certifikat den 1 juni 2010.

 

Lärplatta

Lärplattan (PDF)

Mål från förskolans läroplan:
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa”. (Lpfö 98/10 sid.9)

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar”. (Lpfö 98/10 sid 9)

Bikupans mål:

– Alla barn ges möjlighet att utveckla sin förmåga i den nya tekniken på lika villkor.

Vi använder pedagogiska applikationer som endast laddas ner av vuxna på förskolan. Innan vi laddar ned en applikation granskar vi den kritiskt i förhållande till våra mål och syftet med lärplattan.


Publicerad den 7 januari 2016, senast ändrad den 12 juni 2018

Kontakt

Karta

Visa större karta (2)