Tillsyn enskilt avlopp

Som del av samverkansnämndens miljö och byggs uppdrag kommer miljöenheten att besöka och kontrollera ett antal fastigheters enskilda avlopp runt om i Ulricehamns och Tranemo kommun under våren 2018.

SlambrunnEnskilt vatten och avlopp

Syftet med kontrollen är att hitta de enskilda avlopp som inte uppfyller gällande krav för rening av avloppsvatten och som inte kommer att hamna i planerat verksamhetsområde för kommunalt vatten/avlopp inom överskådlig framtid. De fastigheter som har fått informationsbrev om den här kontrollen har enligt våra register ett avlopp som är 15 år eller äldre.

De avlopp som inte uppfyller dagens krav på rening och där behovet av åtgärder inte bedöms som akut kommer att behöva åtgärdas inom en fyraårsperiod, d.v.s. innan 2021-09-01. För att hinna åtgärda alla bristfälliga avlopp inom denna tid så kommer olika tidsgränser att gälla för vad du som fastighetsägare förväntas göra.

När det gäller avgift tar vi betalt för t.ex. inspektionen samt förberedelser och resor i samband med denna. Även tid för att upprätta inspektionsrapport och beslut debiteras. Ett beslut om tillsynsavgift kan överklagas. För den fastighetsägare som får sin avloppsanläggning utdömd och inte vidtar några åtgärder förrän ett beslut om förbud har fattats, uppgår den sammanlagda tillsynsavgiften till ca 3600 kr enligt 2017 års taxa. För att minimera eller helt undgå vår tillsynsavgift behöver du gå händelserna i förväg och vidta de åtgärder som krävs.

Avgift tas även ut vid prövning av ansökan om tillstånd att inrätta en ny avloppsanläggning, eller komplettera en befintlig. Tillståndsprövningen hanteras i ett eget ärende och alla som behöver ansöka om tillstånd får betala en tillståndsavgift. Det kostar 5400 kr att ansöka om tillstånd enligt 2017 års taxa.

Kontaktpersoner är:

Robert Karlsson 0321-595283 robert.karlsson@ulricehamn.se

Linnea Åsedahl, 0321-595233 linnea.asedahl@ulricehamn.se


Publicerad den 19 oktober 2017, senast ändrad den 19 oktober 2017