Strategi för belysning i Tranemo kommun

Belysning och ljussättning fyller en viktig funktion vad gäller att påverka den visuella miljön men framförallt vad gäller att höja säkerheten och skapa trygghet.

Lampa som ett pussel

Syftet med strategin är att lägga en grund för kommunens fortsatta arbete vad gäller belysning/ljussättning av vägar, gator och allmänna platser. Målet är, förutom att skapa trygghet och bidra till en vacker miljö, att belysningen/ljussättningen ska genomföras utifrån ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv och präglas av professionellt genomförande vad gäller planering och hög kvalitét i byggandet.

Det finns två typer av belysning, dels den funktionella vars uppgift är att tillgodose tillräcklig belysning för att uppfatta sin omgivning och skapa trygghet och orienterbarhet. Den andra är arkitektonisk vars funktion är att förhöja den nattliga samhällsbilden genom att framhäva estetiska värden så som byggnader, konst och parker. Båda typerna av belysning ska samspela med varandra och planeras därefter.

Strategin för belysning beslutas i kommunfullmäktige 26 november.


Publicerad den 17 oktober 2018, senast ändrad den 19 oktober 2018