Vårdnadsbidrag

Regler för kommunalt vårdnadsbidrag i Tranemo kommun

Den 1 aug 2009 införde Tranemo kommun helt vårdnadsbidrag.

 

1 Allmänna förutsättningar för vårdnadsbidrag

 Vårdnadsbidrag erbjuds för barn som har fyllt ett men inte tre år under förutsättning att barnet

 • är folkbokfört i Tranemo kommun och
 • inte har plats i den kommunalt finansierade förskoleverksamheten (gäller även enskild förskoleverksamhet).

Vårdnadsbidrag lämnas tidigast efter det att föräldrapenning med anledning av barnets födelse uttagits för sammanlagt 250 hela dagar på sjukpenningnivå eller grundnivå.

 

Vårdnadsbidrag lämnas till vårdnadshavare som är folkbokförd på samma adress som barnet och bor tillsammans med barnet.

 

Vårdnadsbidraget kan efter anmälan av båda vårdnadshavarna delas så att bidraget lämnas med hälften till vardera vårdnadshavare under förutsättning att båda vårdnadshavarna är folkbokförda i Tranemo kommun och endast en bor tillsammans med barnet. Vårdnadshavarna skall vara överens om att dela på vårdnadsbidraget.

 

Vårdnadshavare är vanligen barnets förälder, men det kan också vara fråga om en särskilt förordnad vårdnadshavare som har vård om barnet. Bidraget kan också lämnas till den som har adopterat ett barn.

 

Vårdnadshavare kan förvärvsarbeta/studera och samtidigt uppbära vårdnadsbidrag.

 

Vårdnadsbidrag söks för minst 3 hela kalendermånader. Söks bidraget i anslutning till barnets 3-årsdag medges kortare tid, dock minst en månad.

 

2 Vårdnadsbidragets storlek

Vårdnadsbidraget uppgår till 3 000 kronor per barn och kalendermånad. Det är skattefritt och därmed ej pensionsgrundande.

 

3 Avgränsningar

Vårdnadsbidrag får inte lämnas till vårdnadshavare som till någon del under samma kalendermånad får:

 • föräldrapenning för barnet eller dess syskon. Undantag för tillfällig föräldrapenning
 • arbetslöshetsersättning
 • aktivitetsstöd/utvecklingsersättning
 • sjukpenning/rehabiliteringspenning (erhålls ersättningen mer än sammanlagt 365 dagar, under tiden som vårdnadsbidrag pågår, utesluts hushållet från vårdnadsbidrag)
 • sjukpenning under eller omedelbart efter en period när arbetslöshetsersättning har lämnats
 • sjukersättning eller aktivitetsersättning
 • ålderspension
 • äldreförsörjningsstöd
 • introduktionsersättning

Vårdnadsbidrag får inte heller lämnas till vårdnadshavare vars make, maka, partner eller sambo (hit räknas även icke vårdnadshavare) får någon av de ovan nämnda ersättningarna. Detta gäller om man bor tillsammans.

 

4 Ansökan och utbetalning

Ansökan görs på särskild blankett, vid delat bidrag lämnas en ansökan från vardera vårdnadshavare. Blanketten ska lämnas in senast en månad innan vårdnadsbidraget ska utbetalas. Bifoga intyget ”Intyg om ersättning från Försäkringskassan – underlag för kommunalt vårdnadsbidrag” som rekvireras från Försäkringskassan. Ansökan kan ej göras retroaktivt.

 

Bidraget utbetalas tidigast fr o m månaden efter att barnet fyllt ett år och längst t o m den månad då barnet fyller tre år. Den som är berättigad till vårdnadsbidrag erhåller bidraget fr o m månaden efter den månad då en komplett ansökan har inkommit till bildningsförvaltningen.

 

Bidraget utges endast för hel kalendermånad. Utbetalning sker den 25:e eller närmast påföljande vardag i respektive månad.

 

Skulder för barnomsorgsavgifter avräknas mot vårdnadsbidraget. Ersättningen utbetalas endast till bankkonto och inte via utbetalningsavi.

 

5 Vårdnadsbidragets upphörande

Uppsägningstiden är en månad från den dag uppsägningsblanketten inkommer.

 

Om vårdnadsbidraget sägs upp på begäran av bidragsmottagaren, får kommunen tidigast betala ut nytt bidrag för samma barn fr o m femte kalendermånaden efter den månad för vilken bidraget senast lämnades.

 

6 Anmälningsskyldighet och återkrav

Bidragsmottagaren är skyldig att utan oskäligt dröjsmål anmäla om förändrade förutsättningar sker. Om någon genom att lämna oriktiga uppgifter eller genom att inte fullgöra en uppgifts- eller anmälningsskyldighet, eller på annat sätt har orsakat att vårdnadsbidrag betalats ut obehörigen eller med för högt belopp, återkräver kommunen vad som betalats för mycket. Kommunen kan komma att genomföra kontroller av inlämnade uppgifter.

 

7 Överklagande

Kommunens beslut kan överklagas hos allmän Länsrätten enligt §13 Lag (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag.

Senast ändrad: 2014-05-12 08:34
Bookmark and Share
Kontakt
Ställ en fråga
Monica Dahl
Skoladministratör
Telefon: 0325-57 64 81


 

Tranemo kommun  |  514 80 Tranemo  |  Besöksadress Storgatan 26  |  Telefon 0325-57 60 00  |  Fax 0325-771 32  |  E-post This is an email address