Psykisk ohälsa

Omsorgssektionen ska enligt socialtjänstlagen (SOL) verka för att människor, som av psykiska skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring, får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra.

 

Omsorgssektionen har tillsammans med regionens psykiatriska verksamhet ett gemensamt uppdrag att ta reda på vilka behov som finns bland invånarna och informera alla om vilken verksamhet som bedrivs.

 

Omsorgssektionen ska tillhandahålla boende med särskilt stöd eller service när behov av detta finns. Vi ska också medverka till att personer med psykiska funktionsnedsättningar får en meningsfull sysselsättning. Det ska finnas mål och planering för dessa insatser och samverkan ska ske med andra aktuella samhällsorgan och organisationer.

 

Vi bedriver olika verksamheter riktade till människor med psykiska funktionsnedsättningar. Det handlar om boendeformer, enheter för daglig sysselsättning och träffpunkter.

 

Stöd i boende

Bostad med särskild service i form av stödboende beviljas till personer med psykisk funktionsnedsättning som har behov av stöd och service och vars behov inte kan tillgodoses på annat sätt. I första hand ska stöd och behandling ges i den enskildes hemmiljö, men även vård på behandlingshem, i hem för vård och boende eller i familjehem kan komma ifråga. Enheten ansvarar vidare för ärenden rörande lägenheter med andrahandskontrakt, det vill säga boendeinsatser som i akuta lägen eller vid mer permanenta svårigheter att få bostad kan komma ifråga.

 

Socialt stödteam

Socialt stödteam ger stöd under dagtid och under kvällar, nätter och helger finns personal att tillgå genom personal vid närbelägen servicebostad. Stödteamet arbetar med stöd i det dagliga livet utifrån individuellt biståndsbeslut till vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning. Målsättningen är att man med stöd ska kunna bo och sköta sitt hem på ett så självständigt sätt som möjligt och därigenom bibehålla och skapa en fungerande tillvaro. Det kan innebära till exempel stöd till strukturering av vardagen, planering och genomförande av inköp, besök hos läkare eller myndighet, stöd till tvätt, städ, social samvaro m.m. Stödteamet ska stötta personen utifrån personens egna förutsättningar så denne kan känna sig trygg, nöjd, och framgångsrik. Personen är själv aktiv i det som planeras och utförs.

 

Vi har ett nära samarbete med de övriga psykiatriverksamheterna inom regionens öppenpsykiatriska mottagning, primärvård och individ- och familjeomsorg.

 

Dagverksamhet

Gnistans träffpunkt är öppen dagtid och erbjuder möjlighet att dagligen inta lunch tillsammans med andra. Verksamheten vänder sig till människor med psykisk funktionsnedsättning.

Varje onsdag erbjuds anpassade arbetsuppgifter utifrån individuellt biståndsbeslut inom hantverk, matlagning, bakning, musik, tidningsläsning m.m.

Omsorgssektionen samarbetar med socialt kooperativ, där den enskilde kan erbjudas daglig sysselsättning med mål att denna ska övergå till någon form av anställning.

 

 

 

Senast ändrad: 2015-08-17 10:15
Bookmark and Share
Kontakt
Ställ en fråga
Carina Öman Stenvall
Områdeschef
Telefon: 0325 - 57 63 38


 

Tranemo kommun  |  514 80 Tranemo  |  Besöksadress Storgatan 26  |  Telefon 0325-57 60 00  |  Fax 0325-771 32  |  E-post This is an email address