Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen

Tranemo kommun förändrar sina värdighetsgarantier inom äldreomsorgen

HemtjänstHemtjänst

Under hösten har förvaltningen utvärderat de värdighetsgarantier som gäller vård- och omsorgsboende samt hemtjänst inom äldreomsorgen. Utifrån utvärderingen har garantierna ändrats om en del och är nu antagna och beslutade av kommunstyrelsen.

Syftet med värdighetsgarantier är att höja kvalitén inom äldreomsorgen samt göra det tydligt för brukare och anhöriga vad de kan förvänta sig av äldreomsorgen.
Målet med värdighetsgarantierna är att såväl brukare som personal ska bli nöjda med den omsorg, den service och de tjänster som erbjuds.

Förvaltningen kommer att arbeta intensivt under året med att göra garantierna mer kända.

Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen gäller alla kommuner och verksamheter som utför äldreomsorg enligt socialtjänstlagen. Den antogs 1 januari 2011. Bestämmelsen innebär att socialtjänstens insatser ska ha målet att ge äldre ett värdigt liv och känsla av välbefinnande (5 kap. 4§ socialtjänstlagen (2001:453), SoL). Som ett sätt att tillämpa bestämmelsen inrättade Tranemo kommun lokala värdighetsgarantier 1 januari 2015. Garantierna är konkret utformade så att man som brukare lätt ska kunna avgöra om de uppfylls eller inte.

Följande garantier gäller nu för Tranemo kommun:

Värdighetsgaranti 1

Tranemo kommun garanterar att en genomförandeplan upprättas tillsammans med dig inom 2 veckor efter inflyttning till vård- och omsorgsboende eller påbörjad omsorgs- och/eller serviceinsats från hemtjänsten. Planen ska upprättas tillsammans med dig och följas upp inom 2-3 månader och därefter en gång per halvår eller tidigare om dina behov förändras.

Värdighetsgaranti 2

Tranemo kommun garanterar att du får välja tid när du vill ha stöd eller hjälp vid uppstigning och sänggående.

Värdighetsgaranti 3

Tranemo kommun garanterar att du får en kontaktperson i samband med inflyttning till vård- och omsorgsboende eller från det att hemtjänstinsats påbörjas.

 Värdighetsgaranti 4

Tranemo kommun garanterar att du erbjuds aktiviteter i vård- och omsorgsboende vardag som helg i form av:
• Sociala aktiviteter som t.ex. bingo, spel, tidningsläsning
• Fysiska aktiviteter som t.ex. gruppgymnastik och utevistelse
• Kulturella aktiviteter som t.ex. kåseri, sång och musik, hantverk

 Värdighetsgaranti 5

Om du eller dina närstående framför klagomål på verksamheten, så garanterar Tranemo kommun att ett samtal genomförs med dig och dina närstående inom en vecka. Samtalet ska följas upp efter tre månader.

Värdighetsgaranti 6 – Ny!

Tranemo kommun garanterar att en brandskyddsgenomgång erbjuds dig i samband med att insatser via hemtjänst påbörjas.

 

 


Publicerad den 20 mars 2017, senast ändrad den 20 mars 2017

Kontakt